XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Троць Л. М., Іваненко Т. О. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК МУЗИЧНОГО СПРИЙМАННЯ У ШКОЛЯРІВ

Троць Л. М., Іваненко Т. О.

Луцький педагогічний коледж

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК МУЗИЧНОГО СПРИЙМАННЯ У ШКОЛЯРІВ

Одне з основних завдань музичного   виховання - вчити школярів сприймати мистецтво як невід'ємну частину їхньої духовності, тобто здатності до активного засвоєння і відтворення світу художніх цінностей. Адже в сучасних умовах розрив між наявною художньою культурою молоді та справжніми цінностями мистецтва дедалі збільшується і загрожує відчуженням від його світової скарбниці.

Особливої ваги набирають питання формування в учнів естетичного сприйняття класичної музичної спадщини минулого й сучасного, шедеврів світової художньої культури, народної музики, фольклору, адже саме такі твори містять у собі величезний потенціал, мають глибокий художній вплив.

Музика є одним із наймогутніших засобів виховання, що надає естетичного забарвлення всьому духовному життю людини. Виховання музикою має найточніший, найдоцільніший вплив на розвиток духовного світу особистості та пов'язується із її загальним розвитком і здійснюється у контексті її становлення.

Формування у школярів навичок музичного сприймання є на сучасному етапі актуальним   завданням музичної педагогіки.

Сприймання музики - специфічний вид духовно-практичної діяльності, що послідовно включає найвищий рівень осягнення виражально-смислового змісту музики і, не обмежуючись актом сприйняття, водночас реалізується у формі почуттів, асоціативного мислення. Сприймання музики є синтетичною психофізіологічною діяльністю, що піддається формуванню та розвитку в процесі опанування педагогіки сприймання музики.

Уміння слухати й чути музику не є вродженою якістю. Пізнавально-творчі можливості школярів   розвиваються в активній музичній діяльності. У процес сприймання музики включається досвід безпосередніх переживань і роздумів учнів, який формується під впливом музичного мистецтва, а також художній досвід, пов'язаний з виконанням музики. Отже, сприймання розглядаємо як основу засвоєння втіленого в музиці досвіду естетичного ставлення до дійсності. Тому головним завданням музичного виховання учнів є формування в них активного сприймання музичних творів. Педагог повинен виховати здатність до активної різнобічної діяльності, формувати ціннісно-орієнтаційне ставлення до музичного мистецтва, сприяти розвитку художньо-творчих  здібностей. Успішне  вирішення  цих  завдань сприятиме досягненню мети музичного виховання: формування у школярів музичної культури як важливої і невід'ємної частини їхньої духовної культури.

Педагог готує вдумливого слухача, який любить музику, здатний розуміти глибину ідей, почуттів, переживань, закладених у кращих творах класичної, сучасної і народної музики. Тому розвиток музичного сприйняття є одним з головних завдань музичного виховання.

Як предмет дослідження музичне сприймання є складною і багатогранною проблемою. Потрапляючи в коло інтересів різних наук, проблема музичного сприймання вивчається, відповідно, в різних аспектах.

У філософсько-естетичному аспекті її розглядають через призму основних гносеологічних проблем, коли досліджуються загальні закономірності відображення дійсності в музиці, розкривається об'єктивний зміст суб'єктивних слухацьких образів, їх місце й роль у психічній діяльності людей. Зростання інтересу до питань музичного сприймання пояснюється не тільки об'єктивними  чинниками, а й увагою сучасної науки до проблем особистості.

Які ж глибинні закономірності осягнення людиною художнього світу музики? Яка роль музичного мистецтва в духовному становленні особистості? Ці питання цікавлять як учених, так і педагогів-практиків, оскільки без їх вирішення будь-яка філософсько-соціальна, психологічна чи педагогічна концепція особистості не буде повною.

У педагогічній науці сприймання музики розуміється як естетичне осягнення музичного явища в єдності його змісту й форми. Це, насамперед, розуміння художніх образів музичного твору й виражених у ньому емоцій і почуттів.

У теорії музичного сприймання, досліджують переважно вплив різних чинників на музичний розвиток особистості, а також характер їх цілеспрямованого використання у процесі музичного виховання.

Поряд з терміном «сприймання музики» вживають словосполучення «слухання музики». Сприймання і слухання - не одне й те ж, але в методиці музичного виховання обидва поняття використовують як ідентичні.

У сучасній науковій літературі також існує термін, що визначає діяльність людини, яка слухає музику, - «сприйняття музики». Це поняття  здебільшого використовується у працях психологів, воно відображає ситуацію, коли сприйняття охоплює музику як предметний матеріальний процес, як специфічний об'єкт впливу на людину.

Як відомо, сприймання є чуттєвим відображенням предметів і явищ об'єктивної дійсності в сукупності притаманних їм властивостей та особливостей при їх безпосередній дії на органи чуття. Музичне сприймання, у зв'язку зі специфікою об'єкта сприймання - музики, - поняття значно ширше, ніж безпосереднє почуттєве відображення дійсності, бо відбувається водночас у формі почуттів, сприймань, уявлень, абстрактного мислення. Це складний багаторівневий процес, зумовлений не лише музичним твором, а й духовним світом людини, яка його сприймає, її досвідом, рівнем розвитку, психологічними особливостями тощо.

У процесі систематичної діяльності в людини накопичуються музично-слухові уявлення, розвивається мелодичний слух, тобто здатність сприймати, запам'ятовувати і відтворювати мелодію, а також гармонічний слух - здатність сприймати й виконувати багатоголосну музику.

У тісному зв'язку з мелодичним і гармонічним розвивається динамічний і тембровий слух. Саме через темброво-динамічну інтерпретацію музики учні усвідомлюють художній задум твору, його характер і настрій. Коли учні знайомляться з різновидами динамічних відтінків і штрихів, у них формується уявлення про виразність тембрів співацьких голосів та різних музичних інструментів.

Важливо підкреслити, що динамічний слух - це здатність сприймати, визначати і виконувати твір у єдності всіх його засобів виразності.

При сприйнятті музики інтенсивно розвивається тембровий слух - здатність розрізняти звуки однієї висоти у виконанні різними голосами або на різних інструментах. Добре розвинутий тембровий слух допомагає сприйняттю музичного твору в цілому і окремих його компонентів. Слуховий контроль за звучанням одного чи кількох інструментів зосереджує увагу учнів на таких засобах виразності, як темп, ритм, динаміка та ін.

Головний компонент музичного сприймання - співтворчість - виявляється на рівні безпосередньої, емоційної чутливості до музики.

Тож як досягти того, щоб учні відчули красу музики, пережили душевне хвилювання під час слухання музичного твору, свідомо сприйняли його, змогли пронести любов до цього прекрасного виду мистецтва через усе своє життя? Це питання, безперечно, хвилює кожного педагога. Величезного значення в цьому процесі набуває вміла та цілеспрямована праця викладача.

Музична діяльність, яка здійснюється на основі сприймання, усвідомлення музичного образу, впливає на розвиток емоційно-чуттєвої сфери особистості. Інтегрована діяльність педагога спрямована на спеціальний музичний розвиток учнів, їхні музичні здібності, формування творчої особистості з глибоким внутрішнім світом, усвідомленим музичним інтересом.

Отже, головний шлях формування музичного сприймання полягає у збагаченні учнів художнім і емоційним досвідом, знаннями, вміннями і навичками, значущими для естетичного осягнення змісту музичних творів. Залучення до цього процесу духовного потенціалу особистості, її творчих сил здійснюється через розвиток активної діяльності у процесі сприймання, переживання й осмислення музики.

Література:

1. Асафьев Б. А. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. /Б. А. Асафьев - 2-е изд. - Л. : Музыка, 1973

2. Ветлугіна Н. О. Музичний розвиток дитини. /Н. О. Ветлугіна - К. : Музична Україна, 1997

3. Кабалевський Д. П. Як розповідати дітям про музику. /Д. П. Кабалевський - К., 1981

4. Коваль Л. Г. Виховання почуття прекрасного. /Л. Г. Коваль - К. : Музична Україна, 1983

5. Ростовський О. Педагогічні умови формування музичного сприйняття школярів //Музика в школі. Вип. 11. - К. : Музична Україна, 1987. - С. 14-19

6. Тайнель Е. Теорія та практика загального музичного виховання за методом відносної сольмізації [навчальний посібник для студ. вищих навч. зал.] /Е. Тайнель. - Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007

7. Юцевич Ю. Є. Музика. Словник-довідник. /Ю. Є. Юцевич. -  Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2005

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>