XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Величко В. В. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОЧОГО АПАРАТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ІНТЕРПОЛУ В УКРАЇНІ

Величко Володимир Володимирович

здобувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Донецького юридичного інституту МВС України

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОЧОГО АПАРАТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ІНТЕРПОЛУ В УКРАЇНІ

В юридичній літературі, завдяки зусиллям вітчизняних і зарубіжних науковців, на сьогодні напрацьовано різні підходи до визначення правової природи Національних центральних бюро (далі - НЦБ) Інтерполу, його місця та ролі в системі правоохоронних органів України, характеру виконуваних завдань і структурної підпорядкованості. Все це суттєво конкретизує та доповнює положення чинних нормативно-правових актів, якими врегульовано діяльність НЦБ Інтерполу в Україні (далі - Укрбюро).

На наш погляд, НЦБ є специфічним підрозділом, який належить до структури національних правоохоронних органів на правах організатора і координатора міжнародної співпраці у сфері боротьби зі злочинністю і надання правової допомоги. Для цього Укрбюро наділене відповідною правозастосовною компетенцією, і водночас залишається невід'ємним елементом системи Інтерполу, що покликаний сприяти втіленню на території нашої країни стратегічних рекомендацій, яки видаються пленарними органами як в особі Генеральної Асамблеї, так і постійно діючих - в особі Генерального Секретаріату, Виконавчого комітету, а також НЦБ, які діють в інших країнах.     

Так, Укрбюро Інтерполу виконує покладені на нього завдання через мережу національних центральних бюро Інтерполу 188 країн-членів Організації, а також через її Генеральний секретаріат. Безпосередньо виконання цих завдань здійснює Робочий апарат НЦБ Інтерполу в Україні (далі - РА) як на рівні Міністерства внутрішніх справ, так і на рівні регіональних відділів.

Згідно із законодавством України, діяльність РА НЦБ Інтерполу полягає в організації інформаційного супроводження кримінальних та оперативно-розшукових справ, що перебувають у провадженні правоохоронних органів України та іноземних держав. Згідно з абз. 2 п. 1 Положення про Національне центральне бюро Інтерполу, у рамках МВС створюється робочий апарат Бюро (далі - РА НЦБ Інтерполу). РА НЦБ Інтерполу в Україні здійснює організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю своїх представників у регіонах. Робочий апарат Укрбюро Інтерполу є самостійним структурним підрозділом центрального апарату МВС, його очолює керівник, який призначається наказом МВС [1].

Як складова центрального органу виконавчої влади - Міністерства внутрішніх справ України, РА НЦБ має власну внутрішню структуру та штат службовців. Положенням про Національне центральне бюро Інтерполу в Україні у п. 9 передбачено, що структура і штати робочого апарату Укрбюро Інтерполу затверджуються Міністром внутрішніх справ [2, с. 131 - 132]. Розкриваючи питання структури органу виконавчої влади, Ю.П. Битяк визначає поняття організаційної структури державного апарату як розділення цілого на організаційно відокремлені одиниці та мережу управлінських зв'язків у ньому, особливу форму розподілу та кооперації управлінської діяльності, стійку схему розподілу його завдань і функцій [3, с. 65]. Це означає, що РА НЦБ є організаційно відособленим, наділеним певною адміністративною самостійністю структурним підрозділом, який перебуває у складі Міністерства внутрішніх справ України.

Структура РА НЦБ Інтерполу на рівні МВС включає такі два управління:

1) Управління організаційного та технічного забезпечення:

- відділ організаційного та юридичного забезпечення;

- відділ з питань безпеки міжнародних масових заходів;

- відділ інформаційних технологій;

- відділ взаємодії з Європолом;

- відділ оброблення інформації;

2) Управління міжнародного розшуку та супроводження розслідувань:

- відділ супроводження розслідувань;

- відділ міжнародного розшуку та екстрадицій [4].

Як можна бачити з наведеного переліку структурних підрозділів, на сьогодні внутрішня побудова РА НЦБ, на відміну від того складу, в якому вона починала діяти з початку створення, складає розгалужену систему спеціалізованих управлінь і відділів. Структурні перетворення, що відбувалися всередині системи МВС України, особливо протягом останнього десятиліття, позначилися й на внутрішній побудові РА НЦБ, а його штат поступово збільшувався.

У межах відділів і управлінь РА НЦБ між структурними підрозділами та співробітниками розподілено відповідні повноваження, встановлено різнобічні організаційно-правові зв'язки. Посадові та службові особи РА НЦБ виконують різні за обсягом та змістом повноваження. Залежно від цього, в їх діяльності може бути виокремлено організаційно-розпорядчі та виконавчо-владні характеристики: так, діяльність керівників управлінь і відділів може мати характер управлінської, тоді як діяльність інших службовців на посадах у певному відділі полягає тільки в безпосередньому виконанні функцій, покладених на структурний підрозділ. Загалом діяльність керівників управлінь і відділів РА НЦБ для МВС України не є виключно основним напрямом, проте вона створює належні умови для виконання завдань цього центрального органу виконавчої влади та забезпечує реалізацію його призначення в державному та суспільному житті.

Підсумовуючи наведене, є підстави висновувати, що загалом процеси структурних перетворень, які відбуваються дотепер у державному апараті, а також необхідність розв'язання багатьох інших завдань, які пов'язані з цим, мають спільну спрямованість на посилення ролі правоохоронних органів у сфері забезпечення законності і протидії злочинності. Це повною мірою стосується й Укрбюро Інтерполу, зокрема його Робочого апарату. Безперечно, авторитет і обґрунтування необхідності існування такого підрозділу не одразу було визнано як в Україні, так і за її межами: перші спроби вступу до Інтерполу були складними й такими, що потребували значних фінансових витрат, під час становлення НЦБ мали місце багато суперечливих подій і проблем, які визначили згодом вибір основних пріоритетів і дозволили створити ту внутрішню організаційну структуру, що є найбільш адаптованою до реалій сьогодення. Поряд із цим, подальша діяльність Укрбюро у найближчому майбутньому не може бути легкою. Злочинний світ, який постійно вдосконалюється та пристосовується до найсучасніших методів боротьби, застосовуваних правоохоронними органами, продовжуватиме консолідуватися й надалі, але вже на більш глобальному рівні. На міжнародній арені кримінальні прояви можуть набувати характеру загроз національній безпеці багатьох країн: від масштабних терористичних актів до масової незаконної міграції населення слаборозвинених країн до більш стабільних. Тому важливою умовою боротьби зі злочинністю є вдосконалення організаційно-правових засад взаємодії власних і зарубіжних правоохоронних органів. Отже, подальше членство України в МОКП Інтерпол відкриває для власної правоохоронної системи широкі можливості для здійснення активної протидії та впливу на криміногенні процеси (в тому числі, прояви транснаціональної злочинності), і додатковий потенціал для результативного здійснення правоохоронної діяльності відповідно до обраного курсу міжнародного співробітництва.   

Література:

1. Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 06.04.2011 р. за № 383/2011 // Офіційний вісник Президента України. - 2011. - № 9. - Ст. 16. - Ст. 536.

2. Гайова Г. Національне центральне бюро Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол в Україні: особливості правового статусу та можливі шляхи удосконалення (порівняльно-правовий аспект) / Г. Гайова // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 1. - С. 131 - 134. - (Міжнародне право).

3. Битяк Ю.П. Административное право Украины: учебник для студентов высш. уч. заведений юрид. спец. / (Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.; под ред. проф. Ю.П. Битяка). - Харьков: Право, 2003. - 576 с.

4. Структура МВС України: Електронний ресурс. - Режим доступу до ресурсу: http: // mvs.gov.ua /mvs/ control/ main/uk/publish/article/547806.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>