XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Віхорева Н.І. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З СНД ТА ІНШИМИ РЕГІОНАЛЬНИМИ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИМИ ОБЄДНАННЯМИ.

Студентка 2го курсу Віхорева Наталія Ігорівна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М.І. Туган - Барановського

Зв'язки України з СНД та іншими регіональними політико-економічними обєднаннями

Руйнування СРСР, економіка якого функціонувала як єдиний народногосподарський комплекс із високим ступенем міжгалузевого та внутрішньогалузевого, регіонального поділу праці й кооперації, та розрив на цій основі технологічних, вироб­ничих, товарних та інших зв'язків викликали потребу пошуку та­ких організаційних форм, які б, по-перше, зробили процес фор­мування національних господарств нових держав мінімально болісним, а, по-друге, дозволили б використати потенційні мож­ливості зберігшихся взаємозв'язків з іншими країнами для струк­турної перебудови економіки, утримання та розвитку позицій на величезному конкурентоспроможному ринку. Однією з таких форм стало регіональне політико-економічне об'єднання під на­звою СНД - Союз незалежних держав.

Україна бере участь у роботі СНД на правах асоційованого члена, підписуючи лише ті документи та сприймаючи лише ті програми, які відповідають її національним економічним та полі­тичним інтересам і не обмежують ЇЇ суверенні права.

За роки існування СНД в її функціонуванні виявилися дві тенденції: одна до розвитку інтеграційних форм та процесів, друга - центробіжма,

З одного боку, в середині самої Співдружності виникли нові форми інтеграції між окремими державами, такі як Економічний союз, Митний союз (Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизія), з жовт­ня 2000 р. - Євроазійський союз, до якого згодом приєднався Таджикистан, союз Білорусії та Росії. Навесні 1996 р. названі країни підписали «Угоду про поглиблення інтеграції в економіч­ній та гуманітарній сферах». У перші роки XXI ст. сформувалася ідея створення нового регіонального об'єднання на теренах ко­лишнього Радянського Союзу - Єдиного економічного простору (ЄЕП), до якого, за логікою інтеграторів, мали б увійти насампе­ред Росія, Україна, Білорусь і Казахстан.

Україна також виступила ініціатором створення нового економічного союзу окремих країн - членів СНД - ГУУЛМ (Грузія, Україна, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, який у 2005 р. практично вийшов із організації, скоротивши її абревіа­туру до ГУАМ). Регіональне об'єднання ГУАМ створює новий перспективний для України економічний простір, оскільки об'єднує нашу країну із Молдовою (Південно-Східна Європа, Бал­кани) та Грузією, Азербайджаном (Кавказ, Закавказзя, Іран). ГУАМ окреслив дві основні сіратегічні цілі свого функціонування:

- економічна - створення міжрегіональних транспортних коридорів, пов'язаних із транспортуванням до Європи азербайджанської та узбекської нафти, а згодом нафтопродуктів з Украї­ни, водночас товарів і послуг з Європи та України на Кавказ і до Середньої Азії;

- політико-економічпа - диверсифікація джерел енергоно­сіїв, ліквідація монополії Росії на їх постачання в Україну, а от­же, зменшення впливу політичних чинників на можливості віль­ного вибору країною напрямів зовнішньоекономічної орієнтації. Інтерес до цих стратегічних напрямів, отже до співпраці з об'єднанням, виявляє сьогодні й Польща.

Певним недоліком, слабкістю такого союзу є насамперед недостатня глибина наукової розробки проекту співробітництва. Адже будь-яка мета економічної політики повинна бути забезпечена конкретними засобами її реалізації, лише в цьому разі вона стає визначальним елементом практичної діяльності.

До чинників, які посилювали відцентрові процеси на економічному полі країн СНД, слід віднести падіння платоспроможного попиту держав та інших суб'єктів ринку, викликане різким під­вищенням внутрішніх і зовнішньоторговельних цін, жорсткістю бюджетної та грошово-кредитної політики, посиленням податко­вого пресу, фінансовим знекровленням підприємств, збільшен­ням заборгованості, недоступністю кредитів, зниженням реаль­них доходів населення.

Однак найсерйознішим чинником центробіжних тенденцій став факт неспроможності будь-якої країни - учасника СНД взяти на себе роль інтеграційного технологічного ядра, «техноло­гічного донора» новітніх високоефективних технологій. У зв'язку з неоднаковим ступенем просування соціально-економічних реформ, у різних країнах склалися різні моделі управління процесом формування ринкових відносин, різні форми державного регулювання еконо­міки та різні адміністративні методи управління, не координу­ються умови реалізації прав і свобод суб'єктів ринку та учасників зовнішньоекономічної діяльності.

Треба зазначити, що будь-яка форма економічного союзу, економічного співробітництва передбачає отримання певних вигід, прибутків, окупності проектів. На сьогодні, це можливо лише використовуючи сучасні техно­логії світового рівня, досвід організації економіки розвинутих країн та навчившись перемагати у конкурентній боротьбі. На базі цього можна сформувати сучасну економічну систему, забезпечити нову якість економічного зростання, динамічне підвищення добробуту громадян, гідне місце у світовій співдружності країн.

Література:

•1.        Лишиленко В.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.

•2.        Розміщення продуктивних сил України / За редакцією професора Е. П. Кагана. - К.: Юридична книга, 2002.

•3.        Трансформаційна економіка: Навчальний посібник / В.С. Савчук, Ю.К.Зайцева, І.Й. Малий та ін.; За ред. В.С, Савчука. - К.: КНЕУ, 2006.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>