XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Войцехівський О.Л. ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ Й ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЦІЛЬОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Войцехівський Олексій Леонідович

кафедра прикордонного контролю

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ Й ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЦІЛЬОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Для реалізації індивідуалізації навчання на практиці у вищій військовій школі характерним є таке. Якщо до останнього часу диференціація змісту освіти відбувалася тільки на рівні навчального матеріалу й частково на рівні навчальної дисципліни, то на сучасному етапі передбачається диференціація змісту освіти на всіх рівнях: на рівні теоретичного викладення навчального матеріалу та на рівні навчальної дисципліни, що забезпечує теоретичну основу для вирішення практичних завдань майбутньої професійної діяльності.

В умовах розвитку освіти у вищій військовій школі при реалізації індивідуалізації навчання виділено три напрями:

організація додаткових занять із курсантами, які мають низький рівень знань, через факультативні і гурткові заняття. Цей напрям забезпечує вплив на найбільш слабкі компоненти навчальної діяльності;

здійснення індивідуалізації на етапах навчального заняття, спрямованої на те, щоб забезпечити єдиний темп роботи, єдиний рівень засвоєння, єдиний ступінь самостійності, через різні сполучення фронтальної, групової й індивідуальної роботи;

пошук способів здійснення індивідуалізації навчання в рамках конкретного заняття через активну пізнавальну діяльність: відтворення опорного матеріалу при фронтальній роботі над темою, використання дидактичного (роздаткового) матеріалу, включення слабких до складу груп добре підготовлених курсантів для виконання певних завдань й ін.

У результаті вивчення сучасної педагогічної літератури й у ході проведеної автором експериментальної роботи вдалося виокремити різні підходи до визначення критеріїв диференціації навчання курсантів, а саме:

розподіл курсантів за навчально-пізнавальними можливостями на групи: «сильних», «середніх», «слабких», і організація навчання на трьох рівнях;

диференціація тих, хто навчається, за рівнем пізнавальної самостійності;

висування, в якості критеріїв розподілу курсантів на групи, змісту матеріалу, що досліджується, й індивідуальних особливостей тих, хто навчається;

вивчення властивостей особистості окремих курсантів, на основі яких можна їх диференціювати за різними групами: спеціальні особливості, пізнавальні інтереси, ставлення до навчання й ін.

Викладачеві завжди нелегко виявити індивідуальні особливості тих, хто навчається. Результати дослідження показують, що доцільно виділити інтегральні якості особистості курсанта, наприклад, у ставленні до навчання комплексно виявляються пізнавальні потреби, мотиви, інтереси і такі якості особистості, як відповідальність та працьовитість; розвиток інтелектуальної сфери (сприйняття, пам'ять, мислення) комплексно виявляється в умінні робити узагальнення, у перенесенні знань і способів дій на нову ситуацію тощо.

І, нарешті, при індивідуальній роботі є можливим диференціювати мету, мотивацію, способи дій, темп роботи, зміст, міру допомоги. Курсанти працюють незалежно один від іншого. Викладач концентрує свою роботу на керівництві й допомозі окремим курсантам.

Проведений аналіз праць класиків вітчизняної й закордонної педагогічної науки, психолого-педагогічних джерел, практичної діяльності військових дидактів, результати бесід з викладачами, слухачами й курсантами дозволили визначити й розкрити сутність процесу індивідуалізації й диференціації, дати їм психолого-педагогічну характеристику.

У цілому завдання індивідуально-диференційованого підходу полягає в тому, щоб допомогти тим, хто навчається, знайти найбільш раціональні прийоми й способи роботи за рахунок активізації найбільш розвинених сторін особистості, способи, які найбільше відповідають індивідуально-психологічному складу особистості курсанта.

Таким чином, проведений аналіз проблеми індивідуалізації й диференціації навчання як у наукових джерелах, так й у педагогічній практиці дозволяє констатувати таке:

-      індивідуалізація навчання - це дидактична категорія, що може розглядатися як самостійна, і в цьому випадку приймає вигляд: 1) напряму навчально-виховного процесу; 2) організації навчального процесу; 3) системи навчання й ін.; та як парна категорія до терміну «диференціація».

У педагогічній теорії й практиці прийнято розглядати індивідуалізацію з наступних сторін: 1) процес навчання (відбір форм, методів, прийомів); 2) зміст освіти (створення навчальних планів, завдань, програм); 3) побудова освітньої системи (формування різних типів навчальних груп тощо);

-      диференціація - це урахування у процесі навчання індивідуальних особливостей курсантів у формі групування на підставі яких-небудь особливостей для окремого навчання. При цьому ми розглядаємо рівневу й профільну диференціацію.

Використовуючи індивідуалізацію й диференціацію в навчанні курсантів можливо підвищити ефективність системи цільової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників у навчально-виховному процесі.

Література:

•1.          Галузяк, В. М. Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / В. М. Галузяк. - К., 1998. - 199 с.

•2.          Грязнов, І. О. Удосконалення індивідуальної виховної роботи командирів підрозділів Прикордонних військ України : дис. ... канд. пед. наук : 20.02.02 / І. О. Грязнов. - Хмельницький, 1998. - 210 с.

•3.          Кучеренко, А. А. Педагогічні основи вдосконалення професійної підготовки прикордонників в умовах службової діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. А. Кучеренко. - Хмельницький, 2005. - 250 с.

•4.          Мацишин, М. О. Педагогічна технологія професійного становлення майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. О. Мацишин. - Хмельницький, 2007. - 214 с.

 

e-mail: Alex.76_76@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>