XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Войцехівська І.С., Ільєва О. П. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Войцехівська І. С., викладач вищої категорії

Ільєва О. П.,  викладач  ІІ категорії

Могилів - Подільський технолого-економічний коледж

Вінницького національного аграрного університету

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ  ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

          На сучасному етапі розвитку  освіти діяльність викладача повинна бути спрямована на підготовку висококваліфікованого, компетентного та конкурентоспроможного фахівця, який володіє адекватними уміннями і навичками для задоволення потреб ринку праці. Таким чином, якісні зміни в освітніх процесах спрямовані на підготовку фахівців нової генерації, здатних постійно удосконалювати професійну мобільність за допомогою використання сучасних технологій навчання.

       Удосконалення навчально-виховного процесу вимагає постійного пошуку нового, розширення професійних функцій, засвоєння  знань, діяльності в реалізації державних стандартів з підготовки висококваліфікованих кадрів  спеціалістів. Тому формування предметних компетенцій сьогодні стоїть чи не на першому місці у методиці викладання дисциплін і  досягається через   систематичне і цілеспрямоване  використання міжпредметних зв'язків

       Перед кожним викладачем постає проблема оптимізації та вибору методів навчання, що забезпечували б умови для розвитку всебічно розвиненої особистості, яка свідомо буде  використовувати свої знання і здібності. Тож на заняттях української мови та літератури творчо підходимо до використання ефективних засобів навчання, спираючись при цьому на педагогічний досвід, спеціальні психо­логічні дослідження. А це студентські диспути, групова робота, рольові ігри, кероване проектування, пошукова та творча робота, вирішення проблемних ситуацій  тощо.  

Застосування різних методів навчан­ня у їх численних комбінаціях і поєднаннях забезпечує високу ефективність навчання і розвитку студентів, так як  стимулює розвиток  пізнавальних сил, роботу думки, постійну потребу вчитися, самостійно здобувати знання, спостерігати, досліджувати. Провідна роль завжди належить викладачеві, а успішність навчального процесу за­лежить від того, наскільки аргументовано, доцільно і май­стерно він застосовує конкретні методи навчання.

     Відповідно до нових програм розроблено предметні  компетенції та міжпредметні зв'язки  з дисциплін «Українська мова», «Українська література», «Українська мова (за професійним спрямуванням)». На їх основі працюємо над створенням навчально-методичного комплексу: розробили навчально-методичні карти занять, дидактичний матеріал, візуальне супроводження тем, комплекси самостійного вивчення, завдання для контролю знань студентів,  які дають можливість виявити рівень формування предметних  компетенцій.

Реалізація  міждисциплінарних  зв'язків відбувається  на всіх етапах заняття: при актуалізації - методом проблемних запитань, інтерактивних вправ, при мотивації - шляхом розповіді - переконання та доведення практичного значення даної теми при вивченні теми. В процесі вивчення нового матеріалу  наводимо приклади, які імітують майбутню професію, використовуємо технічні засоби навчання, методи бесіди, дискусії, вправ тощо. При узагальненні заняття  практикуються вирішення  інтегрованих завдань. Наприклад, з метою забезпечення предметної компетенції ( суть  та значення документів, їх класифікацію, обов'язкові реквізити документів, порядок їх обробки та узагальнення і передачі на зберігання)  при вивченні теми «Документ, вимоги до оформлення» наголошуємо на важливості вивчення класифікації документів, адже  знання теми будуть необхідні при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік ІІ».  Для   студентів комерційної діяльності проводимо дискусію   на  тему «Шляхи  реалізації  товару», яку будуємо так, щоб студенти мали можливість  самостійно  приймати  рішення, як  організувати  продаж ( оптом  чи вроздріб),   аналізувати  власні  ідеї  та  підходи, будувати  свої  дії  відповідно  до  своїх  же  рішень.

          При вивченні української мови, української мови (за професійним спрямуванням)  на етапі  засвоєння студентами особливостей професійного мовлення на граматичному, лексичному, фразеологічному, стилістичному рівнях використовуємо  робочий зошит для практичних робіт. Адже така організація занять звільняє студентів від зайвої механічної роботи і допомагає краще засвоїти норми сучасної української літературної мови.

       З метою реалізації міжпредметних зв'язків на заняттях літератури використовуємо як традиційні, так й  інноваційні методи: бесіду з опорою на життєвий досвід, розповідь, характеристику, аналіз, порівняння понять, фактів,  пригадування на основі різних видів повторення, компоративний аналіз,  обговорення ситуативних завдань тощо. Оптимальне  поєднання яких дає позитивні результати, адже студенти стають активними  учасниками навчально- виховного  процесу,  кожен   долучається  до  співпраці  в  колективній, груповій  діяльності. Під  час такого  спільного  пошуку  здійснюється  обмін  думками, знаннями,  способами  діяльності, внаслідок  чого відбувається  рефлексія, оцінювання  здобутих  результатів.

По-сучасному підходимо до проведення загальноприйнятої лекції, яка є традиційною формою передачі і сприйняття інформації. Тому перетворюємо лекцію зі способу повідомлення знань у спосіб здобування, засвоєння та практичного застосування цих знань, тобто у продуктивно - пошуковий спосіб. Зокрема, найчастіше використовуємо інтерактивну, аналітичну, проблемну, бінарну лекцію, лекцію-презентацію, лекцію-діалог, лекцію-прес-конференцію, лекцію-дискусію, лекцію-«мозковий   штурм».

Вивчення  життя і творчості письменників, аналіз художнього твору будуємо як заняття - семінар, сповідь, літературну екскурсію, диспут, ділову гру, які краще допомагають розкрити нетрадиційні погляди на літературний твір, його автора, що активізує розумову діяльність студентів, спонукає їх мислити самостійно, підвищує увагу, викликає зацікавленість. На таких заняттях неодмінно зав'язується дискусія, яка вимагає  від студентів чіткості висловлювань, глибини знань, пошукової, творчої діяльності. 

Сучасна  тенденція  безмежного  поширення  інформації, численних  систем інтерпретацій  і  оцінок  минулого  з  особливою  силою  виявляється  в  галузі  історії,  тому при вивченні тем з літератури в нагоді стає робота в мережі Інтернет, інформаційні технології. Це використання аудіо- та відеоматеріалів,  мультимедійних технологій,  створення комп'ютерних програм, презентацій.

Використання сучасних інформаційних технологій на занятті - надзвичайно актуальне і водночас проблематичне питання, адже викладач, окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною методикою, повинен використовувати інформаційні технології на усіх етапах навчання - це вимога часу. Сучасні інформаційні технології є ефективним інструментом, який полегшує засвоєння знань, робить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, динамічним, наочним,  цікавим, яскравим і, звичайно, набагато результативнішим.

         Отже, компетентнісний підхід до вивчення української мови і літератури сприяє  розвитку усного і писемного мовлення, особистісному розвитку студента, формуванню   висококваліфікованого   спеціаліста, а також  допомагають йому реалізувати  себе, як  працівника, адже  знання  мови  професії   підвищує ефективність праці, допомагає  краще  орієнтуватися  в безпосередніх  ділових контактах.

Література:

•1.     Компетентність саморозвитку фахівця: педагогічні засади формування у вищій школі. - Ізмаїл:ІДГУ,2007.-236.

•2.     Овчарук О.В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти. -К.: К.І.С., 2003.-с.13-41.

•3.     Поліщук О. Сучасний урок //ЗАВУЧ. - 2008.-№33.-с.9-13.

•4.     Сиротинко О. Г. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання.  -

     X., 2003.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>