XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Валь А.М., к.т.н. Чубатюк В.М. СПОСОБИ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМ ПОРТФЕЛЕМ

Валь Андрій Миколайович

Науковий керівник - к.т.н., доцент Чубатюк В.М.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

СПОСОБИ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМ ПОРТФЕЛЕМ

Під управлінням страховим портфелем потрібно розуміти застосування актуарних методів і технічних прийомів до сукупності різноманітних страхових ризиків, які пропонуються на страхування або вже входять до страхового портфеля, що дозволяють коригувати величину та структуру портфеля з метою забезпечення його фінансової стійкості, досягнення максимального рівня доходу страхової організації, збереження величини її власного капіталу та фінансового забезпечення страхових зобов'язань.

Управління страховим портфелем здійснюється для досягнення конкретної мети акціонерів страхової організації - досягнення оптимального співвідношення між величиною ризику страхового портфеля та прибутковістю.

Для досягнення мети акціонерів менеджменту страхових організацій необхідно переглядати портфель не рідше одного разу в рік. На основі такої оцінки фахівці мають робити висновки про необхідність коригування величини та структури страхового портфеля з метою впливу на зростання прибутковості страхового портфеля або зменшення величини його ризику. Крім цього, необхідно здійснювати поточне коригування структури портфеля протягом року на основі моніторингу чинників, що можуть викликати зміни в складових частинах портфеля. Поточне коригування портфеля спрямоване на те, щоб не допустити погіршення проміжних показників, таких як величина та структура страхового портфеля, диверсифікованість, збитковість, власне утримання за портфелем тощо.

Сукупність актуарних методів і технічних прийомів, які застосовуються при формуванні та оцінці страхового портфеля, є способом його управління. Виділяють активний та пасивний способи управління страховим портфелем.

Активний спосіб управління страховим портфелем передбачає ретельний відбір ризиків, які приймаються на страхування, зміну асортименту страхових послуг, зміну тарифної політики страхової компанії. Це є один із найбільш дорогих та трудомістких способів управління страховим портфелем, що представляє собою безперервний, детальний процес аналізу ринку страхових послуг і тенденцій його розвитку, сегментації ринку, ємності ринку страхових послуг і ступеня його освоєння, фінансово-економічних показників страхових організацій. Звичайно, що цей спосіб управління потребує значних фінансових затрат, які пов'язані, насамперед, з постійною інформаційною, аналітичною та експертною роботою на ринку страхових послуг. Страхова організація повинна мати підрозділ в своїй організаційній структурі або звертатися за допомогою до сторонніх організацій, аналітичних центрів, служб.

Висока кон'юнктура ринку страхових послуг диктує необхідність скорочувати строк існування вже сформованого страхового портфеля. Чим довшим є термін, протягом якого не переглядається страховий портфель, тим більше вартість портфеля піддається коливанням унаслідок зміни макроекономічних показників.

Пасивний спосіб управління страховим портфелем передбачає створення добре диверсифікованого страхового портфеля з визначеним рівнем ризику, розрахованим на довгу перспективу. Строк існування такого портфелю передбачає стабільність процесів на страховому ринку. Оскільки портфель є диверсифікованим, то рівень доходу за ним невисокий. Нехтуючи високими доходами, можна отримати стабільний портфель. Використання пасивного способу управління характерне для високорозвинутих та стабільних ринків страхових послуг, де будь-які зміни є наперед передбачуваними. Перегляд такого портфелю може здійснюватися один раз на декілька років.

В умовах інфляції, політичної та економічної нестабільності, динамічної кон'юнктури ринку страхових послуг, такий спосіб управління не виправданий. Пасивне управління може бути ефективно застосоване лише до класичного типу портфеля, який складається з традиційних довгострокових та малоризикових страхових послуг. На ринку страхових послуг України можна виділити лише портфель довгострокових договорів страхування життя, який більш-менш відповідає цим вимогам. Проте навіть цей портфель в умовах політичної та економічної нестабільності не буде стабільним, так як існують передумови для втрати не тільки доходу, але й вартості самого страхового портфеля. Насамперед, це постійні законодавчі зміни в сфері формування та розміщення коштів страхових резервів, які виступають фінансовим забезпечення майбутніх страхових зобов'язань.

Вітчизняний ринок страхових послуг характеризується динамічністю процесів, непередбачуваністю законодавчих змін, високим рівнем ризику, але в той же час високим рівнем доходу. Цілком зрозуміло, що такий його стан адекватний саме активній моделі управління страховим портфелем.

Сигналом до зміни сформованого портфеля страхових послуг є не тільки ринкові зміни, але й показники низької прибутковості (нижче нормативної). Таким чином, прибутковість є тим показником, який примушує переглянути величину та структуру страхового портфеля. Вибір тактики управління залежить від виду портфеля, від професіоналізму андерайтера, прогнозування стану ринку. Навряд чи можна чекати значних позитивних результатів, якщо до диверсифікованого або спеціалізованого страхового портфеля застосувати пасивний спосіб управління, і не будуть виправдані витрати на здійснення активного управління портфелем, орієнтованим, наприклад, на низькі регулярні доходи з невеликим ступенем ризику.

e-mail: bo_tanika@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>