XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вельчева О.І. Використання комп’ютерних технологій в якості інструментів самоосвітньої діяльності студентів

Викладач іноземної мови, Вельчева О.І.
Таврійський державний агротехнологічний університет

Використання комп'ютерних технологій в якості інструментів самоосвітньої діяльності студентів

Освіта - це мета і умова розвитку суспільства одночасно, тобто є процесом, на основі якого суспільство передає цінності, навики і знання від однієї людини або групи іншим. Орієнтація сучасної української освіти на європейський освітній простір актуалізує проблему пошуку нових ресурсів вдосконалення професійної підготовки фахівців, тобто стимулює розвиток сучасних технологій навчання й самонавчання студентів. Все це сприяє формуванню творчої особистості, здатної до самовиявлення, до самовдосконалення, з почуттям власної гідності, з розумінням цінності іншої людини, умінням спілкуватися не лише рідною мовою, а хоча б ще однією з іноземних мов.
Комп'ютерні технології все впевненіше поширюються у навчальному просторі і ,якщо, ще зовсім недавно мультимедійні засоби в методичному контексті включали в себе підручники з текстами та малюнками, аудіокасети та відеоматеріали, то сьогодні це головним чином комп'ютер , як синтезатор усіх названих засобів в одному пристрої. Використання комп'ютерних технологій у навчанні дозволяє диференціювати навчальну, активізує пізнавальний інтерес тих, кого навчають, розвиває їх творчі здібності, стимулює розумову діяльність.
Комп'ютерні засоби та мережа Інтернет, які мають великий потенціал освітніх послуг, надають гарні можливості викладачам використовувати світовий досвід у навчанні, а студентам - унікальну можливість для самоосвітньої діяльності. Головним поштовхом до самоосвіти для студента є мотивація, оскільки саме вона є тим першим кроком для оволодіння тими чи іншими вміннями та навичками. Вміння отримувати інформацію з різних джерел дуже важливо для майбутнього спеціаліста, оскільки зараз більше значення мають не отримані у ВУЗі знання, які швидко застарівають, а вміння самостійно набувати нові знання. Слід зазначити, що використання служб Інтернету в якості інструментів самоосвітньої діяльності має декілька переваг перед традиційними формами професійного самовдосконалення студентів, а саме:
- великий вибір віртуальних освітніх послуг сприяє індивідуалізації процес
- специфіка характеристик віртуального простору не обмежує місце і час отримання освітніх послуг;
- інтерактивний характер значної частини віртуальних освітніх послуг гарантує необхідний зворотній зв'язок для студентів, що займаються самонавчанням;
- унікальні можливості для співпраці та обміну досвідом дозволяють позбутися почуття ізольованості;
- наявність у віртуальному просторі безкоштовних освітніх послуг високої якості дає можливість займатися самоосвітньою діяльністю при порівняно низьких фінансових витратах.
Технології Інтернету стрімко розвиваються, щороку з'являється щось нове, удосконалюються існуючи системи. Інтернет володіє значними інформаційними ресурсами, які дозволяють більш ефективно вирішувати також цілий ряд практичних завдань при навчанні різним дисциплінам, зокрема і іноземним мовам: навчання читанню, аудіюванню, письму та лексиці, елементам країнознавства, а саме:
1.Формувати та вдосконалювати навички, використовуючи матеріали мережі Інтернет різного ступеню складності.
2.Вдосконалювати вміння аудіювання на основі звукових текстів як Інтернет, так і мультимедійних засобів, підготовлених викладачами.
3.Використовувати монологічні та діалогічні варіанти навчання на основі матеріалів Інтернет.
4.Вдосконалювати навички письмового мовлення у формі двостороннього обміну інформацією, при підготовці рефератів та виконанні письмових вправ.
5.Поповнювати лексику тематичну та загального напрямку.
6.Поповнювати свої знання з країнознавства, приділяючи увагу особливостям політичного та економічного розвитку, культури і традицій, побуту країн.
Комп'ютерні технології дозволяють реалізувати інтерактивний діалог користувача з системою і різноманіття форм самостійної діяльності по обробці інформації, формують дослідницькі вміння студентів, сприяють розвитку комунікативних здібностей, оволодінню іноземними мовами і підготовці особистості "інформаційного суспільства", надають студентові стільки навчального матеріалу, скільки він зможе засвоїти. Вони надають великий діапазон можливостей для удосконалення навчального процесу і системи освіти в цілому. Ось чому комп'ютерні технології повинні активно впроваджуватися в навчальний процес.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>