XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Цвєтнова О.В. ПІДХОДИ НАУКОВЦІВ ДО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

О.В. Цвєтнова

Асистент кафедри економіки і менеджменту Красноармійського індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ»

ПІДХОДИ НАУКОВЦІВ ДО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

Бухгалтерський облік, як й інші науки, має багату історію та традиції, і ми зобов'язані їх вивчати. Але про давнє виникнення категорій, форм, методологій, які складають фундамент обліку та отримують розвиток на сучасному етапі, багато хто навіть й не здогадується.  Тому існує небезпека втрати зв'язку з минулим, науку з багатим надбанням перетворити на простий набір правил та прийомів.

Вивчення історії бухгалтерського обліку, як зазначив Пушкар М.С. [6, с. 5], дозволяє розкрити динаміку перетворення практичної діяльності в систему наукових знань про методи, принципи і способи відображення фактів господарської діяльності, визначення фінансових результатів; ознайомитися з еволюцією формування основних категорій та елементів методу бухгалтерського обліку, виявити зв'язки та закономірності між ними; простежити зміну загальних концепцій; освоїти техніку наукового передбачення.

Проблеми  обліку фінансових результатів та шляхи їх вирішення, які пропонували науковці на різних етапах розвитку бухгалтерського обліку, подано  у таблиці 1.

Таким чином, в різні часи в центрі уваги обліковців знаходився прибуток, методика його розрахунку. У зв'язку з цим піднімалось багато проблем, пов'язаних з його визначенням, обліком та відображенням у звітності.

Таблиця 1.-

Узагальнення думок науковців щодо обліку фінансових результатів

Аспекти  обліку фінансових результатів в історичному розвитку Варіанти обліку, запропоновані на різних етапах розвитку бухгалтерського обліку
1 2
1. Облік результатів торгівельних операцій середньовічними купцями Метою торгівлі вважалось покриття витрат, а не отримання прибутку. Прибуток допускався лише для покриття витрат. Метою обліку була реєстрація руху товарів, а не облік господарських результатів
Зустрічаються приклади використання методики обліку, по якій необхідно визначати результати за кожною партією товарів
У роздрібній торгівлі часто вели дві касові книги: покупок і продаж. Прибуток визначався шляхом порівняння їх даних

 

2. Відображення прибутку на рахунках бухгалтерського обліку Ведення рахунку "Прибутки і збитки" або "Зиску та втрат" для визначення фінансового результату (Л.Пачолі)
Відображення результатів  господарської діяльності  на рахунку капіталу (Бенедетто Котрульї , А. Казанова, Г. Шрайбер, А.Файно)

 

Рахунок прибутків і збитків позбавлений самостійного змісту, субрахунок до рахунку "Капітал" (Д.А. Москетті, Г. Хольцер, персоналісти)
Рахунок прибутків і збитків - окремий рахунок, який показує фінансовий результат підприємства (Якоб ван дер Шуер, Гільбо, Е. Шмаленбах, Е.Касіоль, інституалісти)
Виведення результатів від реалізації на окремому рахунку - "Реалізація" (І.С. Кіне)
Використання рахунку "Готова продукція", сальдо якого відображало залишок готової продукції та результат операції  (Д. Додсон)
Використання рахунку "Баришей та збитків" для визначення результатів здійснення операцій (дореволюційна Росія)
Для визначення фінансового результату використовується рахунок загальної експлуатації (Франція середина ХХ ст.)
Для визначення фінансового результату використовується рахунок збитків та прибутків, схожий з французьким рахунком загальної експлуатації, тобто відображає весь господарський оборот, а не звернуті результати (Італія середина ХХ ст.)

 

•3.Розмежування доходів, що реалізовані у грошових коштах, від нереалізованих Прибуток  - це різниця між надходженням та сплатою грошей, доход визнається тільки тоді, коли фірма отримає гроші (Л.Пачолі)
Підприємство може мати безгрошовий прибуток або збиток в результаті змін цін на активи (Діксі)
З метою ведення обліку прибутку необхідно користуватися тільки обліком грошових витрат і доходів, в які включаються суми періодичних матеріальних витрат і результатів (А. К. Рощаховський, Е. Шмаленбах, Г. Зоммерфельд)

 

продовження таблиці 1
1 2
4. Диференціювання фінансових результатів На  рахунку "Збитків і прибутків" відображаються тільки поточні результати господарської діяльності: прибуток від продажу товарів, витрати обігу тощо. Випадкові витрати та доходи відносяться на рахунок капіталу. (Бертран Франсуа Баррем, Л.Ф. де Казо, В. Швайкер)  
Виділяється  експлуатаційний та інфляційний прибуток, який виникає якщо темп інфляції перевищує темп росту цін на сировину (В. Рігер)
Результат господарської діяльності визначається приростом (зменшенням) реального обсягу майнового комплексу підприємства, а прибуток розраховується в абстрактних грошових одиницях. Прибуток може бути отриманий лише в результаті звичайної основної господарської діяльності, а прибуток отриманий в результаті росту цін - величина мнима (Ф. Шмідт)
Сума прибутку поділяється на дві величини: прибуток від виробничої діяльності та прибуток від реалізації (Ч. Гаррісон)
Господарські результати поділяються на експлуатаційні та надзвичайні (Італія середина ХХ ст.)
Необхідно відокремлювати реалізований (отриманий в результаті господарської діяльності) та нереалізований прибуток (отриманий в результаті кон'юктурних коливань) (персоналісти)
Неможливо розмежовувати операційні та кон'юктурні результати; рахунок прибутків і збитків показує загальний фінансовий результат (інституалісти)
5. Коли встановлювати величину прибутку Визначення фінансового результату не лише в цілому по підприємству, а й за окремими угодами (Л.Пачолі)
Необхідність  підрахунку результатів за кожним переділом, з метою виявлення результату за кожною з дільниць (Р. Гамільтон)
Встановлення величини прибутку лише за період з моменту відкриття підприємства до його закриття (Л. Сей, В. Рігер, Е. Шмаленбах)
Необхідність забезпечення безперервного (на будь- який момент) встановлення  величини  отриманого результату (Гільбо, Й. Шер, Ф. В. Єзерський)
6. Характеристика рахунку прибутків і збитків Збірно-розподільчий (персоналісти)
Фінансово-результативний (інституалісти)
7. Використання оцінки при визначенні фінансового результату Прибуток визначається як різниця між доходами і вартістю відшкодування витрат, для чого у звітності майно необхідно відображати за відновлювальною вартістю (Т. Лімперг, персоналісти)
За історичною вартістю активів (інституалісти)

Основні проблеми щодо обліку прибутку, з якими зтикалися науковці:

•1.     Зміст рахунку прибутків і збитків.

•2.     Розмежування доходів, що реалізовані у грошових коштах, від нереалізованих.

•3.     Диференціювання фінансових результатів.

•4.     За який період встановлювати величину прибутку.

•5.     Характеристика рахунку прибутків і збитків.

6. Використання оцінки при виведенні фінансового результату.

За багаторічну історію обліку виникало багато різних точок зору щодо обліку прибутку, але майже всі вчені погоджувались з тим, що основна мета обліку - це визначення фінансових результатів, виявлення та розкриття причин утворення прибутку і виникнення збитків.

Література:

•1.     Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050.106 «Облік і аудит». Житомир: ЖІТІ, 1998. - 320 с.

•2.     Вейцман Н.Р. Очерки по бухгалтерскому учету и анализу. - М.: Госфиниздат, 1958. - 152 с.

•3.     Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? - М.: Финансы и статистика, 1995. - 304 с.

•4.     Лука Пачоли. Трактат о счетах и записях. Москва, 1983 г.

•5.     Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Теорія обліку: світ та Україна, погляд крізь роки. - Тернопіль: "Зорепад", 1998. - 151 с.

•6.     Пушкар М.С., Гавришко Н.В., Романів Р.В. Історія обліку та контролю господарської діяльності. Навч. посібник. - Тернопіль:  Карт-бланш,  2003.  -  223 с.

•7.     Соколов Я.В. История развития бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1985. - 367 с.

•8.     Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 272 с.

•9.     Цыганков К.Ю. Очерки истории бухгалтерского учета: происхождение двойной бухгалтерии. - М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2004. - 376 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>