XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Водянко Х.Я. УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Водянко Христина Ярославівна, аспірант

Національний університет «Львівська політехніка»

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Для комплексного оцінювання інноваційної діяльності підприємства пропонується використовувати Збалансовану систему показників (BSC). Основне її призначення полягає в оцінці й контролі результатів діяльності підприємства через набір взаємопов'язаних показників фінансового і не фінансового характеру за чотирма напрямами (аспектами): фінанси; клієнти; внутрішні бізнес - процеси; навчання і розвиток.

Аспект «фінанси» містить фінансово - економічні показники діяльності підприємства, які відображають стратегічні цілі його акціонерів (власників) [1]. Аспект «клієнти» містить інформацію про ставлення клієнтів до підприємства (продуктів підприємства), а також інформацію про динаміку ринку (зміна попиту на продукцію, зростання чи скорочення ринку і т.д.). Аспект «внутрішні бізнес - процеси» призначений виміряти ефективність виконуваних на підприємстві бізнес - процесів. Аспект «навчання і розвиток» необхідний для оцінки забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, рівня їх якості [2].

У літературних джерелах [3-5] висвітленні теоретичні аспекти і практика застосування BSC на найбільш успішних зарубіжних підприємствах. Однак, враховуючи те, що BSC буде апробована не на зарубіжних успішних фірмах, а на вітчизняних машинобудівних підприємствах, вважається за необхідне її модифікувати.

Пропонується складову «клієнти» доповнити декількома чинниками зовнішнього середовища, які здійснюють значний вплив на інноваційну діяльність машинобудівних підприємств.

Зовнішнє середовище - сукупність суб'єктів і сил, що діють за межами підприємства, але чинять як прямий, так і непрямий вплив на стан його внутрішнього середовища [6, с. 538]. Науковцями класичної школи [6, 7] доведено, що усі зовнішні чинники поділяються на дві основні групи - чинники прямого і непрямого впливу на підприємства, які пов'язані між собою:

•    зовнішні чинники непрямого впливу - макрорівень;

•    зовнішні чинники прямого впливу - мікрорівень.

Кожна із виділених груп чинників впливає на інноваційну діяльність по - різному. Так загальний макроекономічний рівень, який містить фактори політичного, економічного, техніко - технологічного, соціально - культурного середовищ, формує умови функціонування галузі та її інноваційну активність. Стан та розвиток факторів мікросередовища визначають можливості здійснення інноваційної діяльності певного підприємства, виходячи з його внутрішніх потреб та ресурсів.

В умовах фінансової кризи і загостренні конкуренції на внутрішньому і, особливо, на зовнішніх ринках все більш пріоритетними для машинобудівних підприємств постає врахування впливу факторів мікросередовища, а саме: конкурентів; постачальників; контактних аудиторій (банків, страхових компаній, науково - дослідних установ і т.д.). Отож, аспект «клієнти» Збалансованої системи показників пропонується доповнити факторами мікросередовища і приділити значну увагу екологічній складовій зовнішнього середовища підприємства.

У складову «навчання і розвиток» варто додати чинник, який відображає забезпеченість підприємства необхідною інфраструктурою (певний рівень допоміжного і обслуговуючого виробництва; програмного забезпечення, склад і структура приміщень і т.д.).

Подальші дослідження полягають у формуванні оціночних показників по кожному напрямку BSC (внутрішні бізнес - процеси; фінанси; інфраструктура/працівники; мікросередовище/екологія).

Література:

1. http://www.balancedscorecard.ru/;

2. Моррис Г. Balanced Scorecard - взгляд в будущее [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http : //www.intalev.ru/?id=4086;

3. Каплан Роберт С. Организация, ориентованная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей/Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. - Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2004. - 416 с.;

4. Нивен Пол Р. Сбалансированная система показателей для государственных и неприбыльних организации/ Пер. с англ. под ред. О.Б.Максимовой. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. - 336 с.;

5. Хорват П. Сбалансированная система показателей как средство управления предприятием // Управление предприятием. - 2000. - №4. - С. 47-53;

6. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; [пер. с англ.]. - М.: Дело, 1996. - 704 с.;

7. Портер М.  Международная конкуренция / М. Портер; [пер. с англ. под ред. В. Д. Щетинина]. - М.: Международные отношения, 1993. - 896 с.

 

e-mail: dmxrystja1@rambler.ru 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>