XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Волгушева О. В. СУТНІСТЬ ТА ПРИРОДА СТРАХУВАННЯ МАЙНА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Студент-магістрант Волгушева Олена Володимирівна

Академія муніципального управління

СУТНІСТЬ ТА ПРИРОДА СТРАХУВАННЯ МАЙНА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Страхування майна фізичних осіб є важливою складовою майнового страхування. Власнику майна дуже складно, а іноді взагалі неможливо, самостійно його відновити у випадку пошкодження або втрати через різного роду непередбачувані ризиковані обставини. Населення не може цілком сподіватися й на державну допомогу, адже відшкодування з централізованих державних резервних фондів відбувається лише в надзвичайних випадках і не завжди в необхідному обсязі. Через це найбільш ефективним способом забезпечення захисту майна громадян є страхування [1].

Саме зі страхування майна фізичних осіб розпочалася історія страхування. Класичне страхування прийшло до України з Західної Європи ще на початку XVIII ст. Значного розвитку страхування майна громадян набуло за радянських часів, особливо у 70-80 роки. В період становлення ринкових відносин в Україні розвиток страхування майна громадян сповільнився.

Значний внесок в розробку теоретичних основ майнового страхування зробили такі західні вчені як Д.Бланд, В. Гаврийський, В. Гейльман, Дж. Діксон, А.Манес, Д. Фарни. Вагомий внесок у розробку фундаментальних питань теорії та практики страхування майна громадян зробили російські вчені Т.Верькіна, К.Граве, Є.Дюжиков, В.Ідельсон, Є.Коломін, В.Коньшин, Л.Лунц, Л. Мотильов, А.Плєшков, В. Райхер, Л.Рейтман, Ю.Сплєтухов, В.Шахов. Питання страхування майна фізичних осіб досліджували та розкривали у своїх роботах такі вітчизняні науковці як В.Базилевич, К.Воблий, Н. Внукова, В.Грушка, Т. Зайвенко, Т. Кривошлик, В.Малько, С.Осадець, К. Сліпко, А. Супрун, А. Таркуцяк, Н. Ткаченко, Я.Шумелда.

В той же час можна зазначити, що у вітчизняній фінансово-економічній літературі бракує ґрунтовних досліджень, які стосуються загальнотеоретичних проблем страхування майна фізичних осіб і наукових розробок, орієнтованих на їх практичне застосування. Необхідність вирішення існуючих проблем свідчить про актуальність даної теми.

Майнове страхування - це галузь страхування, об'єктом якої є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном. [2] Страховий майновий інтерес є обов'язковою умовою укладання страхової угоди. Цей інтерес не може полягати в отриманні вигоди від страхування, а тільки у збереженні майна від знищення, затоплення, пошкодження, крадіжки у результаті настання непередбачуваних випадків та інших негативних подій. Під майном, що підлягає страхуванню, розуміють лише ті об'єкти, щодо яких існує інтерес щодо їх збереження та є можливість оцінити вартість збитків, завданих страховим випадком [3].

Предмети, факт загибелі яких важко встановити, як правило, не страхуються. Зокрема, не приймаються на страхування: документи, грошові знаки та цінні папери; рукописи, креслення, бухгалтерські книги; картотеки; технічні носії інформації; дорогоцінні метали; майно, яке знаходиться у застрахованому приміщенні, але не належить страхувальнику; будівлі, споруди, які перебувають в аварійному стані чи знаходяться у зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повені та інші стихійні явища тощо.

Страхування майна фізичних осіб здійснюється в основному в добровільній формі, тоді як значна частина майна юридичних осіб страхується в обов'язковій формі [4].

Фізичні особи найчастіше страхують транспортні засоби, домашнє майно, будівлі, квартири (на випадок ремонту) та ін. B добровільному страхуванні майна на сьогодні найбільш актуальним є страхування заміської нерухомості - котеджів, дачних будинків. У перспективі очікується посилення інтересу і до страхування квартир, особливо їх устаткуванню, ремонту. Неабияке значення на розвиток цього страхування має переоцінка громадянами власних можливостей щодо захисту можливих збитків. Ремонтні і обробні роботи стають все більш витратними, тому природно, що власник житла хоче бути впевнений у тому, що вкладені ним засоби не пропадуть через те, що його сусіди зверху забудуть закрити кран або навпаки, щоб не довелося відшкодовувати сусідам витрати на ремонт їх квартири.

Головною проблемою, що перешкоджає збільшенню валових страхових премій, є саме недовіра населення до страхових компаній. Причинами цього є низький рівень якості страхових послуг, незначний обсяг страхових виплат, недосконалість нормативно-правової бази, неврахування інтересів населення при здійсненні страхування, непорядність деяких страховиків. Не менш важливою проблемою, яка гальмує розвиток ринку страхування майна фізичних осіб, є низький рівень доходів населення [5].

Отже, страхування майна фізичних осіб - це галузь страхування, в якій об'єктом страхових відносин є майнові інтереси громадян, пов'язані з володінням, користуванням i розпорядженням майном, які здійснюються на підставі добровільно укладеного договору між страховиком i страхувальником. Оскільки, страхова діяльність в ринковій економіці супроводжується великою кількістю ризиків страхового бізнесу, розвиток та підвищення ефективності страхової діяльності можливі лише шляхом проведення ефективної державної політики, направленої на регулювання страхового ринку в Україні.

Література:

•1.   Тетяна Кривошлик Сучасний стан страхування майна громадян в Україні Страхова справа № 2(46) 2012, с. 26-29

•2.   Страхування: практикум: навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Знання, 2011. - 607 с.

•3.   Осадець С.С. Страхування: Підручник / С.С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.

•4.   Вовчак О.Д. Страхова справа: Підручник. - К.: Знання, 2009. - 425с.

•5.   Проблеми страхування майна в Україні [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://studentu5.com/index.php?work=15.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>