XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ус М.О. РОЛЬ ПЛАТІЖНОГО КАЛЕНДАРЯ В ОПТИМІЗАЦІЇ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Ус Майя Олександрівна

Харківський національний економічний університет

РОЛЬ ПЛАТІЖНОГО КАЛЕНДАРЯ В ОПТИМІЗАЦІЇ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Для реалізації основної мети підприємства, а саме отримання максимального прибутку, необхідно розробити ефективний механізм формування його грошових потоків. Основним методом формування грошових потоків є планування. Питання аналізу, планування й управління грошовими потоками підприємства розглядається багатьма економістами: І. О. Бланка [2],  А.М. Поддєрьогіна[6], О.М. Сорокіна [7], Дж. К. Ван Хорна [3].

Метою роботи є оптимізація процесу формування грошових потоків підприємства на основі складання платіжного календаря.

Платіжний календар - це один із можливих способів здійснення оперативного планування, суть якого полягає в розробці інтегрованих бюджетів грошових потоків у межах періодів окремих надходжень та платежів [5, с. 106].

Етапи процесу складання платіжного календаря представлено в табл. 1.

Таблиця 1

Етапи складання платіжного календаря

Назва етапу
1 Планування надходжень коштів.
2 Планування відтоків коштів.
3 Обчислення залишку коштів на кінець періоду.
4 Визначення періодів недостачі і надлишку коштів.
5 Корегування планових показників руху грошових коштів.

Незважаючи на преваги платіжного календаря, він має певні недоліки. Одним з негативних аспектів складання платіжного календаря для підприємств є прогнозування надходження коштів у кожний конкретний момент часу. Також, щоб максимально реально спрогнозувати надходження коштів на рахунки підприємства, необхідно знати безліч факторів, що прямо або опосередковано можуть вплинути на грошові потоки. Для цього потрібно володіти такою інформацією:

прогнозовані обсяги та ціни реалізації продукції,

графіки виплати заробітної плати,

стан розрахунків з постачальниками і безліч іншої.

Але навіть, знаючи всю цю інформацію, точно визначити суму коштів, що прийдуть на рахунки організації в конкретний момент часу, неможливо [5, с. 108].

Крім загального платіжного календаря, для підприємства загалом можна розробляти й платіжні календарі, які диференційовані за окремими видами господарської діяльності. В табл. 2 наведено види платіжного календаря, в залежності від типу господарської діяльності підприємства.

Таблиця 2

Види платіжних календарів

Господарська діяльність Платіжний календар
операційна податковий
інкасування дебіторської заборгованості
обслуговування фінансових кредитів
виплат заробітної плати
формування виробничих запасів
управлінських витрат
реалізації продукції
інвестиційна формування портфелю довготермінових фінансових інвестицій
реалізації програми реальних інвестицій
реалізації окремих інвестиційних проектів
фінансова емісії акцій
емісії облігацій
амортизації боргу щодо фінансових кредитів

На кожному підприємстві керівництво встановлює те оптимальне значення, яке необхідно підтримувати для стійкості свого фінансового становища. Встановлення мінімально необхідного залишку грошових коштів (ЗалГКmin) можна розрахувати в такий спосіб:

ЗалГКmin = Ксл × КЗкд - ДЗкд - КФВкд,                                     (1)

де Ксл - коефіцієнт строкової ліквідності, що задається;

КЗкд - сума короткострокової кредиторської заборгованості підприємства на кінець кожного дня планованого періоду;

ДЗкд - сума дебіторської заборгованості підприємства на кінець кожного дня планованого періоду;

КФВкд - сума короткострокових фінансових вкладень підприємства на кінець кожного дня планованого періоду.

Для апробації можливого складання платіжного календаря використано звітність підприємства ТОВ «Гутянський елеватор» за 2010 рік. Знаючи дані підприємства ЗалГКmin = 1,9×14442-26589=851 тис. грн. Отже, мінімально необхідний залишок грошових коштів на ТОВ «Гутянський елеватор» на 2011 рік складає 851тис. грн., тобто це саме те оптимальне значення, яке необхідно підтримувати для стійкості свого фінансового становища підприємства.

Крім того, при виявленні нерівномірного розподілу грошових залишків протягом періоду підприємство може здійснити наступні дії [4, с.174-176]:

перерозподілити здійснення тих або інших платежів на більш ранні або пізні терміни періоду;

перенести частину виплат на наступний період;

розподілити суму платежу на декілька частин з різними термінами виплат по них;

починати дії з прискорення розрахунків з покупцями;

спробувати одержати відстрочку у постачальників;

взяти короткостроковий кредит у банку.

Вцілому, складання платіжного календаря як надійного інструменту оперативного управління грошовими потоками підприємства забезпечує:

оптимізацію та максимально можливо синхронізацію вхідний і вихідний грошових потоків;

забезпечення пріоритетності платежів підприємства за критерієм їх впливу на кінцеві результати його фінансової діяльності;

забезпечення ліквідності грошового потоку підприємства.

Для підтримки реальності платіжного календаря його укладачам необхідно постійно стежити за ходом виробництва і реалізації, станом запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості. Відмінністю платіжного календаря від багатьох інших фінансових планів підприємства є той факт, що платіжний календар постійно повинен коректуватися для забезпечення ефективності формування грошовими потоками. Не існує раз і назавжди затвердженого варіанта платіжного календаря, це прогноз, який постійно коректується на щоденні надходження і витрати планового періоду.

У закордонній практиці використовуються більш складні моделі визначення середнього залишку коштів: модель Баумоля, МіллераОра, Стоуна й інші [1, с. 97-110]. Через їхню специфіку ці моделі не можуть повноцінно використовуватися підприємствами України. Впровадженню цих моделей стають на заваді такі фактори, як:

сильна інфляція;

аномальні облікові ставки;

нерозвиненість ринку цінних паперів.

Для підвищення якості планування грошових потоків підприємство у процесі своєї повсякденної діяльності повинно оперативно складати і коригувати платежі, уточнювати суми, терміни їх виконання, використовувати якнайбільше якісної інформації для максимально точного прогнозування грошових надходжень. У зв'язку з цим виникає необхідність використання персональних комп'ютерів і відповідного програмного забезпечення.

Література:

1. Борисова М.И. Имитационное планирование на предприятии : учеб. пособие / М.И. Борисова - М. : 2001. - 130 с

2. Бланк И.А. Управление денежными потоками / И.А. Бланк. - изд. 2-е, перераб. и доп. - К. : Эльга; Ника-Центр, 2007. - 752 с.

3. Ван Хорн Дж. К. Основы управления фінансами / Дж. К. Ван Хорн. - пер. с англ. Я. В.Соколов. - М. : Финансы и статистика, 1999. - 800 с.

4. Олійник О.О. Імітаційна модель оперативного планування грошових потоків підприємства / О.О. Олійник // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу (Гроші, фінанси та кредит) - 2010. - № 1(9). - С. 171-177.

5. Олійник О.О. Логіко-структурна модель платіжного календаря в управліні грошовими потоками підприємств АПК / О.О. Олійник // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу (Гроші, фінанси та кредит) - 2010. - № 1(9). - С. 106-110.

6. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент : підручник / А.М. Поддєрьогін. - К. : КНЕУ, 2005. - 535 с.

7. Сорокіна О.М. Трансформація показників та методів аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств адекватно ринковим відносинам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 / О.М. Сорокіна. - Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. - Д., 2000. - 18 с.

e-mail: beautifulleyes7@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>