XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вовк Т.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ/

аспірант, Вовк Т.В.

НУ «Львівська політехніка»

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

В період проведення ринкових реформ промисловість України втратила свою позицію по багатьох показниках. Цьому передувало багато чинників. Промисловість України  характеризувалася  тісними господарськими зв'язками з контрагентами, які були  порушені з розпадом СРСР.

З переходом від адміністративно-командної системи промисловості економіка  України залишилась без чітко визначених  шляхів розподілу та використання ресурсів. Ці функції перейшли на ринковий механізм. Поки цей механізм  не є  повністю сформований, в економіці країни панує невизначеність, що характеризується   нераціональністю дій суб'єктів ринку. Кількість укладених угод  на ринку  -  трансакцій  -  постійно зростає.

За останні роки на промислових підприємствах  значно зросла актуальність  проблеми трансакційних витрат,  більшість з яких  не враховується  традиційним бухгалтерським обліком.  Це пояснюється тим, що величина цих витрат  постійно  зростає, а необхідність їх визначення та скорочення  набуває все-більш  усвідомленого характеру.

Термін "трансакція"  походить від латинського  transaction (здійснення, договір) і має подвійне тлумачення: по-перше, як банківська операція, яка полягає в переведенні коштів з одного рахунку на інший; по-друге, операція, угода, що  супроводжується  взаємними поступками.

До трансакційних витрат найчастіше відносять: витрати  пов'язані з пошуком постачальників, споживачів, нових партнерів по бізнесу;  витрати пов'язані з  подальшою договірною діяльністю між суб'єктами ринку,  захистом прав власності тощо.

Трансакційні витрати виступають своєрідною універсальною категорією, що пояснює  виникнення, існування та розвиток  різних явищ та процесів, які  важко пояснити в  межах традиційної економіки.

Неможна не відмітити, що на величину трансакційних витрат впливає недостатнє вивчення цих витрат як науковців, так і менеджерів підприємств.

Отож, проблеми розвитку промисловості є частиною загальних проблем економіки, які потребують вирішення на нових засадах інноваційного соціально-економічного розвитку країни.

Подальше дослідження  такої  складової господарської діяльності, як трансакційні витрати  слід продовжувати розглядати та вивчати, адже  якщо вони займають велику частку, то це може свідчити про неефективність  господарювання,  а їх поступове зменшення -  веде до  зростання ділової активності суб'єктів ринку.

Література:

  1. North D.C. Institution, Institution Changes and Economic Performance. Cambridge: University Press, 1995.
  2. Архиереев С.И. Трансакционные издержки и неравенство в условиях рыночной трансформации. - Харьков: Бизнес Информ, 2000. - 288 с.
  3. Замазій О.В. проблеми обліку трансакційних витрат у діяльності суб'єктів господарювання.// Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. - 2004. - № 70. - С.95-100.
  4. Козаченко Г.В., Погорєлов Ю.С., Хлапьонов Л.Ю., Макухін Г.А. Управління затратами підприємства. - Монографія. - Київ:Лібра, 2007. - 320с.
  5. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки/Пер. з англ. І. Дзюби. - К.: Основи, 2000. - 198с.
  6. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 

Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>