XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Варганов В.В., Руденко В.В. ПРОБЛЕМИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Варганов В.В.

Науковий керівник - Руденко В.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПРОБЛЕМИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Зміни, що відбуваються в фінансово-кредитній та банківській системах обумовлюють постійний пошук механізмів реалізації грошово-кредитної політики  в Україні. Для стабілізації сфери грошового обігу існує необхідність розробки стратегії проведення грошово-кредитної політики, особливо в кризовий та посткризовий періоди, що має сприяти сталому економічному розвитку країни. Світова практика нагромадила значний досвід грошово-кредитного регулювання, тому важливим є його врахування при розробці та реалізації грошово-кредитної політики в Україні. Звичайно, відпрацювання будь-яких універсальних правил проведення грошової політики є досить проблематичним, оскільки макроекономічна ситуація як в масштабах світової економіки, так і в Україні, схильна до істотних змін. Питання вибору оптимальної політики в системі грошово-кредитного регулювання і доцільності модернізації того, що вже застосовується, практично ніколи не втрачало актуальності. Нестабільність ринкової економіки, що розвивається,  відсутність єдиного розуміння функціонування трансмісійного грошового механізму ускладнюють застосування ряду традиційних моделей грошово-кредитного регулювання. Багато країн світу вже мають певний досвід в реалізації оновлених моделей грошового регулювання.

Проблеми грошово-кредитного регулювання в Україні в своїх працях досліджували А. Гальчинський, В. Геєць, А. Гриценко, А. Данилснко, В.Лагутіна. В.Литвицький, А. Мороз, М.Пуховкіна, О. Шарова та ін. Однак, окремі аспекти грошово-кредитної політики, її реалізації та розробки малодосліджені і потребують подальшого вивчення.

Метою дослідження є аналіз основних проблеми розвитку грошово-кредитної політики в Україні та пошук шляхів їх розв'язання.

Формування грошово-кредитної політики має теоретичне і практичне значення в умовах розвитку ринкової економіки в Україні. Дедалі більшого значення набуває роль Національного Банку України, як центру державного регулювання та монетарні методи впливу на економічні процеси. Таким чином зростає значення пошуку нових шляхів вирішення проблем грошово-кредитної політики, яка є основним ринковим регулятором стабільності і економічного розвитку та визначає напрями регулювання економіки, особливості економічних систем, завдання та межі державного втручання в економіку. Сучасна грошово-кредитна політика змінює межі свого впливу, оскільки взаємодіє із бюджетно-фіскальною політикою. У ринкових економіках грошово-кредитна політика поряд з бюджетно-фіскальною політикою визначає та формує основні параметри функціонування національних економік. Відповідно до методологічних підходів грошово-кредитна політика розмежовується на два основні напрями: прямого та опосередкованого впливу на основні параметри грошового обігу.

До факторів, які впливають на грошово-кредитну політику України можна віднести [1]:

•-   проблемність взаємодії між центральним банком і урядом;

•-   відсутність достатніх умов для нормальної роботи альтернативних валютному каналів монетарної трансмісії;

•-   суперечлива ідеологія підтримки банківської системи в ситуації кризи;

•-   несприятливе інституційно-правове середовище в державі, що знижує ефективність спеціальних цільових антикризових інструментів грошово-кредитної політики (недостатня прозорість добору одержувачів кредитів рефінансування, недостатньо жорсткі вимоги до заставної бази);

•-   неконтрольований переплив частини наданих кредитів рефінансування на валютний ринок (неефективність валютних інтервенцій в частині впливу на обмінний курс внаслідок їх доступності для обмеженого кола фінансових установ);

•-   інституційні перешкоди на шляху рекапіталізації банківської системи за рахунок приватного капіталу, що посилює навантаження на грошово-кредитну політику і бюджет;

•-   значний дефіцит фінансового рахунку платіжного балансу;

•-    юридична неврегульованість багатьох аспектів кредитних відносин;

•-   відсутність механізмів залучення довгострокових гривневих ресурсів;

•-   недостатні обсяги будівництва житла, що обмежує попит на іпотечні кредити та їх пропозицію.

Для вирішення цих проблем та поліпшення стану фінансового ринку України доцільним було б змінити грошово-кредитну політику на більш жорстку та послідовну, за допомогою наступних методів [2,3]:

•-   зниження ставки рефінансування комерційних банків;

•-   запровадження адміністративного регулювання процентних ставок задля запобігання корупції й зловживань, встановлення банківської маржі по операціях за кредитом;

•-  виконання Національним банком функції «кредитора останньої інстанції» та забезпечення рефінансування вибірково, залежно від вкладу банку в розвиток економіки країни;

•-   здійснення націоналізації активів проблемних банків;

•-   використання керованого плаваючого курсу з поступовим переходом до режиму вільного обмінного плаваючого курсу;

•-   задля недопущення швидкого вичерпування офіційних золотовалютних резервів центрального банку внаслідок активних валютних інтервенцій необхідно вжити певних обмежувальних заходів щодо збільшення пропозиції іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку і скорочення попиту на неї;

•-   необхідно вжити рішучих заходів щодо зниження рівня доларизації вітчизняної економіки, адже підрив довіри до національної грошової одиниці, а, отже, і до банківської системи, зумовлений передусім виконанням грошових функцій на території нашої країни іноземною валютою. Іншими напрямами оптимізації грошово-кредитної політики можна також запропонувати стабілізацію банківської системи загалом, а також контроль за цільовим використанням кредитів рефінансування.

Отже,  реформування грошово-кредитної політики в Україні є тривалим і багатофакторним процесом, в якому повинні враховуватись особливості сучасного етапу реформування економіки. Формування адекватної монетарної політики повинно забезпечувати досягнення стратегічних цілей економічного розвитку раціональним поєднанням тактичних цілей і використанням відповідних інструментів впливу.

Література:

•1.  Кричевська Т. Фінансово-економічна криза і виклики для грошово-кредитної політики // Економіка України. - 2009. - №4. - С. 65-75.

•2.  Коновалова С.О. Специфіка кредитно-грошової політики в умовах світової фінансової кризи // Інвестиції:практика та досвід. - 2009. - №8. - С. 46-56.

•3.  Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках // Вісник НБУ. - 2009. - №5. - С. 20-30.

•4.  Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/.

 

e-mail: Viktor-Varganov@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>