XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Внотченко Н.М. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ.

Внотченко Наталія Миколаївна

студентка КТЕУ ВТЕИ (Київського торговельно-економічного університету

Вінницького торговельно-економічного інституту)

 

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Політика у сфері грошового обігу та кредиту має велике значення для кожної країни, оскільки шляхом регулювання пропозиції грошей вона спрямована на забезпечення ефективного функціонування економіки і її ключовими цілями є цінова стабільність, стабільність обмінного курсу, зростання економіки, забезпе­чення зайнятості, збалансування пла­тіжного балансу, зростання добробуту населення тощо.

Грошово-кредитна політи­ка є основною складовою системи загальнодержавної економічної політики, її роль у розвитку еконо­мічних процесів дуже важлива. Гро­шово-кредитна політика базується на прогнозній економічній та фіскальній політиці. На підставі прогнозних макроекономічних показників, Закону України "Про Державний бюджет Ук­раїни" на відповідний період Націо­нальний банк України розробляє Ос­новні засади грошово-кредитної полі­тики на відповідний рік.

Грошово-кредитна політика в Україні в різні періоди розвитку її економіки здійснювалась адекватно до тих про­цесів, які відбувалися в сферах макроекономіки, фіскальної і структурної ре­форм. Вона сприяла економічному зростанню, зупиненню галопуючої інфляції, а також спрямову­валася на забезпечення стабільності національної валюти.

Зараз в Україні продовжує діяти різнопла­новий монетарний устрій (визначається декілька цілей проведення грошово-кредитної політики, які пов'язані з рівнем обмінного курсу, рівнем інфляції, обсягами окремих монетарних агрегатів). Реалізація грошово-кредитної полі­тики забезпечується змішаним мето­дом (частково з використанням рин­кових інструментів, частково -  адміністративних).

Побудова майбутньої стратегії грошово-кредитної політики України повинна базува­тися на адекватній оцінці стану економіки, її об'єктивних тенденцій, ступенях розвитку банківської системи, фондового ринку, інституційного забезпечення монетарної політики, розвинутості її інструментів, характеру взаємозв'язків макроекономічних і монетарних параметрів тощо. Слід та­кож враховувати чинне законодавст­во і не намагатися його змінити лише з метою ефективного запровадження стратегії, оскільки практика свідчить, що в умовах України законодавчі зміни - це дуже складний, занадто політизований, довготривалий процес, наслідки яко­го можуть суттєво відрізнятися від початкових намірів. З світового досвіду відомо, що існує можливість врегулювання всіх питань, пов'язаних із монетарною стратегією, на рівні нормативно-правових актів і неформальних угод. Тому у майбутньому Національному банку та уряду України слід частіше звертатися саме до цих методів.

Враховуючи специфіку України щодо розподілу повноважень у сфері грошової вла­ди,  в процесі розроблення грошово кредитних стратегій  необхідна тісна взаємодія уряду і Національного банку Ук­раїни, а якщо точніше - взаємодія Ради та Правління НБУ, Кабінету Міністрів, Міністерст­ва економіки та Міністерства фінансів України.

Майбутня монетарна стра­тегія має сприяти підвищенню рівня довіри до націо­нальної грошової одиниці, інститутів її забезпечення, створити умови для довгострокової стабільності. Важли­вою передумовою її ефективної ре­алізації є незалежність Національно­го банку. НБУ у про­цесі взаємодії з інши­ми органами монетарної влади, полі­тичними силами і суспільством мусить знову і знову до­водити спроможність приймати про­фесійні рішення, що відповідають за­вданням підтримання стабільності гро­шової одиниці незалежно від впливу політичних сил, вчасно і кваліфіковано справлятися з де­далі складнішими і відповідальнішими за­вданнями, що є однією із запорук і передумов стабільного розвитку фінансової сфери та економіки. Також займатися  створенням достатньої наукової бази для вироблення і про­ведення монетарної політики, ово­лодіти всіма досягненнями у від­повідній сфері світової науки і прак­тики, здійснювати підготовку наукових кадрів, здатних провадити власні досліджен­ня з урахуванням умов України, ство­рювати центри, спроможні коорди­нувати в масштабах суспільства цю роботу, створити надійну систему комунікації Національного банку з громадськістю, підвищувати рівень монетарних знань журналістів, широких верств населен­ня, змістовий рівень фахових і науко­во-популярних публікацій, форму­вати навички зваженого і відпо­відального підходу політиків до ви­голошення різного роду заяв стосов­но монетарної сфери та інше.

Формування ефективної монетарної стратегії потребує також усунення суперечностей стосовно інтерпретації пріоритетної цілі Національного бан­ку Радою НБУ в щорічних "Основних засадах грошово-кредитної політики" та статусу кількісних прогнозних змінних, які у них наводяться. Складаючи план на майбутнє слід врахо­вувати специфіку взаємозв'язку макроекономічних і монетарних пара­метрів, притаманну економіці на да­ному етапі її розвитку, пам'ятати, що розвиток економіки органічно пов'язаний із певним рівнем інфляції, поєднувати підтримання динамічного розвитку і структурної перебудови еко­номіки з підвищенням життєвого рівня і добробуту населення.

Проводити заходи щодо забезпечен­ня стабільності гривні як монетарної передумови і фактора економічного зростання на інвестиційно-інно­ваційній основі з урахуванням можли­вих коливань зовнішньої та внут­рішньої кон'юнктури і змін в інституційному середовищі, тому що стабільність грошової одиниці включає (як свої складові) внутрішню і зовнішню стабільність, яка відобра­жається у динаміці інфляції та обмін­ного курсу.

Головним орієн­тиром грошово-кредитної політики, що відображає рівень і тенденції стабіль­ності грошової одиниці, є індекс спо­живчих цін. Регулювання обмінного курсу потрібно спрямовувати на підтримання цінової і фінансової стабільності, а по­казники монетарної бази і грошової маси використовувати як проміжний орієнтир для вирішення по­точних завдань монетарного забезпе­чення макроекономічної рівноваги, а також досягати  довгострокових соціальних, структурних та інституційних цілей.

Протягом найближчих років (2008-2009рр.) НБУ ще не може відмовитися від певного контролю за обмінним курсом як важ­ливим орієнтиром для населення та суб'єктів господарювання, а також зва­жаючи на його значну роль у підтриманні макроекономічної рівноваги і стабільності. Однак удосконалення системи валютного регулювання повинно здійснюватися в напрямі поступового послаблення керованості валютного ринку та його подальшої лібералізації забезпечення більшої гнучкості обмін­ного курсу, можливого розширення діапазону його середньорічних значень із подальшою відмовою від встанов­лення такого діапазону.

Безумовно, для згладжування се­зонних коливань і шоків необхідно використовувати інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Вод­ночас потрібно створювати умови для і розвитку інструментів хеджування валютних ризиків, забезпечити прогнозовану динаміку обмінно­го курсу залежно від стану платіжно­го балансу та уникнути його значних коливань. Як важливий індикатор курсової політики доцільно викорис­товувати динаміку реального ефек­тивного обмінного курсу гривні. В цьому контексті має бути визначена і роль валютних резервів як інструмен­ту забезпечення виконання стра­тегічних завдань при збереженні їх достатнього (за міжнародними кри­теріями) рівня.

Формулювання цілі підтримання стабільності грошової одиниці як умо­ви фінансової рівноваги та еко­номічного зростання на інвестиційно-інноваційній основі віддзеркалює особливості макроекономічних умов 2007-2009 років. Завдання забезпе­чення фінансової рівноваги значно актуалізується в цей час у зв'язку з підвищенням цін на енергоносії, по­гіршенням стану поточного рахунку платіжного балансу, появою в Україні іноземних банків та їх філій, зростан­ням приватних запозичень іноземної валюти, високим рівнем соціальних виплат із бюджету за недостатнього розширення бази надходжень до ньо­го та іншими ризиками.

Підтримка інвестиційно-іннова­ційного зростання економіки має для України стратегічне значення, адже не впоравшись із даним завданням, вона не зможе увійти до когорти сучасних цивілізованих країн. І це має врахову­ватися у грошово-кредитній політиці, наприклад, при вирішенні питань рефінансування державного банку дру­гого рівня, який ставить собі за мету кредитування інноваційних проектів. Безумовно, для НБУ пріоритетом є стабільність грошової одиниці, але це завдання може бути вирішене різними  шляхами. І формула стабільності в середньостроковій стратегії орієнтує на вибір тих шляхів, які надають економічному зростанню інвестиційно-інноваційного характеру.  

Таким чином прийняття монетарної політики в наступні роки потребуватиме формування окре­мого блоку монетарного аналізу з ме­тою управління перебудовою емісійно­го і трансмісійного механізмів моне­тарної політики. Це і можна назвати першою опорою прийняття монетарних рішень у 2007-2009роках. Другою опо­рою буде аналіз широкого кола макроекономічних і фінансових показників з точки зору їх впливу на цінову динаміку.

Проте не слід забувати, що реальним  підґрунтям  для  економічного зростання та стабілізації на грошово-кредитному сегменті ринку є  не лише правильна грошово-кредитна політика, а й ство­рення конкурентоспроможної еко­номіки і пошук суб'єктами господарю­вання власних ніш як основи для підви­щення попиту економки на гроші, тоб­то для розширення товарообороту.

Література:

1. Яременко О.Л. Особливості мо­нетарних процесів в Україні в 2001-2003 роках / Монетарна політика в умовах економічного зростання: Матеріали науково-практичної конференції. - К., 2004

2. Костіна Н.І. Гроші та грошова політика. Навч. посібник для вищих закладів освіти. - К.: НІОС. - 2001

3. Грищенко О. Гроші та грошово-кредитна політика. Навч. посібник . - К.: Основи. - 1996.

4. Стельмах В.С., Єпіфанов А. О., Гререник В.І. Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні. Навч. посібник - К.: „Знання" - 2000.

5. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в Умовах перехідної економіки. Монографія - К.: АТІКА - 2000.

6. Оніщук М. Бюджетний процес і грошово-кредитна політика Національного банку України: економіко-правові нотатки // Голос України. - 2006. - 27 жовтня.

7.Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики // Вісник Національного банку України. - 2006 - №7.

8.   Гребенюк Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні  // Вісник Національного банку України. - 2007. - №5.

9. http://www.bank.gov.ua/

 

e-mail автора :     only_for_you_Q@mail.ru       NatalyZ006@mail.ru


Комментариев: 2 к “Внотченко Н.М. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ.”

  1. Сашка:

    Спасибо вам огромное! Статья-бомба! Вы мне очень помогли!

  2. Ілля:

    Дякую=)


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>