XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Волкова А.О. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

Волкова Анастасія Олександрівна

Донецький національний університет

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

З формуванням в Україні інформаційного типу суспільства на перший план виходять проблеми охорони та захисту прав на інформаційні ресурси різного рівня доступу. І цілком закономірно посилюється практичний інтерес до комерційної таємниці та інших, пов'язаних з нею понять, як одного з ефективних заходів інформаційної безпеки [1, с. 9].

Причому Вищий господарський суд України зазначає, що до кола конфіденційної інформації у сфері господарської (підприємницької) діяльності відноситься інформація, що визнається такою законом (ст. 862 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України)), комерційна таємниця (статті 505-508 ЦК України) та «ноу-хау» (ст. 1 Закону України № 1560-XII від 18 вересня 1991 р. «Про інвестиційну діяльність») [2, с. 46]. Комерційна таємниця належить до інформації з обмеженим доступом, що не є власністю держави.

Сьогодні проблема комерційної таємниці має практичне значення. Якщо кілька років назад доводилося говорити тільки про науково-теоретичний аспект комерційної таємниці суб'єктів господарської діяльності, то зараз питання захисту внутрішніх секретів підприємств є одними з найбільш актуальних [3, с.35]. Розвиток законодавства про комерційну таємницю на сучасному етапі, а також виникнення в Україні необхідних економіко-правових умов для практичного застосування юридичних механізмів охорони і захисту комерційно цінної конфіденційної інформації зумовлює актуальність дослідження.

Визначення відомостей, які становлять комерційну таємницю, є важливим елементом у системі заходів, що здійснюються підприємством для захисту своєї безпеки. Правильне і своєчасне визначення цих відомостей суттєво підвищує ефективність такої системи [4].

Закон України «Про інформацію» не дає визначення такого поняття, як комерційна таємниця. Воно міститься у Цивільному кодексі, зокрема у ст. 505 ЦК України передбачено, що комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію [5].

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» [8] була прийнята на виконання Закону України «Про підприємства в Україні», який втратив чинність у зв'язку із набранням чинності Господарським кодексом України, що також свідчить про необхідність критичного перегляду зазначеного переліку.

Д.О. Гетманцев виділяє такі принципові ознаки комерційної таємниці:

- наявність «комерційної цінності»;

- секретність;

- зміст і об'єм комерційної таємниці встановлюється володільцем інформації на власний розсуд;

- володільцю комерційної таємниці належать всі права щодо розпорядження нею;

- правовий режим комерційної таємниці визначається ГК України та ЦК України;

- суб'єктивне право особи на комерційну таємницю має специфічні визначені законом способи захисту [9, с. 14-15].

Потрібно зазначити, що інститут правового режиму комерційної таємниці є господарсько-правовим, оскільки сферою використання комерційної таємниці є господарська діяльність, яка є предметом регулювання ГК України відповідно до ст. 1 вказаного кодексу, а не ЦК України. Також метою встановлення правового режиму комерційної таємниці є досягнення економічно вагомого результату у господарській діяльності, що відповідає сутності господарсько-правових відносин. Суб'єктом права на комерційну таємницю є суб'єкт господарювання, який безпосередньо здійснює господарську діяльність [10, с. 28].

Чинне законодавство також не встановлює заходів захисту комерційної таємниці, не визначає конкретний механізм реалізації прав власників комерційної таємниці. Недосконалість чинного законодавства позбавляє власників інформації, яка належить до комерційної таємниці, належного захисту своєї власності, обмежує можливість реалізації прав особи щодо інформації з обмеженим доступом, яка створюється в процесі діяльності суб'єктів, завдає матеріальної та нематеріальної шкоди власникам комерційної таємниці.

Відсутність повноцінного правового регулювання питань, пов'язаних із правом осіб на інформацію, яка належить до комерційної таємниці, фактично створює умови для поширення комерційного шпигунства, безперешкодного використання окремими особами незаконно отриманих наукомістких технологій, програмних продуктів, ноу-хау та іншої інформації або відомостей, які відносять до комерційної таємниці [11, с. 34].

На сьогодні немає закону України про охорону комерційної таємниці. Правники зазначають, що основною перешкодою для розроблення закону є те, що інформація про комерційну таємницю внаслідок її конфіденційності не підлягає реєстрації. З цієї причини охоронних документів на неї ніхто не видає. До того ж, виявити неправомірне використання такої інформації майже неможливо, установити порушення і порушника дуже складно. Тому для усунення зазначених недоліків вважається доцільним доповнити Цивільний кодекс України такими положеннями:

•1)  володар комерційної таємниці самостійно обирає конкретні способи захисту своїх прав на комерційну таємницю і має право вимагати:

а) визнання прав володаря на комерційну таємницю;

б) припинення дій, що порушують режим комерційної таємниці;

в) відшкодування збитків, завданих розголошенням або неправомірним використанням комерційної таємниці;

г) вживання інших передбачених законодавством заходів, що забезпечують захист його права на комерційну таємницю.

•2)  Порушення права суб'єкта господарювання на комерційну таємницю тягне цивільно-правову, дисциплінарну, матеріальну, адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність відповідно до законодавства України.

Також потрібно у Цивільному кодексі України передбачити в якості самостійного договору угоду про конфіденційність і нерозголошення комерційної таємниці.

Література:

1. Шевелева Т. Правові аспекти регулювання відносин, пов'язаних з комерційною таємницею, в проекті Закону України «Про охорону прав на комерційну таємницю»  / Т. Шевелева // Інтелектуальна власність. - 2008. - №7. - С. 9-15.

2. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 28.03.2007  № 01-8/184 // Вісник господарського судочинства. - 2007. -  № 3. - С. 46.

3. Марущак А. Науково-практичні аспекти збереження комерційної таємниці на підприємстві / А. Марущак // Юридичний радник. - 2006. - №2(10). - С. 35-38.

4. Ткачук Т. Актуальні питання визначення та захисту комерційної таємниці на підприємстві / Т.Ткачук // http://latokar.dx8.ru/aktualnye_voprosy_opredeleniya_i_zaschity_kommercheskoy_tayny_na_proizvodstve.

5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.  № 435-IV (у редакції від 09.09.2010р.) // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

6. Клименко П.М. Інформація як об'єкт інтелектуальної власності, що потребує охорони // Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України: Зб. Матеріалів наук.-практ. конф., Київ, 16-17 травня 2001 року. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - С.283-289.

7. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.  № 36-IV (у редакції від 07.10.2010р.) // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18. - Ст. 144.

8. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993р., № 611 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=611-93-%EF.

9. Гетманцев Д.О. До питання про правовий режим комерційної таємниці за законодавством України / Д.О. Гетманцев // Адвокат. - 2008. - №5(92). - С. 14-15.

10. Топалова Л.Д. Правовий режим комерційної таємниці: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Топалова Людмила Дмитрівна; Донецьк. Інститут економіко-правових досліджень НАН України. - Донецьк, 2006. - 34с.

11. Прядко Д. Комерційна таємниця під охороною / Д. Прядко // Юридичний журнал. - 2004. - № 3. - С. 34-37.

E-mail: anastasiya-volkova.1710@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>