XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Войцехівська І.С. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Войцехівська Ірина Станіславівна, викладач вищої категорії

Могилів - Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ                               

ІНФОРМАЦІЙНІ   ТЕХНОЛОГІЇ У  ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

          У сучасному  соціально-економічному середовищі ефективність фахової підготовки висококваліфікованих конкурентноспроможних спеціалістів значною мірою залежить від результативності  запровадження інформаційно-комунікативних  технологій навчання, адже вони  відкривають широкі можливості для подальшої диференціації загального та професійного навчання, всебічної реалізації творчих, пошукових, особистісно орієнтованих, комунікативних форм навчання, підвищення його ефективності, мобільності, додають йому динамізму і виразності.

 Інтенсивне  впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти є національним пріоритетом. В освітній практиці інформаційно-комунікаційні технології розглядаються як якісно нові засоби поширення та акумулювання знань. При цьому актуальною є проблема їх раціонального використання у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності, підвищенні кваліфікації педагогічних працівників та самоосвіті [ 2, 2].  

 Питання  відбору інформації і правильного та вчасного її подання є досить актуальним в період  переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому  рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення. Звичайно, в наш час існує велика кількість інноваційних технологій, які передбачають використання сукупності наукових прийомів, методів, що дозволяють викладачеві застосовувати свої знання та вміння для організації цілеспрямованої творчої роботи студентів. Одні спрямовують свою увагу на ігрові методики, інші вдаються  до різноманітних форм роботи в групах, парах, треті використовують ситуацію успіху, дослідження та проектні методи. Але усі ці засоби можуть бути реалізовані в комплексі з інформаційними технологіями, що дають змогу підвищити активність і привернути увагу студентів до навчання, забезпечують результативність  навчально-виховного процесу.

Що взагалі собою являють ці технології? Звернемося до педагогічного словника. Інформаційні  технології - сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передавання інформації за допомогою комп'ютерів і комп'ютерних комунікацій. Інформаційно-комунікаційні технології - технології на базі персональних комп'ютерів, комп'ютерних мереж і засобів зв'язку, для яких характерна наявність доброзичливого середовища роботи користувача. Можна зробити висновок, що дані технології взаємопов'язані між собою.

Сучасна молодь налаштована на отримання знань через розважальні програми по телебаченню, ігри та переписку по Інтернету, тому використання  медіазасобів  на занятті є необхідною умовою  ефективності навчання. Разом з тим, викладачеві необхідно пам'ятати, що він має навчити кожного студента за короткий проміжок часу засвоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності великий обсяг  інформації,  не перевантажувати навчальний процес, дотримуватись «золотих правил» використання наочності. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб студент активно, з цікавістю і захопленням працював, бачив результати своєї праці.

Інформаційні  технології забезпечують доступність знань, розвиток інтелектуальних  і творчих здібностей  студентів на основі індивідуалізації навчання, інтенсифікації навчального процесу тощо. Отже, виникає необхідність   розробки ефективних методів і засобів комп'ютерного навчання української мови, що забезпечить сталий інтерес до вивчення дисципліни, привчатиме  ефективно використовувати  нові технології у процесі навчання.

До сучасних інформаційних технологій, які застосовують у навчальному процесі, відносять електронні та гібридні бібліотеки, електронні посібники, довідково-пошукові системи Інтернет  тощо.

Використання інформаційних технологій на заняттях української мови за професійним спрямуванням  відбувається різними способами, це залежить від низки чинників, насамперед потреби конкретного заняття, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм. В більшості використовуються   окремі типи файлів (відео-, аудіо- зображення), авторські розробки ( презентації, web-сторінки).

Вважаю, що необхідне раціональне чергування на занятті засобів навчання, певне обмеження їх обсягу та тривалості демонстрування. Добираючи засоби навчання, треба чітко з'ясувати можливості їх застосування в певній системі, визначити їхні дидактичні функції на заняттях, а також необхідний та достатній  обсяг навчальної інформації, її відповідність змісту занять, можливі форми поєднання зі словом викладача. Результативність поєднання засобів навчання залежить від того, наскільки воно відповідає структурі заняття і змісту навчального матеріалу, наскільки викладач урахував специфіку групи.

В  роботі надаю перевагу створенню та використанню  мультимедійних презентацій, адже мультимедіа - це сучасна комп'ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію. У такий спосіб поради К.Д. Ушинського будуть цілком виконані: «Педагог ... має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття - око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і навіть, якщо можливо, нюх і смак узяли участь в акті запам'ятовування... За такого дружнього сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять» [5, 174].

Сьогодення потребує від викладача високого професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання і виховання, бажання та вміння постійно вчитися й самовдосконалюватися.  Викладач повинен вміти користуватися різноманітними  програмами: графічними, flesh - анімації, web - редактора, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео тощо. Це  дає можливість викладачеві при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до заняття.

           На власному досвіді пересвідчилась, як зростає ефективність занять із використанням мультимедійних засобів навчання, при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Звичайно, використовуються  вони на заняттях української мови за професійним спрямуванням фрагментарно, з метою демонстрації того чи іншого правила, моделювання професійної мовленнєвої ситуації тощо. Разом із тим, відкриті заняття прагну розробляти повністю  створені в мультимедійному форматі (наприклад, заняття за темами «Велике мистецтво - вміти користуватися словом», «Багатозначність слів та контекст» тощо). Комп'ютерна презентація створюється до кожного етапу заняття: тема, мета, епіграф, вправи, завдання, тести, таблиці, ілюстрації, тощо.  Для посилення емоційного ефекту комп'ютер дає змогу застосовувати на тих чи інших етапах заняття відповідні відео- , аудіозаписи.

Методика використання мультимедійних технологій у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням сприяє посиленню мотивації навчання, підвищення  якості навчання і виховання,  інформаційної культури, поліпшенню рівня обізнаності студентів про сучасних інформаційних технологій. При застосуванні  мультимедійних засобів необхідно пам'ятати про  оптимальну кількість представлених зображень на екрані, не слід захоплюватися кількістю слайдів, фото та ін., які відволікають студентів, не дають зосередитися на головному. При підготовці до заняття обов'язково постане проблема подання друкарського тексту, тому потрібно  звернути увагу на  вимоги до тексту: структуру, об'єм, формат.

Мультимедійні  заняття  надають практично необмежені можливості для самостійної та спільної творчої діяльності викладача та студента, які стають активними учасниками продуктивної діяльності. Отже, мультимедіа-технології як найбільш ефективний і багатофункціональний засіб, що інтегрує в собі могутні розподілені освітні ресурси, може забезпечити формування і прояв ключових та предметних компетенцій майбутніх спеціалістів, насамперед, інформаційної і комунікативної.

Мультимедійні технології мають ряд переваг, серед них слід виділили наступні особливості: якість зображення - яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані; детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових питань теми залежно від підготовленості студентів; коригування темпу й об'єму навчального матеріалу; значне підвищення рівня використання наочності на занятті; зростання продуктивності заняття; ручне пояснення виду роботи з різним обладнанням, встановлення міжпредметних зв'язків тощо.

        Викладачам   необхідно враховувати  й негативні мо­менти: передусім робота з комп'ютером швидко стомлює студентів,  може погано впливати на зір або навіть призводити до розладу нервової системи; не розвиває здатності студентів чітко й образно висловлювати свої думки; істотно обмежує можливості усного мовлення, формуючи логіку мислення на шкоду збагаченню емоційної сфери; в умовах автоматизованого навчання швидко фор­муються егоїстичні нахили людини, загострюється індиві­дуалізм, розширюється конкурентність, сповільнюється ви­ховання колективізму, взаємодопомоги;  здебільшого інтерес до програми з обмеженою інформативністю швидко зга­сає.

           В цілому  спілкування з комп'ютером сприяє розвиткові інтелектуального, духовного та морального потенціалу студентів, виховує уміння планувати й раціонально будувати трудові операції, точно визначати цілі діяльності, формує акуратність, точність і обов'язковість.

 Заняття  з мультимедійним супроводом допомагають ефективно вирішувати наступні дидактичні завдання: сформувати мотивацію до навчання взагалі, засвоїти базові знання з дисципліни та  сформувати навички самоконтролю.

Власний досвід створення та використання комп'ютерних презентацій  у процесі вивчення дисципліни дозволяє визначити    ефективність навчально-виховного процесу: через зростання впливу слова викладача на студентів, полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу, міцне  запам'ятовування навчального матеріалу та  правильних узагальнень і  висновків, раціональне використання часу на розкриття проблеми.

   Незамінним помічником стає комп'ютер для викладача - мовника при використанні професійних текстів. Тексти, з якими працюють студенти, повинні бути безпосередньо пов'язані з українською літературою, історією, звичаями та традиціями, матеріальною і духовною культурою українського народу, загальнолюдськими цінностями, сучасною публіцистикою, науковою та науково-популярною літературою. Крім того, значна частина текстів має стосуватися майбутнього фаху студентів. Унаслідок цього розширюється світогляд, виробляються навички культурної поведінки, які поступово стають якостями майбутнього спеціаліста. Заняття з української мови  допомагають студентам правильно аналізувати загальні та професійні комунікативні ситуації, оцінити свою мовленнєву культуру та культуру інших людей, оволодіти нормами мовленнєвого етикету та правилами поведінки на роботі та в суспільстві.

Одним  із аспек­тів цієї роботи є тема­тична єдність вправ, на основі яких організовується взаємо­пов'язане навчання мови і мо­влення. Заняття прагну будувати відповідно до тематики тієї чи іншої спеціальності. Наприклад, при вивченні лексичного складу мови студенти спеціальності «Зберігання  і переробка зерна» переглядають уривки документального фільму про важкий труд працівника сільського господарства, висловлюють власне ставлення з приводу побаченого, розглядають ілюстрацію  насіння пшениці, описують його, використовуючи синоніми, пояснюють особливості використання паронімів  за графічним зображенням, з'ясовують значення омонімів за поданим контекстом тощо. І все це об'єднує  тема  «Від зернини до хлібини». З досвіду можна сказати, що студенти після таких занять набагато краще засвоюють теоретичний матеріал, розширюють кругозір, прагнуть дізнатися більше про професійну лексику, переймаються проблемами  власного професійного становлення.

У  роботі застосовую перегляд документальних фільмів або їх фрагментів відповідно до професійного спрямування. Наприклад, для студентів спеціальності «Комерційна діяльність» демонструю відеоролики «Презентація професії комерсанта», «Обслуговування відвідувачів в магазині», уривки з телепередач «Культура ділового спілкування при переговорах» тощо. Досить цікавим є демонстрація власного відеоролика про роботу бухгалтера на підприємстві для студентів спеціальності «Бухгалтерський облік». Із задоволенням переглядають відео студенти- технологи: «Майстер - клас по приготуванню  салатів», «Обслуговування відвідувачів в ресторані», « Смак життя», «Готуємо вдома» тощо. Звичайно, використання відео супроводжується низкою вправ, завдань.

 На  допомогу викладачеві приходять інформаційні технології при організації  самостійної роботи студентів, яка є невід'ємним елементом формування та   удосконалення компетентності майбутніх спеціалістів. Ефективній організації самостійної роботи студентів значною мірою сприяє використання Інтернету як джерела  інформації, засобу, що підвищує мотивацію у вивченні мови, забезпечує індивідуалізацію, інтерактивність навчання, моделювання  навчального середовища. Користуючись послугами мережі Інтернет, студент вчиться вибирати із великої кількості інформаційних джерел потрібну інформацію, аналізувати та систематизувати її.

      З метою забезпечення об'єктивного контролю знань розроблено контролюючу тестову програму, що здійснює процедуру діагностики сформованості компетенцій студента з дисципліни у вигляді тестування. Раціонально організований контроль дає викладачеві можливість аналізувати свою діяльність, своєчасно помічати недоліки, шукати шляхи їх усунення, планувати індивідуальну роботу зі студентами. Програмовий контроль не лише забезпечує економію навчального часу, але й значно полегшує роботу викладача, який одержує вже готові, опрацьовані комп'ютером результати самоконтролю.

Проаналізувавши літературу щодо використання електронного підручника, з'ясувала, що це один із шляхів уникнення одноманітності, трафаретності в ро­боті викладача та студентів на занятті та в позааудиторний час, який зміцнює послідовність, наступність і системність навчального процесу, здійснюється інно­ваційний підхід в організації диференційованої індивідуальної чи групової роботи на занятті. Отож,  працюю над створенням електронного посібника, який містить теми відповідно до програми з   дисципліни, викладені в стислій формі, питання для самоконтролю, тестові завдання, прагну, щоб  він щонайкраще відповідав пропонованим вимогам, сполучав в собі функції підручника і викладача, довідково-інформаційного посібника і консультанта, тренажера і контролюючого знання програми.

Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання.

В цілому використання інформаційних технологій при викладанні української мови за професійним спрямуванням підвищує рівень загальної та професійної культури, полегшує процеси пояснення та  контролю, налагоджує та розвиває  співпрацю зі студентами, вдосконалює рівень володіння комп'ютерною технікою, сприяє самореалізації і самоствердженню майбутніх спеціалістів.

Література:

•1.     Коменський Я.А. Велика дидактика / Вибр. пед. твори. - К., 1940. - Т.1.

•2.     Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.

•3.     Мадзігон В.М.. Проблематика та перспектива інформатизації освіти. - К., 2006. - 112 с.

•4.     Пошук в Інтернет. РГПУ. 2001. - http://rspu.edu.ru/search.htm.

•5.     Ушинський К.Д. 36 творів у 6-ти томах. - К: Рад.школа, 1952. - Т.4

 

E-mail: irina.voitsehovskaya@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>