XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вовк Ю.П. МІСЦЕ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

магістрант, Вовк Ю. П.

Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

м. Вінниця

МІСЦЕ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

На сьогоднішній день наша держава перебуває на певній стадії удосконалення ринкових умов функціонування економіки, котра потребує докорінних змін у функціонуванні господарського механізму та гармонізації інтересів усіх зацікавлених сторін. Для прискорення суспільного розвитку тієї чи іншої держави та зростання на цій основі добробуту її громадян необхідно активізувати чинники економічного зростання. Одним із таких  фундаментальних  факторів  або  складових  економічного  зростання  є  капітал [1, с. 491], що загострює проблему ефективного управління  основними  засобами  та  удосконалення  бухгалтерського  обліку.

Сучасна ринкова економіка спонукає підприємства до впровадження новітньої техніки та технологій, розширює діапазон можливостей щодо використання нових фінансових інструментів та механізмів. Проте, насправді не все так просто. Підприємство стикається з низкою проблем, серед яких основними є: повна або часткова відсутність або нестача власних обігових коштів, низька ліквідністю активів, застаріла матеріально-технічна база, на утримання якої витрати перевищують наявні прибутки, та, звичайно, недосконала законодавча база. Саме тому на сьогоднішній день питання обліку та організації основних засобів набуває такої актуальності та потребує пошуку варіантів вирішення поставленої проблеми.

Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та методологічних підходів до проблеми аналізу та обліку основних засобів зробили провідні вітчизняні вчені-економісти, такі як - Рилєєв О., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Кузьмінський А.М., Огійчук Н.Ф., Пушкар М.С., Сук Л.К., Янчева Л.М., так і зарубіжні - Палій В.Ф., Соколов Я.В., Шеремет А.Д та ін.

Проте, висвітлені ними результати досліджень щодо покращення обліково-аналітичного забезпечення організації обліку основних засобів є недостатніми і тому потребують удосконалення і уточнення.

На сучасному етапі функціонування підприємствам необхідно прискорити процес оновлення основних засобів, в першу чергу за рахунок більш швидкої заміни малоефективного обладнання прогресивним, високопродуктивним для досягнення ритмічності виробництва та максимального завантаження обладнання.

Роль основних засобів у процесі виробництва, особливості їх відтворення в умовах ринкової економіки обумовлює особливі вимоги до інформації про наявність, рух, стан і використання основних засобів. Ринкова система управління потребує більш оперативної і комплексної  інформації по основних засобах. Облік повинен бути побудований таким чином, щоб з нього можливо було б отримати не тільки звітні дані, але й іншу інформацію, в якій виникає потреба.

Для формування чіткої картини стану та ефективності функціонування основних засобів доцільно використовувати систему натуральних і вартісних показників, а також співвідносні оцінки темпів зростання випуску продукції і темпів зростання обсягу; фондоозброєності праці та її продуктивності.  Для узагальнюючої характеристики ефективності використання основних засобів служать показники фондовіддачі, фондомісткість, рентабельність. У процесі дослідження вивчається динаміка перерахованих показників, проводиться порівняльний аналіз за різними напрямами, визначаються фактори зміни їх величини.

Такий аналіз основних засобів підприємства дає можливість розраховувати показники та шляхи підвищення ефективності їхнього використання, прогнозувати необхідність залучення коштів для придбання нових основних засобів у зв'язку з фізичним зношенням наявних [2].

Головною ознакою підвищення рівня ефективного використання основних засобів того чи іншого підприємства є зростання обсягу виробництва продукції. Всю сукупність технічних, організаційних та економічних заходів щодо кращого використання основних засобів підприємства можна умовно поділити на дві групи: 1) збільшення екстенсивного завантаження; 2) підвищення інтенсивного навантаження. Однак треба наголосити на двох важливих обставинах. По-перше, якщо екстенсивне завантаження машин та устаткування обмежується тільки календарним фондом часу, то можливості підвищення інтенсивного навантаження устаткування, його продуктивності практично не є такими обмеженими. По-друге, здійснення заходів екстенсивного напрямку, зазвичай, не потребує капітальних витрат, а підвищення рівня інтенсивного використання виробничого апарату пов'язане зі значними інвестиціями; проте останні порівняно швидко окуповуються за рахунок, одержаного внаслідок інтенсифікації додаткового економічного ефекту [3].

  Таким чином, вивчення та дослідження такої економічної категорії як основні засоби зумовлюється тим, що основні засоби, які використовуються в процесі функціонування та діяльності підприємства, складають матеріальну основу продуктивних сил, а їх наявність та склад визначає економічний потенціал суспільства.

Література:

•1. Макроекономіка: Підручник / Пол А. Семюелсон, Вільям Д. Нордгауз. - К.: Основи, 1995. - 574 с.;

•2. Чорна І. О. Ефективність використання основних виробничих фондів та розробка пропозицій щодо її поліпшення // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - №8. - С. 233-237.

•3. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: навч. посібник / І.В. Ковальчук. - К. : Знання, 2008. - 679 с.

 

Е-mail: 1377645ylia@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>