XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Трутенко А.О. ТОРГОВИЙ РЕЖИМ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 Трутенко  А. О. 

Таврійський Національний університет імені В.І. Вернадського

ТОРГОВИЙ РЕЖИМ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ: ПРОБЛЕМИ  РОЗВИТКУ

  Фундамент міжнародного правопорядку утворюють основні принципи міжнародного права. Вони сприяють стабілізації міжнародних відносин, обмежуючи їх певними нормативними рамками та закріплюють усе нове, що з'являється у практиці міжнародних відносин, сприяючи їх подальшому розвитку.

Міжнародне регулювання міжнародної торгівлі забезпечується за допомогою загальновизнаних, галузевих, диспозитивних, рекомендаційних та конвенційних принципів. При застосуванні міжнародних принципів та норм необхідно виходити з того, що вони взаємопов'язані  й існують у рамках єдиної системи міжнародного права. Дія спеціальних або галузевих принципів, розроблених у міжнародних економічних відносинах, спрямована передусім на формування торгово-політичних режимів. Саме тому проблема створення найбільш сприятливого торгового режиму між Україною та Росією є актуальною темою в наш час.

Торгово-політичний режим - це сукупність різноманітних інструментів державного регулювання зовнішньоторговельного обігу, закріплених у формі норм національного права та механізмів їх узгодженого регулювання, відповідно до норм та принципів міжнародного права. До спеціальних галузевих принципів міжнародного економічного права належать такі:  найбільшого сприяння; національного режиму; преференційного режиму;  свободи транзиту;  транспарентності;  нотифікації.[2,C.48]

В наш час між Україною та Росією укладена угода про вільну торгівлю, яка базується на усуненні будь-яких перешкод до ввезення та вивезення іноземних та вітчизняних товарів. Митні органи виконують  реєстраційні функції. Однак, укладені і контингентні угоди між країнами, які передбачають, що режим вільної торгівлі не поширюється на певні групи товарів.

Україна та Росія ведуть активну зовнішню торгівлю, тому є необхідність у визначенні торгівельної політики кожної з держав.

Згідно із законом Російської Федерації «Про основи регулювання зовнішньої торгівлі» торгівельна політика є складовою частиною економічної політики Російської Федерації. Метою торгівельної політики Російської Федерації є створення сприятливих умов для російських експортерів, імпортерів, виробників і споживачів товарів і послуг. Торгівельна політика  Російської Федерації будується на основі дотримання загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також зобов'язань, що витікають з міжнародних договорів Російської Федерації.[1,С.29]

В Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» не визначено напрями та мета торгівельної політики держави. Україна самостійно формує систему та структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на її території. Держава та її органи не мають права безпосередньо втручатися в зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів цієї діяльності, за винятком випадків, коли таке втручання здійснюється згідно з законами України.

Аналіз торгівельних операцій довів, що динаміці показників експортно-імпортних операцій між Україною та Росією притаманна нестабільність. Так за період з  2007 по 2009 р.р. (таблиця 1)  товарообіг між державами з 2007р. по 2008 р. зростав, а у 2009р. зменшився на 13418,8 млн. дол. США по  відношенню до 2008 та на 7775 млн. дол. США по відношенню до 2007р. і склав 21730,9 млн. дол. США. [4, 5]

Сальдо експортно-імпортних операцій протягом досліджуваного періоду було від'ємним.

Відмічалася тенденція зростання показників експорту з України до  Російської Федерації з 2007р. по 2008р та їхній спад з 2008 р. по 2009 р.      

Таблиця 1

Динаміка показників експортно-імпортних операцій між Україною та Росією (млн. дол. США)

Показники Роки
2007 2008 2009
Товарообіг 29 505,9 35 149,7 21 730,9
Експорт 12 668,3 15 735,5 8 495,1
Імпорт 16 837,6 19 414,2 13 235,8
Сальдо -4169,3 -3678,7 -4740,7

           За даними Митної служби України, в структурі загального імпорту з України до Російської Федерації простежується тенденція підвищення сукупного імпорту з 2007р. по 2008рр. та спад в 2009р. (таблиця 2). [3]

         В структурі імпорту стабільно підвищується частка  продукції хімічної промисловості, мінеральних продуктів та руд і  продовольчої продукції. Для інших  видів продукції характерною тенденцією  є збільшення абсолютних і відносних показників у 2008 р. та зниження у 2009р.  Відмічається також різке падіння частки  продукції машинобудування та  металургійної промисловості.

Таблиця 2

Структура загального імпорту  України до Російської Федерації

Показник На 2007р. На 2008р. На 2009р.
млн. дол. США % млн. дол. США % млн. дол. США %
1 2 3 4 5 6 7
Загальний експорт, всього 12 668,3 100 19414,2 100 13235,8 100
Послуги, роботи      532,1   4,2    757,2  3,9    622,1  4,7
Товари 11844,9 93,5 18657,0 96,1 12613,72 95,3
Продукція машинобудування 1798,9 14,2 3785,8 19,5 1350,1 10,2

 

продовження табл. 2

1 2 3 4 5 6 7
Продукція металургійної промисловості  962,8 7,6 2310,3 11,9  767,7  5,8
Продукція хімічної промисловості 1013,5 8,0 1766,7  9,1 1323,7 10,0
Продовольча продукція  443,4 3,5   679,5   3,5   503,0   3,8
Деревина, папір, целлюлоза  291,4 2,3   504,8   2,6   291,2   2,2
Мінеральні продукти, руди  253,4 2,0   310,7   1,6   291,2   2,2
Вироби з каменю, гіпсу, цементу  177,4 1,4   252,4    1,3    145,6    1,1
Продукція легкої промисловості    38,0 0,3   135,9   0,7      66,2    0,5
Інші товари    76,0 0,6   174,7   0,9     66,2    0,5

Важливою складовою торговельно-економічної співпраці Росії з Україною є напрями і форми взаємного інвестування. Розглянемо показники взаємного інвестування економік України та Росії.  Дані діаграми (рис.1) свідчать, що обсяги прямих інвестицій в Україну з  Росії за період 2007-2009рр. постійно збільшувались. З 2007р. по 2008р сума іноземного інвестування економіки України Російською Федерацією збільшилась на 389,4 млн. дол. США, з 2008 по 2009р інвестиції збільшилися на 823 млн. дол. США, і на 1212,4 млн. дол. США в 2009р порівнюючи 2007р. з 2009р. Зауважимо що, обсяги прямих інвестицій з України в Росію з 2007 по 2008рр. зменшились з 148,6 млн. дол. США до 99,9 млн. дол. США, але збільшилися на 65,6 млн. дол. США у 2008р. порівняно з 2009р. [4, 5]

 

Рис. 1 Обсяги взаємного інвестування економік України та Росії за 2007-2009рр.

Таким чином, можна зробити висновок, що державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Росії та України є системою типових заходів законодавчого і контролюючого характеру, здійснюваних правомочними державними установами в цілях підтримки зовнішньоекономічної рівноваги, стимулювання прогресивних зрушень в структурі експорту і імпорту, заохочення припливу іноземного капіталу.

Аналіз торгівельного режиму між Україною та Росією показав, що хоча між Україною та Росією укладена угода про вільну торгівлю, загальний експорт та імпорт між країнами зменшується. Існує низка обставин, які негативно впливають на характери та ефективність торгівельних відносин між двома державами. До них слід віднести такі:

•- відсутність збалансованого механізму державного регулювання та гнучкого управління в умовах кон'юнктури внутрішнього та світового ринків, яка постійно змінюється. Це обумовлено недосконалістю законодавчої бази регулювання зовнішньоекономічної діяльності, митно-тарифного та нетарифного регулювання, слабким розвитком транспортної інфраструктури;

•- недостатність договірно-правового механізму торгово - експортних відносин;

•- не завжди українські підприємці додержуються міжнародних домовленостей, правил та норм торгівлі, враховують інтереси партнерів та особливості зарубіжного законодавства.

Література:

•1.     Пірожков С.І., Губскій Б.В., Сухоруков А.І. та ін. Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії. - Київ: НІУРО, 2009. - С. 29.

2. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. - 7-ме вид. /Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б./. - К.: Знання, 2008. - 406 с.

•3.     Офіційний сайт державної митної служби України. [Ел.р.] режим доступу: http//www.kmu.gov.ua/dmusu/control/

•4.     Сайт Державної підтримки українського експорту. [Ел.р.] режим доступу: http//www.ukrexport.gov.ua/uk/

•5.     Офіційний cайт Державної статистики України. [Ел.р.] режим доступу: http//www.ukrstat.gov.ua/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>