XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Волошина М., Кучеренко І.В. ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ В НІМЕЦЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Студентка КНУ імені Михайла Остроградського Волошина Марія

Старший викладач Кучеренко І.В.

КНУ імені Михайла Остроградського

м. Кременчук

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ В НІМЕЦЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ    

Однією з основних особливостей науково-технічної літератури є використання термінів. Проблемами утворення і перекладу термінів займалися такі вчені, як В.В.Віноградов,  Г.О.Вінокур,  О.І.Смірницький, О.С.Ахманова,  К.А. Левковська.

         Актуальність даного дослідження полягає в необхідності детального розгляду способів утворення складних термінів у науково-технічній літературі в німецькій і українській мовах.

         У ході розвитку науки і виробництва відкриваються нові явища, поняття, що позначаються іменуваннями особливого роду - термінами.

         Термін - це слово або словосполучення, мовний знак якого співвідноситься з одним поняттям або об'єктом у системі понять даної сфери науки або техніки. Невід'ємною якістю терміна є його однозначність у межах даної сфери науки і техніки [1].

         Сутність мовної (а значить і термінологічної) номінації полягає в тому, щоб, відбиваючи у свідомості носіїв мови їх практичний і суспільний досвід, звертати факти позамовної дійсності в мовні значення. При цьому необхідно підкреслити, що терміноутворення (як, утім, і словотвір узагалі) являє собою процес вторинної номінації, результати якої є похідними за змістом чи морфологічним складом.

         Найбільш характерним для німецької научно-технічної термінології є наявність у ній різних термінологічних словосполучень там, де у німецькій мові фігурує складне слово [2], наприклад, Raumflug - космічний політ, Schuppengleis - рельсовий шлях у депо, Gewindeschneidkopf - гвинторізна головка, Drehbeschleunigungsmesser - вимірювач кутового прискорення.

         До найбільш активних терміноелементів,  що  представляють собою спеціалізовані   термінообразуючі   німецькі    морфеми    (основи), відносяться Bild - («зв'язаний із  зображенням»),  Empfangs-  («прийнятий»), Fern - («дистанційний»), Fernseh  -  («телевізійний»),  Funk  -  («радіо-«), Gleichlauf -  («синхронний»),  Halbleiter  -  («напівпровідниковий»),  KennKennungs - («характерний», «пізнавальний»): LeuchtLicht -  («світловий»), Nachrichten - («інформаційний»), Netz - («мережний»), Rundfunk - («радіо»), Shall - («звуковий»). Навіть  простий  перелік  цих   регулярно   повторюваних терміноелементів чітко  показує,  що  термінообразуюча  активність  тієї  чи іншої основи  обумовлена  соціальним  замовленням  і  знаходиться  в  прямої залежності від актуальності відповідних понять [2].

         Найбільше поширення  в  німецькій  мові  має модель визначеного складних чи складнопохідного імені іменника,  що  складається з двох, трьох і більш  компонентів.  За  допомогою  основоскладання  на  базі ключових термінів, що виражають родові поняття, утворяться  групи  термінів, що виражають видові поняття. При цьому часто виникають ємні терміни, у  яких

нарощуються окремі компоненти по своєрідним «сходам»:

1)Leitung - (електрична лінія), Hohlleitung - хвильова лінія, Eckhohlleitung - кутова хвильова лінія, Rechteckhohlleitung - хвильова лінія прямокутного перетину

2)Stelle - станція, Endstelle - кінцева станція, Funkendstelle - кінцева радіостанція, Richtfunkendstelle -  кінцева радіорелейна станція

3)Verkehr - зв'язок, Weitverkehr - далекий зв'язок, Funkweitverkehr -  далекий радіозв'язок, Richtfunkweitverkehr - далекий радіорелейний зв'язок.

      У даних прикладах постійний терміноелемент - обумовлена основа, стосовно якої «нарощуються» компоненти розгорнутого визначення.  Нерідко  як постійний  елемент  виступає  основа-визначник,  що  є  першим   компонентом складних термінологічних утворень, що мають різні обумовлені основи:

Lichtstrahl - світловий промінь; Lichtstrahlabtaster - пристрій, що  розгортає, із променем, що біжить; Lichtstrahlabtastrohle -  трубка з променем, що біжить;

Messwert -  результат виміру; Messwertverarbeitung -  обробка результатів виміру; Messwertverarbeitungseinheit -  блок обробки результатів виміру.

         Перекладаючи терміни даного виду слід звертати увагу на те, що першим перекладається останній компонент складного слова, котрий визначає рід слова-терміна, а попередні компоненти характеризують різновидність об'єкта, тобто конкретизують цей об'єкт.

         Належну увагу необхідно приділяти і основоположним тенденціям терміноутворення: по-перше, це довольно широко розповсюджене в науці використання «старого» іменування для позначення нового явища, засноване на принципі «переносу терміна за аналогією понять». По-друге, до однієї з тенденцій, властивих розвитку мови в цілому, відносять також «тенденцію до відповідності нерозчленованості визначаємого поняття, з нерозчленованістю визначаючого» - прагнення іменувати предмет чи явище, що представляють собою єдине ціле, не словосполученням, а одним словом [1].

Отже, основна складність перекладу науково-технічних текстів, а саме переклад термінів, полягає у розкритті та передачі засобами української мови іншомовних реалій. Було би невірним говорити про переклад термінів як таких. Обов'язковою умова повноцінного перекладу будь-якого спеціального тексту, особливо науково-технічного, - повне розуміння його перекладачем.

Література:

1.Коваленко А.Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. - Київ, 2002. - С.58-59

2. Латышев Л.К. Технология перевода. Немецкий язык. - Москва, 2000. - С.171-173


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>