XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Весельська О.Л. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ, ЯК ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ

Викладач Весельська О.Л.

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ, ЯК ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ

Використання сучасних інформаційних технологій на занятті - надзвичайно актуальне і водночас проблематичне питання для викладача іноземної мови. В методиці викладання іноземних мов ця проблема розробляється з початку 80-х років ХХ століття. Сьогодні використання інформаційних технологій - одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Тому викладач іноземної мови повинен, окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною методикою, використовувати інформаційні технології на усіх етапах навчання - це вимога часу. Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, цікавим, наочним, індивідуальним [1, с. 85].

Впровадження комп'ютерних технологій в навчальний процес вимагає від ВНЗ створення спеціальних комп'ютерних класів, забезпечення закладів комп'ютерами нового покоління, а також проведення курсів підвищення кваліфікації викладачів (підвищення рівня комп'ютерної грамотності, навчання створенню дистанційних навчальних курсів, створення власної сторінки в Інтернеті, навчання роботи в блогах тощо) [5, с. 36-37].

Останнім часом в нашій державі розпочато створення дистанційних курсів з вивчення іноземних мов, що відповідає вимогам часу, і де необхідним є застосування Інтернет-технологій.

Розглядаючи питання щодо використання Інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов, можна виділити такі позитивний момент його впровадження:

- мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо- та відео матеріали;

- дає можливість викладачеві застосовувати індивідуальний підхід;

- сприяє розвитку самостійності студентів, спонукає користуватися інформацією, що безпосередньо стосується їхнього особистого чи професійного життя;

- підвищує поінформованість щодо інших мов та культур;

- завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні компетенції;

- забезпечує сучасним матеріалом, що відповідає інтересам і потребам студентів;

- пропонує автентичний і актуальний матеріал [3, с. 115-118].

Найпростіше використання Інтернету - це використання його як джерела додаткових матеріалів для викладача та студента. Це величезна довідково-інформаційна система, яка може бути використана для вивчення мови. Матеріали можуть бути роздруковані і використані під час традиційного заняття.

Використання Інтернету у процесі вивчення іноземної мови не повинно бути самоціллю. Насамперед, викладачу необхідно дати відповідь на запитання: для кого, для чого, коли, в якому обсязі повинен бути використаний Інтернет, оскільки дуже важко зорієнтуватися у величезному об'ємі інформації. Сайти, які є корисними для викладача іноземної мови і які можуть бути використані під час заняття, можна розділити на інформаційні та власне навчальні. Інформаційні сайти використовують для добору цікавих текстових документів, творчих завдань. Спеціальні навчальні сайти містять різні види робіт, вони розроблені з урахуванням рівня знань студентів. Крім того, є група вузькоспеціальних навчальних сайтів, призначених для навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності (читання, письма, говоріння та аудіювання), вивчення фонетики, граматики, лексики тощо. У роботі з навчальними сайтами обирається той рівень складності, який відповідає рівню підготовки студентів [2, с. 28-31].

З метою вивчення іноземних мов може використовуватись як вільне спілкування в Інтернеті, так і спеціально організоване спілкування в режимі електронної пошти, електронної конференції та дошки об'яв. Це створює унікальну автентичну ситуацію діалогічного мовлення.

Найбільш широко використовується організоване спілкування за допомогою телекомунікаційних мереж: листування між окремими студентами і між цілими групами, обмін інформацією між навчальними закладами різних міст, країн. У цьому випадку викладач грає роль організатора роботи, який допомагає спланувати листування, написати лист чи скласти колективну відповідь [4, с. 99].

Зрозуміло, що робота з комп'ютером у процесі вивчення іноземних мов не повинна бути лише розвагою чи навпаки займати весь об'єм робочого часу. Використання комп'ютерних технологій повинно бути вмотивованим та доцільним.

Інтернет технології можуть бути успішно та доцільно використанні у процесі вивченні іноземних мов з метою пошуку студентами додаткової інформації з теми, що вивчається для збору даних для створення комп'ютерних презентацій з метою перевірки рівня сформованості ЗУН студентів - робота з різноманітними онлайн-тестами, а також для роботи з онлайн-словниками [6, с. 272].

Враховуючи всі переваги й можливості сучасних інформаційних технологій, не варто забувати, що комп'ютер, здійснюючи цілу низку функцій навчання, все ж таки не може повністю замінити викладача іноземної мови. Комп'ютер не потрібно протиставляти викладачу, а використовувати його як засіб підтримки його професійної діяльності.

Література:

•1.     Москалева И.С., Голубева С.К. Использование компьютерных технологий для профессиональной подготовки учителей иностранного языка // Иностранные языки в школе. - 2005. - №1. - С.83-87.

•2.     Подопригорова Л.А. Использование Интернета в обучении иностранным языкам // Иностранные языки в школе. - 2003. - №5. - С.25-31.

•3.     Ситдикова І. Комп'ютер поспішає на допомогу // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2004. - №1. - С.116-119.

•4.     Токменко О. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов: сьогодні і скрізь віки // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №2. - С.98-100.

•5.     Бовтенко М.А. Компютерная лингводидактика: Учебное пособие.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. - С.34-37.

•6.     Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Учеб. Пособие/Под ред. Е.С. Полат., М.: Издательский центр «Академия», 2005. - С. 272


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>