XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Влізло Є.М. ІНВЕСТИЦІЙНІ ВИТРАТИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ

Влізло Євген Миронович

ІНВЕСТИЦІЙНІ ВИТРАТИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ

Інвестиційна політика держави повинна містити три напрямки: 1) виробничо-фінансові інвестиції; 2) соціальні інвестиції (витрати на охорону здоров'я та демографічні заходи; витрати на освіту, культурно-масові та спортивні заходи; витрати на збереження історично-культурних цінностей та просвітницькі заходи); 3) екологічні інвестиції (витрати на охорону навколишнього середовища; витрати на придбання та поліпшення земельних ділянок; витрати на придбання та поліпшення інших об'єктів природокористування; витрати на придбання та поліпшення біологічних активів).

Розглянемо детальніше кожну групу інвестиційних витрат і обгрунтуємо їх значимість для сталого соціально-економічного розвитку держави. Виробничо-фінансові інвестиції є капіталізацією реальних і фінансових активів юридичними і фізичними особами з метою отримання доходу і розширення своєї діяльності. У вітчизняній літературі є різні пояснення щодо класифікації виробничо-фінансових інвестицій.

Реальні інвестиції - це вкладення в галузі економіки та види економічної діяльності, що забезпечують та приносять приріст реального капіталу, тобто збільшення засобів виробництва, матеріально-речових цінностей [1, С. 94].

Фінансові інвестиції є вкладеннями в акції, облігації, векселі, інші цінні папери та інструменти. Такі вкладення самі по собі не дають приросту реального речового капіталу, але здатні приносити прибуток, у тому числі спекулятивний, за рахунок зміни курсу цінних паперів в часі або відмінності курсів у різних місцях їх купівлі-продажу. Варто розрізняти фінансові інвестиції, які є вкладеннями з метою отримання прибутку шляхом купівлі-продажу цінних паперів, і фінансові інвестиції, які перетворюються в грошовий, реальний, фізичний капітал і переходять у реальні [2, С. 10].

Крім того, зазвичай реальні та фінансові інвестиції поділяють на довгострокові і короткострокові. Аналізуючи основні положення економічної теорії, ми дотримуємося думки, що інвестиційний процес має тривалу тимчасову протяжність, пов'язану з етапами його реалізації. Відповідно довгостроковими можна вважати інвестиції з терміном окупності понад двох років, а короткостроковими з терміном окупності до двох років.

Виробничо-фінансові інвестиції можна класифікувати, виходячи з права власності на них, як державні, приватні, іноземні інвестиції. У цьому аспекті на сучасному етапі розвитку економіки можна ще додати таку форму інвестування, як змішані інвестиції.

У наукових працях міститься чітке розмежування між природою реальних і фінансових інвестицій. Інвестиції поділяються на реальні (направлені на приріст реального багатства і далі на приріст грошового капіталу) і на фінансові, які бувають двох видів: а) фінансові продуктивно орієнтовані інвестиції, що забезпечують рух реальних інвестицій; б) фінансові спекулятивні інвестиції, які спрямовані на приріст грошей за рахунок спекуляцій цінними паперами і валютами різних держав.

За формою вкладення серед фінансових інвестицій виділяють портфельні інвестиції, пов'язані з придбанням контрольного пакету акцій або його значної частини.

Реальні інвестиції забезпечують просте і розширене відтворення сукупного суспільного багатства (в тому числі і сукупного суспільного продукту в довгостроковому плані), включаючи всі види цього багатства (трудові, інформаційні, матеріально-технічні і частково природні ресурси за рахунок ефективних екологічних заходів та розвитку безвідходних технологій).

Ефективний соціально-економічний розвиток відтворення здійснюється у вигляді кількісного та якісного зростання. Це повною мірою відноситься до відтворення трудових ресурсів з врахуванням їх здоров'я, рівня культури та освіти, професійної підготовки. Від реальних інвестицій залежать темпи економічного росту і формування міжгалузевих пропорцій сукупного суспільного виробництва. Формування міжгалузевих пропорцій відбувається в істотною мірою під впливом галузевої, технологічної та виробничої структур інвестицій (капітальних вкладень).

Реальні та фінансові інвестиції - це вкладення ресурсів в просте і розширене відтворення основних виробничих фондів, у зростання оборотних виробничих фондів, а також всі види вкладень у капітальні цінності виробничої діяльності сфери нематеріального виробництва [3, С. 29].

Література:

•1.     Шарп У. Инвестиции : [пер. с англ.] / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. - М. : ИНФРА - М, 2003. - 1028 с.

•2.     Король В. Розробка методичних підходів до обгрунтування здійснення фінансових інвестицій торговельними підприємствами // Економіка Фінанси Право.- 1998.- №2.- С.5-17.

•3.     А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева Портфельне інвестування. - Навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2004. - 408с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>