XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вовчаста Н.Я. АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ.

Рубрика: Педагогіка

Вовчаста Н.Я.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

  АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Аналіз сучасного розвитку нашого суспільства в період кардинальних змін у державному будівництві та суспільстві в останні роки, зокрема в умовах структурної перебудови й вдосконалення організації і змісту вищої освіти в незалежній Україні, спонукає до активних пошуків нових форм і методів професійної підготовки кадрів у всіх сферах життя, запровадження досвіду європейських країн. Ця проблема стає особливо актуальною у зв'язку з глибокими реформами у системі вищої освіти, а саме у навчальних закладах галузі Міністерства з надзвичайних ситуацій України, які здійснюються нині і спрямовані на її інтеграцію в європейський науково-освітній простір, приєднання вищої школи у 2005 році до Болонського процесу.

Характерною ознакою цього процесу є розширення кваліфікаційного діапазону підготовки фахівців у рамках національних систем освіти, яке відбувається за двома напрямками:

По-перше, практично в усіх країнах світу спостерігається підвищення рівня підготовки за рахунок створення нових циклів навчання. Майже не залишилося країн, у яких не було б власних вищих навчальних закладів, зокрема, відомчих, з чотири - п'ятирічним терміном навчання. Найчастіше це університети, обов'язковою складовою яких є спеціальні та традиційні факультети гуманітарних, природничих, юридичних та економічних наук. Послідовні цикли навчання завершуються одержанням відповідних свідоцтв, дипломів, ступенів.

По-друге, поряд з ними розвиваються навчальні заклади не університетського типу - педагогічного, управлінського та інженерного профілю, а також самостійні вищі навчальні заклади або їх підрозділи, призначені для підготовки на післясередньому рівні з терміном навчання 2-4 роки для отримання професійних дипломів, які розглядаються в більшості країн як дипломи про вищу освіту [4].

Освіта в Україні розвивається нині в контексті як загально планетарних освітніх тенденцій, так і за обставин радикальних політичних, економічних і соціальних змін в суспільстві. Сформована за умов регіонального статусу в складі СРСР адміністративно-бюрократичної політичної системи вона докорінно реформується в період суспільних трансформацій і спрямована на вдосконалення фахової підготовки особистості у поєднанні з ґрунтовною базою загальноосвітніх знань. Стратегічними напрямками радикальних змін є такі: 1.Узгодженість освіти з самостійним статусом української держави; 2. Розвиток і функціонування освітньої сфери відповідно до становлення конкретної моделі демократичного, правового громадянського суспільства; 3. Реконструкція освітньої системи за умов утвердження ринкових економічних відносин; 4. Курс освіти на відмову від тоталітаризму та комуністичної моноідеології й утвердження плюралістичних засад сповідування ідей, поглядів, переконань, нових, апробованих людством, цінностей [1].

У зв'язку з тим, що керівництво України беззаперечно і однозначно задекларували інтеграцію в європейське співтовариство, його науково-освітній простір як основний напрямок зовнішньої політики, здійснюється ряд заходів Міністерства освіти і науки щодо приєднання до Болонського процесу, нині реалізуються чимало ідей і проектів.

Найбільш важливими новаціями є такі: формування єдиного відкритого простору вищої освіти; впровадження кредитно-модульних технологій навчання на базі європейської системи трансферу кредитів; стимулювання мобільності студентів і викладачів у межах європейського регіону; прийняття системи двох освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр-магістр, які повинні змінити існуючі в Україні наукові ступені; розвиток європейської співпраці у сфері контролю за якістю вищої освіти; забезпечення працевлаштування випускників вищих навчальних закладів України в європейському ринку праці виданням Додатку до диплома, рекомендованого ЮНЕСКО [5].

Підсумовуючи, слід відзначити, що Львівський державний університет безпеки життєдіяльності послідовно і цілеспрямовано здійснює глибоке реформування навчального процесу. У 2005-2006-му навчальному році було опрацьовано і впроваджено на усіх кафедрах програму "Вища освіта України і Болонський процес", яка сприяє підготовці фахівців до адаптації в систему європейської вищої освіти. Професорсько-викладацький колектив та керівництво Університету глибоко усвідомлюють важливість реформування системи освіти й докладають свої зусилля для реалізації її стратегічних завдань [3].

Література:

1. Гончаров С. М. Мошинський В.С. Вища освіта в Україні і Болонський процес.- Рівне, 2005.- C. 51.

2. Козяр М. Гартуємо лицарів без страху і докору// Голос України.-2006.- 20 червня.

3. Козяр М. Нові завдання рятувальної науки// Надзвичайна ситуація. .-2005.-№12.-С.-48-50.

4. Кравцов В. М., Колісниченко Н. М. Вища освіта та Болонський процес.- Київ, 2005.- C.4.

5.Модернізація вищої освіти як важливий чинник інноваційного розвитку держави// Освіта України. 2003.- 13 травн. - № 34.- С. 2.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>