XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вовчаста Н.Я. ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Викладач Вовчаста Н.Я.
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Виховання = ви-добування того-що сховане
Сократ
Вища школа сьогодні в Україні переживає процес модернізації, який спрямований на входження у Європейський простір, збереження національних традицій вищої освіти, на підготовку фахівців міжнародного рівня і високодуховних людей, здатних до ствердження і збагачення духовних цінностей. Це викликає необхідність розробки нових наукових підходів до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах педагогічного напрямку в умовах полікультурного простору, гострої потреби в міжкультурних комунікаціях, що забезпечують духовну спрямованість планетарного виховання.
Проблеми духовного виховання студентів у вищій школі є невід’ємною складовою частиною системи освіти. Таке взаємовигідне поєднання можна вважати одним із найважливіших чинників оновлення духовних цінностей.
Щоби протистояти новим, зокрема негативним викликам сучасності, треба перебудувати систему виховної роботи зі студентською молоддю, підняти її престиж, внести певні зміни в її ідеологію, змістові характеристики та конкретні дії.
На сьогодні необхідність та важливість роботи з молоддю на державному рівні очевидна. Якщо сім’я і школа закладають основи особистості молодої людини та формують стереотипи її поведінки в майбутньому, то остаточне становлення відбувається саме у студентські роки.
У вітчизняній і зарубіжній педагогіці є чимало досліджень, в яких аналізуються виховання духовних цінностей молодої людини. Цій проблемі присвятили праці папа римський Іван Павло ІІ та відомі українські і польські науковці і педагоги, зокрема Н. Ничкало, І.Бех, Є.Бондаревська, М.Боришевський, І.Зязюн, А.Капська, В.Кірсанов, О.Олексюк, Г.Сагач, О.Сухомлинська, Т.Тюріна, Г.Шевченко , Я. Зімного, Р.Круля,С. Славінського, М. Воліцкого,
Р. Пелчара, Б.Калдон, П.Мазур, Г.Голембіовська та ін. Вказані автори визначають головні складові цього процесу. Зокрема, відомий польський священник, доктор педагогічних наук Ян Зімній виділяє три невід’ємні чинники, які впливають на виховання молодої людини.
РОДИНА- ЦЕРКА-ШКОЛА
Але щоб ці чинники справді взаємодіяли, треба докласти немало зусиль для їх реалізації. “Всі - батьки, вчителі, куратори академічних груп , священики, - наголошує папа Іван Павло ІІ, - повинні брати активну участь у спільній справі-вихованні молодої людини. Їм слід пам’ятати, що те, чого вони навчають, слід показувати на власних прикладах. Молоді люди є дуже вразливі на зауваження, які отримують від дорослих, які для них є прикладом…Виховання молодих людей є завданням всіх християнських спільнот і держави. Нашим завданням є показати їм основні цінності, щоби вони відповідали за себе і приєднувалися до утворення суспільства ”[5, c.22-23].
Аналіз проблеми виховання духовних цінностей свідчить про те, що це є одним з пріоритетних напрямків освітньої системи ХХІ століття, вищі навчальні заклади за своїм статусом зобов’язані професійно готувати не тільки дипломованих фахівців, а й виховувати різнобічно розвинених громадян. Бо, як наголошував у своїх працях Г.Сковорода та інші українські мислителі, - духовну людину, творить шлях добра: через пізнання, усвідомлення й розуміння своєї істинної духовної природи, свого призначення в світі [4,c. 148].
Реалізація вказаної проблеми знаходить своє відтворення в практичній діяльності ВНЗ України, що особливо актуально у зв’язку з указом президента України В.Ющенка про відзначення 1020-ліття християнства. Передбачається проведення широкомасштабних виховних заходів.
Література:
1. Долженко В.А. Взаимодействие общечеловеческих и национальных ценностей как отражение взаимодействия культур // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. пр. / Гол. ред. Г.П. Шевченко. – Вип. 6. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2004. – С. 255-265.
2. Духовність і моральні цінності сучасної української молоді: Аналіт.доп. // Поточ. Арх.. Укр. ін-ту соц. Дослідж.- К., 1998. – С. 18-43.
3. Кравчук Л. Як будемо святкувати 1020-ліття Хрещення Русі // День.- 2008.- 30 травня.
4. Сковорода Г. Твори: У 2 т. – Т.1.- К., 1994. – 530 с.
5. Jan Paweł II. Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich / “L’Osservatore Romano”, nr 11-12, 2004, s.22-23
6. Zimny J. Wychowanie ku wartościom.Sandomierz 2006.- 252s.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>