XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Троц Д.О., Бурдіна О.Е. АНАЛІЗ ТА ДИАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Троц Д.О., Бурдіна О.Е.
Автомобільно-дорожній інститут ГВНЗ «ДонНТУ»

АНАЛІЗ ТА ДИАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

«Розвиток промисловості визначає спосіб життя, і перспективи більшої частини населення»[1], що особливо актуально для України, оскільки основою її економіки є крупні промислові підприємства. Саме від їх ефективної і стабільної роботи залежить розвиток економіки і суспільства в цілому зараз.
Перехід до ринкової економіки диктує жорсткі умови існування підприємств, одним з яких є конкуренція. Саме неконкурентоспроможність української продукції висунула проблему їх переходу на інтенсивний шлях розвитку, який припускає виявлення і ефективне використання ресурсів підприємства. Крім того, «більшість українських підприємств мають застарілі, як у фізичному, так і в моральному плані устаткування, ... і недостатній об'єм грошових коштів для оновлення основних фондів.»[2]. Рішення даних проблем здійснюється за допомогою економічного аналізу.
Фінансова сторона діяльності підприємства має важливе значення, тому аналіз і діагностика фінансового потенціалу і його ефективне використання є невід'ємною частиною економічного аналізу.
Розробкою методик аналізу і діагностики фінансового потенціалу підприємства займаються такі учені як Грищенко О.В., Лосева С.А, Зубкова В.І., Накивайло А.В., Фомін П.А, Старовойтов М.К., Шеремет А.Д., Стоянова Е.С., Соколов А.В., Кучерова Е.В., Поварич И.П. та інші
Проте, аналіз літератури по даній темі виявив відсутність єдиного методу проведення оцінки фінансового потенціалу, а також недостатнє опрацьовування існуючих методів. Таким чином, проблема ефективного аналізу і діагностики фінансового потенціалу залишається актуальною. Що свідчить про необхідність пошуку рішення даної задачі. Для здійснення вище викладеного необхідно, по-перше, конкретизувати поняття фінансового потенціалу, а по-друге, проаналізувати існуючі методи його оцінки і виявити їх загальні риси.
Існує декілька визначень фінансового потенціалу, які різні в його трактуванні, але схожі в його суті.
До фінансового потенціалу можна застосувати визначення дане у Великій Радянській Енциклопедії, де «потенціал» визначається як «…засоби, запаси, джерела, що є в наявності і що можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використані для досягнення певної мети, здійснення плану; рішення будь-якої задачі; можливості окремої особи, суспільства, держави в певній області».
Фомин П.А. і Старовойтов М.К. дають сучасніше трактування: « Фінансовий потенціал підприємства - це відносини, що виникають на підприємстві з приводу досягнення максимально можливого фінансового результату». Також його можна визначити як «… характеристику фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості і кредитоспроможності»[2].
Крім того, якщо виходити з методики оцінки, «фінансовий потенціал: потенційні фінансові показники виробництва (прибутковість, ліквідність, платоспроможність), потенційні інвестиційні можливості»[3].
У зв'язку з вищевикладеним, фінансовий потенціал можна визначити як фінансові ресурси, з приводу яких виникають відносини на підприємстві з метою досягнення його ефективного функціонування (високих показників ліквідності, прибутковості, платоспроможності, стійкості і інших фінансових показників).
Аналіз різних трактувань фінансового потенціалу дозволяє визначити основну мету його оцінки: визначення не використовуваних ресурсів і їх застосування для досягнення максимально можливого ефективного рівня функціонування підприємства.
Як було відмічено вищим, на даний момент немає єдиної методики аналізу і діагностики фінансового потенціалу підприємства, тому був проведений аналіз декількох пропонованих методик. В результаті були виявлені загальні риси, які дозволять надалі створити єдину методику оцінки фінансового потенціалу. Загальні риси методик аналізу фінансового потенціалу:
1.Основне джерело фінансової інформації – бухгалтерський звіт.
2.Робиться розрахунок і аналіз основних фінансових показників: прибутковість, ліквідність, стійкість та інші.
3.Порівняння отриманих результатів з даними минулого періоду або інших підприємств.
Таким чином, можна зробити висновок, що викладені етапи аналізу фінансового потенціалу є основою більшості методик, отже, існує можливість створення єдиної методики. Проте, слід відмітити, що при аналізі методик було виявлено багато відмінностей між ними.
Відмінності досліджених методик:
1.Використання одного або набору показників.
2.Застосування різних методів розрахунку.
3.Наявність або відсутність ділення підприємства на підсистеми при аналізі, і інше.
В результаті, можна зробити висновок, що кожна методика носить індивідуальний характер. Таким чином, при розробці загальної методики аналізу фінансового потенціалу слід спиратися на загальні риси і враховувати відмінності, тому що таким чином буде можливість враховувати індивідуальність роботи окремого підприємства і мети, що переслідуються при проведенні аналізу.
Література:
1. Фомин П.А, Старовойтов М.К. Особенности оценки производственного потенциала промышленных предприятий: Библиотека экономиста: бизнес планирование, бюджет.- www.cis2000.ru/1/37_1_1.shtml - 81k
2.Лосева С.А, Зубкова В.И., Накивайло А.В. Финансово-инвестиционный потенциал предприятия и его влияние на управление инвестициями.- www.cci.zp.ua/invest/article/knp20_7.doc
3.Стоянова Е.С. Практикум по финансовому менеджменту.- М.: Перспектива, 2005-с.253
4.Шпаргалка по финансовому анализу- Миллер-2005-с.40
e-mail: kucamama@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>