XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Умєрова З. К. ЗНАЧЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ШКОЛІ

Умєрова Зарєма Кудусівна

РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет»

ЗНАЧЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ШКОЛІ

Мовна ситуація в Україні значною мірою залежить від вивчення української мови як базової дисципліни в загальноосвітній школі. Нові мотиви опанування державної мови (вихід на рівень міжнародного спілкування, дипломатичних відносин та ін.) вимагають більш детальної організації позакласної роботи в школі.

Важливою складовою навчально-виховного процесу є позакласна робота з української мови, під якою розуміють цілеспрямовані, організовані на добровільних засадах, на основі пізнавальних інтересів учнів мовні заняття з ними, що виходять за межі уроків, іноді й за межі програми з метою поглиблення знань школярів, активізації їхньої пізнавальної діяльності [1]. Позакласна робота з української мови формує пізнавальний процес до предмета, допомагає розкрити учням красу й багатство української мови, її роль у формуванні особисті й розвиткові держави.

Актуальність роботи зумовлена ​​тим, що у навчальних закладах нового типу позакласна робота з української мови набуває особливого значення. Це пояснюється тим, що більшість міст України, залишаються російськомовними, особливо в південно-східному регіоні. Тому в цих регіонах українське слово звучить переважно на уроках, завдання ж педагога - перенести його у сферу активного спілкування, за межі класу і школи. На це орієнтує вчителя й концепція виховної роботи загальноосвітньої школи.

Проте позакласна робота нерідко перетворюється в додаткові заняття з відстаючими учнями, в інших випадках носить чисто епізодичний характер як форма проведення календарних свят. У багатьох школах за зовнішньою різноманітністю видів позакласної роботи приховується стихійність і безсистемність, повна відсутність зв'язку з програмовим навчальним планом, матеріалом і мовленнєвим досвідом учнів. Ці та інші недоліки не тільки знижують ефективність позакласних занять, але й зводять їх нанівець [2].

В школах України протягом багатьох років формувались і успішно застосовувались багато видів індивідуальних, групових і масових форм позакласної роботи з української мови: вечори, дні, тижні, фестивалі, вікторини, конкурси, олімпіади, конференції, семінари, гуртки, поїздки, екскурсії, художня самодіяльність, випуск газет, журналів тощо. Але, на жаль, вони не завжди виявляються ефективними і в багатьох школах проводяться нерегулярно, тільки від випадку до випадку.

Необхідність пошуку нових форм позакласної роботи з рідної мови викликана запровадженням у школі інтенсивного навчання. Вивчення передового досвіду навчання мови переконує в тому, що сучасні цілі позакласної роботи вимагають більш багатозначних і комплексних видів, що мають чітку організаційну структуру.

Позакласна робота з мови є значним чинником у піднесенні загальної культури мови учнів. Ця робота в її різноманітних формах збуджує інтерес учнів до опанування мови, дає вчителеві змогу поглибити знання учнів, набуті на уроках [3].

Уміло й цікаво проведені позакласні заняття допомагають учням заглибитися в історію походження та значення слів, вивчити питання походження мови, письма, збагнути розвиток словникового багатства нашої мови, її фразеології; учні глибше пізнають закони мови, усвідомлюють розвиток української мови, повніше осмислюють художньо-зображальні засоби, привчаються працювати з доступною для них науково-популярною літературою з мовознавства, з різними типами словників, добирати потрібні матеріали з рекомендованих учителем книг, вчаться виготовляти наочні посібники, редагувати матеріали до стінгазети, писати анотації, тези, реферати, працювати над удосконаленням свого усного і писемного мовлення [4].

Зміст навчання рідної мови в тій чи іншій позакласній формі визначається природою і сферою спілкування, комунікативними потребами учнів і цілями навчання. Позакласна робота дозволяє досягнути помітного ефекту в навчанні різних контингентів учнів за рахунок наближення змісту навчання, характеру і способу презентації, тренування до кожного учні.

Методисти и передові вчителі мови як у світі, так і у нас на Україні вже давно оцінили важливість позакласної роботи з мови. Досвід стверджує, що в школах, де позакласну роботу з мови розгорнуто достатньо широко, успішність учнів з мови підвищується, зростає загальна культура усної й писемної мови дітей. Що більше учнів включається в цю роботу, то кращі, ефективніші її наслідки.

Слід зазначити, що в тих школах, де вчителі приділяють належну увагу залученню учнів до позакласної роботи з мови, виникає багато інших цікавих видів такої праці.

Література:

1. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах: підручник / За ред. проф. М. І. Пентилюк. - К. : Ленвіт, 2005. - 385 с.

2. Дороз В. Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч. посібник для студентів ВНЗ / В. Ф. Дороз. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 386 с.

3. Методика викладання української мови в середній школі / За ред. І. С. Олійника. - К. : Вища школа, 1989. - 437 с.

4. Дворчук О. І. Використання спадщини В. О. Сухомлинського при вивченні педагогіки в університеті [Електронний ресурс] / О. І. Дворчук // Режим доступу : http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v3/v3pp29-31.pdf


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>