XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Веленчук А.І. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ЯК ОДИН З ВИДІВ КОНТРОЛЮ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ ТВАРИН НА ВИРОЩУВАННІ ТА ВІДГОДІВЛІ.

Веленчук  А.І.

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ЯК ОДИН З ВИДІВ КОНТРОЛЮ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ ТВАРИН НА ВИРОЩУВАННІ ТА ВІДГОДІВЛІ     

         Галузеві особливості сільського господарства суттєво впливають на організацію і технологію виробництва, і відповідно на побудову бухгалтерського обліку. До таких специфічних об'єктів обліку, яких немає жодна галузь народного господарства відносяться  тварини на вирощуванні та відгодівлі.

      В процесі вирощування молодняку та відгодівлі худоби, в стаді тварин відбуваються зміни. Збільшується поголів'я тварин за рахунок одержання приплоду в своєму господарстві, за рахунок придбання худоби в інших господарствах та у громадян. Тварини ростуть, переходять із однієї вікової групи в іншу, збільшують свою живу масу, а відповідно і вартість. Всі ці процеси повинні знаходити своє відображення в бухгалтерському обліку і, як наслідок, повинні контролюватись.

      Необхідними  передумовами здійснення контролю за збереженням молодняку тварин, птиці і тварин на відгодівлі є: перевірка чисельності тварин та їх обов'язкове зважування при визначенні приросту, прийманні та відпустку;

проведення контролю за своєчасним і правильним веденням обліку поголів'я на фермах; встановлення переліку осіб і укладання з ними договорів про повну матеріальну відповідальність, якщо вони відповідають за приймання і відпуск тварин, їх зважування, правильне та своєчасне оформлення цих операцій, а також збереження закріплених за ними тварин; звільнення та переміщення таких осіб тільки за згодою головного бухгалтера.

      Одним із передових методів контролю за збереженням тварин на вирощуванні  та  відгодівлі  є  систематичне проведення  інвентаризації з метою

недопущення втрат поголів'я та маси.

     Інвентаризація - перевірка матеріальних цінностей і наявності грошових ресурсів з метою виявлення розбіжностей між даними обліку і фактичним станом фінансів з метою усунення помилок.

    Інвентаризація молодняку тварин, худоби на відгодівлі, кролів, звірів, піддослідних тварин та птиці проводиться щомісяця, а в спеціалізованих підприємствах з промисловими методами виробництва, де птиця утримується в широкогабаритних пташниках, в безвіконних приміщеннях з регульованим мікрокліматом тощо - один раз на рік станом на 31 грудня звітного року. Інвентаризацію бджоло-сімей здійснюють не менше двох разів на рік (весною - не пізніше 10 квітня - та восени, як правило, - 1 жовтня).

    Для проведення інвентаризаційної роботи  потрібно розпорядчим документом керівника створити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, інших досвідчених спеціалістів господарства, які добре знають об'єкт інвентаризації. Комісію очолює керівник підприємства або його заступник. На підприємствах, де через великий обсяг робіт проведення інвентаризації не може бути забезпечено однією комісією, для безпосереднього проведення інвентаризації у місцях знаходження тварин та птиці  створюють робочі інвентаризаційні комісії. Треба зазначити, що забороняється призначати головою робочої інвентаризаційної комісії у тих самих матеріально відповідальних осіб одного й того ж працівника два роки підряд.

     Відповідно до Методрекомендацій №37 кожний вид тварин інвентаризується окремо і окремо вказується в інвентаризаційному описі. Крім цього робочу худобу й особливо цінні породи тварин заносять до інвентаризаційного опису індивідуально із зазначенням інвентарного номеру, клички, породи, угодованості, року народження, живої маси та балансової вартості. З огляду на ці вимоги Метод рекомендацій № 37, які повною мірою можна віднести і до несільськогосподарських підприємств, що мають на балансі робочу худобу, дійдемо висновку, що використовувати для оформлення інвентаризації робочої худоби необхідно особливу форму інвентаризаційного опису, яка називається «Інвентаризаційний опис №_ робочої худоби та продуктивних тварин, птиці, бджолосімей» Інвентаризаційні описи складають за видами тварин, окремо за фермами, цехами, відділенням, бригадами  в розрізі облікових груп і матеріально відповідальних осіб.

    Інвентаризацію молодняку худоби і птиці, переданих  сільськогосподарським підприємствам громадянам на вирощування, проводять на підставі актів з підписом в описі осіб, які отримали тварин.

        Для виявлення результатів інвентаризації бухгалтерія сільськогосподарського підприємства складає порівняльні відомості. У них  відображають результати інвентаризації, тобто розбіжності між показниками за даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів. Протокол інвентаризаційної комісії подається в 5-ти денний термін розглянутий і затверджений керівником підприємства. Відповідно до рішень інвентаризаційної комісії та актів із визначення вартості тварин у бухгалтерії  господарства складають відповідні бухгалтерські проводки.

     Таким чином, за своїм економічним змістом молодняк тварин і тварин на вирощуванні та відгодівлі  є незавершеним виробництвом галузі тваринництва тому, що вони постійно змінюють свою масу і оцінку. Ці зміни пов'язані з витратами на утримання тварин і їх годівлю до моменту їх реалізації, забою  або переведення до основного стада. Саме тому численні перевірки, проведення контролю і систематичної інвентаризації мають своє актуальне значення.

Література:

1. М.Ф.Огійчук, В.Я. Плаксієнко «Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах», Київ, 2004

2.  Лист Міністерства аграрної політики України «Методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків і незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств» від 04.12.2003, №37-27-12/14023 (Метод рекомендації №37)

3. «Облік у сільському господарстві» №57, журнал, 2005р


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>