XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Циналєвська І.А. АКТУАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЗВЯЗКІВ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Аспірант  Циналєвська І.А.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

АКТУАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЗВЯЗКІВ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Інтернаціоналізація господарських зв'язків є особливістю розвитку світової економіки в умовах сучасності. Під впливом господарської глобалізації активізується роль суб'єктів міжнародних відносин, в тому числі національних регіонів. Адже сучасні тенденції розвитку світогосподарської системи зумовлюють пошук оптимальних варіантів міжнародного співробітництва.

Одним з найважливіших проявів міжнародного співробітництва національних регіонів є розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, в залежності від соціально-економічних інтересів регіону формується перспектива вибору стратегічних партнерів. У якості стратегічних партнерів для національних регіонів можуть виступати загальновідомі актори світового господарства: регіони інших держав, ТНК або міжнародні організації, що мають спільні проекти із національними регіонами.

В Конституції тієї чи іншої держави зазначена правосуб'єктність адміністративно-територіальних одиниць держави і тим самим означена ступінь автономії діяльності у тій чи іншій сфері. Ступінь самостійності національних регіонів у пошуку шляхів розширення та поглиблення зовнішніх зв'язків визначається перш за все державним устроєм. Як правило, регіони федеративних держав мають більше повноважень для здійснення міжнародної діяльності, оскільки Конституції федеративних держав закріплюють за регіонами певні повноваження. Однак в умовах інтеграції світового господарства поглиблення міжнародних контактів є необхідністю не тільки для федеративних, але й для децентралізованих або квазіфедеративних держав,  або навіть для країн з унітарною системою державного устрою.

В окремих випадках і в певних сферах міжнародної діяльності за наявності відповідних правових механізмів, правосуб'єктність регіонів може поширюватися до рівня міжнародних договорів із іншими державами. Наприклад, канадська провінція Квебек має право укладати міжнародні договори у сфері культурного та наукового співробітництва із Францією та Бельгією, що закріплено відповідними правовими домовленостями між цими країнами та Канадою.

Апелюючи до світового досвіту, слід зазначити, що міжнародні зв'язки регіонів підтримуються майже всіма демократичними федеративними державами світу. Серед європейських країн найширшими компетенціями наділені суб'єкти федерації Бельгійського королівства, що мають повноваження з укладання міжнародних угод з усіх питань, що віднесені до їх юрисдикції, зважаючи на те, що бельгійське законодавство не передбачає ієрархії співпідпорядкованості між громадами, регіонами та федеральними інститутами. Згідно нової Конституції Швейцарської Конфедерації, за обов'язкової умови інформування центральних органів влади, кантони мають право укладати договори, що матимуть міжнародний правовий статус у разі, якщо вони не суперечитимуть інтересам держави і не будуть обмежувати в правах інших суб'єктів Конфедерації.

В рамках Конституції Німеччини передбачено укладання землями міжнародних договорів за умови погодження положень міжнародних угод із Федеральним урядом, тобто компетенція адміністративних одиниць обмежена рамками загальнодержавної зовнішньополітичної лінії. Схожої позиції дотримуються і в США, наділяючи територіальні одиниці окремими лімітованими повноваженнями в напрямі підтримки зовнішніх зв'язків. Незважаючи на те, що згідно положення Конституції штатам заборонено укладання будь-яких договорів, в окремих ситуаціях, наприклад у питаннях будівництва та збереження міжнародних мостів, Конгрес США спеціальним Актом про міжнародні мости наділив штати повноваженнями укладення договорів із провінціями Канади та штатами Мексики. Однак міжнародні зв'язки територіально-адміністративних одиниць США розповсюджуються далеко за межі сусідніх держав, що підтверджується наявністю декількох сот відповідних економічних угод, в тому числі із провінціями Китаю шляхом реалізації проектів науково-технічного співробітництва.

Практика КНР доводить, що навіть в умовах правового поля унітарної держави китайські провінції мають змогу укладати необхідну кількість міжнародних угод і, в першу чергу, зі штатами Австралії, США, провінціями Канади та навіть з окремими регіонами Європи.

На сучасному етапі розвитку нашої держави, в зв'язку з введенням в дію положень Конституції 1996 року, варто враховувати, що розширення повноважень регіонів за умов недостатньої демократизації та політичної нестабільності держави, унітарної чи федеративної, може послугувати причиною конфліктів між країною та її регіонами, наслідком яких можуть мати місце суперечки або загроза сепаратизму.

Отже для України, за умов посилення глобалізаційних процесів, питання розвитку міжнародного співробітництва регіонів набувають дедалі більшої актуальності. Виходячи з зарубіжного досвіду необхідно констатувати, що нагальним завданням для науковців та органів державної влади є формування, в рамках правового поля держави, відповідного нормативно-правового базису для створення правових механізмів інтеграції регіонів до світового господарства відповідно до викликів сучасності.

Література:

1. Глобалізований регіон та зовнішньоекономічна безпека України: теоретико-методологічний аспект [Текст] : моногр. / Яремко Л.А. ; Нац. ін-т стратегіч. дослідж., Львівськ. комерц. акад. - Л. : [Львівськ. комерц. акад.], 2007. - 523 с.

2. Насыров И.Р. Международное сотрудничество регионов. Мировая практика и опыт Татарстана.- Казань: Издательский центр Казанского университета, 2007. - 330 с

3. Плотникова О.В.    Международное сотрудничество регионов: концептуальные подходы / О.В. Плотникова ; Сиб. ин-т междунар. отношений и регионоведения. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2005. - 355 с.

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>