XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Травіна О.О., Колесніков Є.О. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Травіна Ольга Олегівна

Колесніков Євген Олександрович

Східноукраїнський національний університет імені В.Даля,м. Луганськ

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

На сучасному етапі розвитку України процеси, що відбуваються в економіці потребують зростання якості вітчизняного аудиту до євроінтеграційних вимог. Підвищення  інтересу до проблем якості аудиту пов'язано з необхідністю удосконалення організаційних та методичних його аспектів та з необхідністю введення аудиторськими підприємствами системи контролю якості.

В процесі інтеграції України до європейського співтовариства виникає потреба впровадження міжнародних норм та стандартів в економічну діяльність держави. Не є винятком і аудиторська діяльність, яка з 2003 року керується Міжнародними стандартами аудиту. З огляду на стандарти якість аудиторських послуг визначається як системне дотримання реальної професійної незалежності, вимог чинного законодавства та стандартів аудиту, дотримання Кодексу професійної етики і професійна діяльність в сфері аудиту.

Із метою встановлення єдиних для України вимог до організації аудиторськими фірмами й аудиторами, які одноособово надають аудиторські послуги, систем контролю якості аудиторських послуг і надання рекомендацій щодо ефективного впровадження таких систем контролю якості в практику аудиторської діяльності рішенням АПУ від 27.09.2007 р. № 182/4 затверджено Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 "Організація аудиторськими фірмами і аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг". Аудиторські фірми й аудитори зобов'язані розробити та впровадити у практику таку систему контролю якості, яка б забезпечувала обґрунтовану упевненість у тому, що сама фірма та її персонал діють відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості й етики, Кодексу етики професійних бухгалтерів і законодавчих та нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, а також у тому, що висновки (звіти), які надаються фірмою, відповідають умовам завдання [1].

Зовнішній контроль якості аудиту здійснюють з боку: Спілки аудиторів України, при якій створено Комісію з контролю за дотриманням вимог стандартів та етики; Аудиторської палати України, при якій створено Комісію з контролю якості. Крім того, до перевірок можуть залучатися окремі аудиторські фірми, які отримали акредитацію в АПУ.

Регулярному та обов'язковому контролю якості аудиторських послуг мають підлягати всі аудитори та аудиторські фірми. Такий вид контролю повинен попереджувати імовірні помилки в роботі аудиторів, покращити якість аудиторський послуг. Результатом мають бути рекомендації щодо поліпшення систему внутрішнього контролю аудиторської компанії.

Найважливішим кроком у забезпеченні якості аудиту, який включається в систему контролю якості є забезпечення незалежності аудитора та дотримання усіх етичних норм професії. Незалежність аудитора забезпечується перш за все неухильним дотриманням правил професійної етики, які ґрунтуються на Кодексі професійної етики Міжнародної федерації бухгалтерів [2].

Аудит потрібний як державі, так і економічним суб'єктам, тому важливо і необхідно виробити політику щодо його удосконалення. Спираючись на закордонний досвід необхідно вдосконалювати систему контролю за якістю аудиторських послуг.

Література:

1. Організація аудиторськими фірмами і аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг //Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1, затверджене рішенням АПУ України від 27.09.2007 р. № 182/4. - Режим доступу : http :// apu . com . ua / content . php ? lang = ukr & c = showreestr . php .

 2. Єременко, Д. В. Якість аудиторських послуг в Україні [Текст] / Д. В. Єременко // Облік і фінанси АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. - 2010. - № 2. - С. 94-96

 

E-mail: briana89@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>