XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Везетіу К.В. БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ ОСВІТИ

Везетіу Катерина Вікторівна

аспірант кафедри педагогіки

Республіканський вищий навчальний заклад

„Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта)

БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ ОСВІТИ

Актуальність дослідження. Становлення української державності, побудова демократичного громадянського суспільства, глибокі соціальні, духовні й матеріально-технічні перетворення вимагають кардинальних змін у галузі освіти. Національна доктрина розвитку освіти одним із пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти визначає розвиток системи безперервної освіти та „навчання протягом життя".

Мета дослідження - розкрити  особливості післядипломної освіти вчителів-філологів.

Виклад основного матеріалу. Підготовка особистості до професійної діяльності, за словами В. В. Олійника, здійснюється в основному в періоди  її загальної та професійної підготовки. За умови відносно стабільних параметрів середовища припускалася достатність такої підготовки для забеспечення професійної діяльності особистості („освіта на все життя"). У міру подальшого розвитку суспільства, змін характеристик і параметрів середовища виявила себе об'єктивна потреба у всебічному забеспеченні професійного зростання особистості. Так виникли та сформувалися такі поняття як „підвищення кваліфікації" та „післядипломна освіта" [2, с. 68]. 

Підвищення педагогічної кваліфікації - це процес і результат навчання педагогічних працівників, головною метою якого є забезпечення потреб суспільства в кваліфікованих кадрах з високим рівнем професіоналізму та культури, спроможних компетентно, творчо і відповідально виконувати завдання, що стоять перед ними [2, с. 94].

Основним змістом поняття „підвищення кваліфікації" є цільова складова, закономірності, принципи, форми, методи, технології, функції процесу та його змістові аспекти [3, с. 198].

Підвищення кваліфікації здійснює наступні функції   (за В. І. Масловим):

•1)     програмно-цільові;

•2)     процесуально-технологічні;

•3)     соціально-психологічні [1, с. 127].

Післядипломна освіта відбиває тенденції розвитку освіти в Україні і також має специфіку власної педагогічної системи. На це звертають увагу багато науковців. Такі як: Н. М. Ващенко, В. Б. Гаргай, В. І. Гончаров, Г. Є. Зборовський, Є. П. Каргополов, А. Л. Кривенцов, С. Д. Неверкович, Н. Н. Терентьєва, Є. А. Шукліна, що присвятили свої наукові праці та дослідження різним аспектам роботи в системі післядипломної освіти.

Безперервна освіта виступає універсальним засобом здійснення процесу освіти. У цьому випадку освіта, отримана раз і назавжди, втрачає свій зміст, тому що є засобом подальшої, що триває протягом усього життя, освіти. Безперервна освіта дає можливість об'єднати, інтегрувати всі елементи системи освіти, додасть їм цілісність, системність.

Поняття безперервності покликане підсилити значущість дефініції „освіта", додати йому особливої доцільності, невипадковості, усвідомленості. Основний шлях одержання освіти - це навчання й самонавчання. Післядипломна освіта здійснюється на рівні індивідуума, освітніх систем, національної системи освіти.

Система післядипломної освіти не може існувати, відкинувши практику традиційної системи освіти, у той час як традиційна система освіти у тому вигляді, у якому вона існує зараз, не відповідає потребам сучасності й гальмує розвиток потенційних можливостей людини. Прикладом такого протиріччя може служити шкільна усталена програма дисципліни „українська мова", роками незмінна, у той час, як українське мовознавство щороку збагачується новими даними, які необхідно адаптувати та ввести до курсу викладання.

Тому ми можемо говорити про необхідність реформування освіти, що полягає в переході до системи післядипломної освіти, яка включає в себе традиційну систему освіти й використовує її досвід. Взаємодія, комунікація, співробітництво системи післядипломної та традиційної системи освіти здійснюється за допомогою властивостей індивідуальної та соціальної пам'яті, тобто здатності довгостроково зберігати інформацію й багаторазово вводити її в сферу свідомості й поведінки, формуючи таким чином, компетентність. Проте, у роботах сучасних авторів не приділено достатньої уваги таким аспектам безперервної освіти. На вирішення означених проблем і спрямоване наше подальше дослідження з окресленої проблеми .

Висновки. Післядипломна освіта вимагає не тільки здійснення освітньої діяльності в зовнішньому оточенні, але вимагає постійної внутрішньої освіти, зміни під впливом освоєних знань, що для сучасного індивіда й системи є непосильною працею. Освіта дорослої людини в сучасних умовах є таким же необхідним компонентом життєтворчості, як і навчання для дитини. Отже, підвищення педагогічної кваліфікації - це підняття рівня професійної мотивації шляхом самоудосконалення педагогічних компетентностей, які забезпечують успішне вирішення професійних завдань.

Резюме. Післядипломна педагогічна освіта визначена як своєрідна освітня система, яка наділена специфічними функціями і є невід'ємною частиною національної системи освіти. Ключові слова: підвищення кваліфікації, післядипломна освіта, реформування освіти.

Резюме. Последипломное педагогическое образование определено как своеобразная образовательная система, которая наделена специфическими функциями и является неотъемлемой частью национальной системы образования. Ключевые слова: повышение квалификации, последипломное образование, реформирование образования.

Summary. Poslediplomnoe pedagogical education is certain as an original educational system which is provided with specific functions and is inalienable part of the national system of education. Keywords: inplant training, poslediplomnoe education, reformation of education.

Література

•1. Маслов В. И. Теория и методика организации непрерывного повышения квалификации руководителей школ: Учеб. пособие. - К.: МНО УССР, 1990. - 259с.

•2. Олійник В. В. Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічний аспект: Навч. посібник. - К.: ЦІППО, 2001. - 148с.

•3.  Післядипломна педагогічна освіта України: сучасність і перспективи розвитку: Наук.-метод. посібник. За заг. ред. В. В. Олійника,   Л. І. Даниленко. - К.: Міленіум, 2005. - 230с.

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>