XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Войцехівська І. С., Ільєва О. П. РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Войцехівська Ірина Станіславівна, викладач вищої категорії, методист

Ільєва Олена Петрівна, викладач І категорії

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ

РОЛЬ  СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

У контексті становлення України на демократичний шлях розвитку у вищих навчальних закладах постало питання перегляду принципів виховання студентської молоді як майбутніх висококваліфікованих спеціалістів, майбутньої  української еліти. Метою сучасного  виховання є підготовка успішної особистості, що здатна самореалізуватися в суспільстві як громадянин, професіонал, носій культури. Це вимагає не тільки вдосконалення традиційних підходів до виховання, а й застосування інноваційних  технологій. На сьогодні вони активно впроваджуються у виховній практиці  за такими напрямами: у процесі викладання навчальних дисциплін, позааудиторній виховній роботі, у співпраці  з батьками; через  взаємодію з молодіжними громадськими організаціями, діяльність студентського самоврядування.

           Сучасні виховні технології і підходи  вимагають широкої участі студентів в управлінні навчальним закладом, забезпечення оптимальної системи формування особи майбутнього фахівця. Провідна роль в цих процесах належить студентському самоврядуванню, адже воно займає особливе місце у формуванні соціально зрілої особи, розвитку управлінських, організаторських, комунікативних здібностей майбутніх фахівців, сприяє вдосконаленню їх професійної компетентності, відповідальності тощо.

         При цьому студентське самоврядування є не просто самостійним явищем, а виступає істотним компонентом всього виховного процесу у навчальному закладі. Є  засобом реалізації студентською громадою своїх прав, обов'язків та ініціатив через прийняття рішень і їх впровадження за допомогою власних ресурсів у сфері, що визнається адміністрацією, та у співпраці з нею, а також гарантії брати участь через своїх представників у вирішенні питань, які стосуються студентства.

З досвіду роботи можна стверджувати, що актуальним напрямком у вихованні є створення проектів різноманітної тематики, які є цікавими та сучасними за формою проведення (екскурсії, дебати, семінари, тренінги, конференції, «круглі столи», літературно-музичні композиції, аудіо- та відеопроекти). Наприклад, «Міжнародний день рідної мови», «Пам'яті Шевченка присвячується», «Вклонімося великим тим рокам» до Дня визволення Могилева-Подільського від фашистів, «Професіоналізм, моральність і патріотизм», «Розподіл обов'язків студентів в академічній групі», «Моя майбутня професія», «Наші досягнення - міцні знання», «Здо­ров'я нації - здоров'я молоді України», «Самоцвіти талантів», «Кращий гуртожи­ток, краща кімната» тощо. Така діяльність ефективно позначається на формуванні життєвої компетентності, досвіду, самореалізації та розвитку здібностей студента.

            Правильно організоване студентське  самоврядування спрямовує роботу на удосконалення  навчально-виховного процесу,  якісне навчання, ефективність діяльності студентських предметних гуртків та інтересами,  об'єднань,  клубів, розширення сфери працевлаштування випускників, формування національно-громадської позиції, політичної культури,  соціальної активності, оволодіння навичками  організатора, керівника тощо.

Гласність, відкритість роботи органів самоврядування сприяє поглибленню демократизму в студентському житті. Розвиток  самоврядування, участь в якому розвиває від­повідальність за  справи, допомагає набути досвіду, сприяє духовному зростанню. Тому необхідно далі працювати над піднесенням ролі органів студентського самоврядування у вирішенні актуальних питань підготовки майбутніх фахівців.  З цією метою потрібно посилити роботу з пошуку ініціативних, творчих студентів та залучення їх до активної громадської роботи; ширше залучати  до організації і проведення загальних заходів у коледжі з навчальної, наукової та виховної роботи; формувати у студентів відповідальне ставлення до навчання; організовувати змістовне дозвілля студентів, забезпечувати захист їх прав та виконання ними своїх обов'язків;  залучати представників органів студентського самоврядування до обговорення нагальних питань навчально-виховного процесу в коледжі. 

Ефективне студентське самоврядування сприяє гармонійному розвитку навчального закладу, адже завдяки ініціативам студентів можна визначати нові напрями розвитку позанавчальною діяльністю, вдосконалювати навчальний процес.

Отже, самоврядування потрібно студентству, тому що це - практична школа для тих, хто бажає спробувати себе у ролі керівника, адміністратора, лідера. Це  можливість реалізовувати суспільно значущі проекти, що підуть на користь усій студентській громаді. Його можна сміливо назвати однією з перших сходинок до громадянського суспільства, коли громада висуває своїх лідерів та вчиться контролювати їхні дії.

Література:

1. Бєлоусова Л.О. Виховна система ВНЗ: питання теорії та практики / Харків: НУА, 2004. - 264 с.

2. Студентське самоврядування як невід'ємна складова демократизації вищої школи. - К.: Знання, 2005. - 55 с.

3. Романова С. Роль куратора академічної групи у виховному процесі у вищихтехнічних закладах освіти / С. Романова // Рідна школа. - 2005. - № 6. - С. 36-39.

4. Щербань П. Українська національна ідея і сучасні проблеми виховання учнівської та студентської молоді / П. Щербань // Вища освіта України. - 2005. - № 4. -С. 62-67.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>