XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Возгрін С. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Возгрін Святослав - студент 5 курсу

Військово-юридичного факультету №6

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

            Проблематика конституційно-правової відповідальності є досить актуальною в сучасній науці конституційного права. Вітчизняна юридична наука робить лише перші кроки у вивченні питань конституційно-правової відповідальності [1, 31], тож іще не сформульовано загальновизнаного визначення конституційно-правової відповідальності, висловлюються різні думки щодо її співвідношення з політичною відповідальністю. Актуальність теми посилюється виключною важливістю виконання завдання по створенню ефективного правового механізму захисту конституції, особливе місце в якому займає конституційна відповідальність.

У конституційному праві вона є самостійним видом юридичної відповідальності, що пов'язується, в першу чергу, із механізмом правового захисту Конституції України. У цьому випадку вчені говорять про конституційно-правову відповідальність. Але категорії «юридична відповідальність у конституційному праві» та конституційно-правова відповідальність» не є тотожними. Юридична відповідальність у конституційному праві у широкому значенні, представлена конституційною, адміністративною та іншими видами відповідальності за порушення норм конституційного права. Пріоритетним видом юридичної відповідальності у конституційному праві України є конституційно-правова відповідальність. На сьогодні остання сформувалася в якості інституту конституційного права та елементу системи гарантій конституційного права України.

Конституційно-правовій відповідальності властиві загальні та особливі ознаки, що визначають особливості її правової природи. До загальних ознак можна віднести такі: конституційно-правова відповідальність є видом соціальної відповідальності; вона може виступати як позитивна (проспективна) і негативна (ретроспективна); вона є наслідком конституційного делікту; це інститут відповідної галузі права тощо.

Особливістю конституційно-правової відповідальності є  те, що вона буває двох видів: ретроспективною (тобто відповідальністю за минуле) та  позитивною. У сфері конституційних відносин домінує саме ретроспективеа відповідальність, а позитивна на жаль в Україні застосовується рідко.

Конституційно-правова відповідальність - це особливий вид юридичної відповідальності, що має складний політико-правовий характер, настає за скоєння конституційно-правового делікту та яка знаходить вияв у передбачених конституційно-правовими нормами особливих несприятливих наслідках для суб'єкта конституційного делікту.[2, 512] Це визначення конституційно-правової відповідальності в негативному значенні. В юридичній літературі формулюється також визначення позитивної конституційно-правової відповідальності, а саме - це відповідальна поведінка, відповідальне ставлення особи (органу) до своїх обов'язків, належне виконання своїх обов'язків, підзвітність, юридична компетентність. Порушення цих умов може призвести до настання позитивної конституційно-правової відповідальності. Юридично вона може наступати без вчинення конституційно-правового делікту.

Питання щодо кола суб'єктів конституційно-правової відповідальності нормативно не визначено, що породжує дискусії стосовно цього питання. На нашу думку до суб'єктів конституційно-правової відповідальності відносяться органи державної влади, їх посадові особи, органи місцевого самоврядування, політичні партії, громадські організації, виборчі комісії, а інколи і громадяни України, іноземні громадяни та апатриди.

Аналіз Конституції України та інших джерел конституційного права України, що містять норми, які передбачають конституційно-правову відповідальність, дозволяє зробити висновок, що вона передбачає наступні санкції: 1) Дострокове припинення повноважень органів публічної влади та їхніх посадових осіб(наприклад, усунення Президента України з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту - ст. 111 Конституції України); 2) Скасування актів органів публічної влади та їхніх посадових осіб, (наприклад, скасування рішень голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України - ст. 118 Конституції України); 3) Встановлення обмежень щодо реалізації окремих конституційних прав і свобод відповідними суб'єктами конституційного права (наприклад, втрата громадянства України, скасування рішення про оформлення набуття громадянства України - статті 19, 21 Закону України «Про громадянство України»); 4) Визнання результатів виборів, референдумів недійсними [3];  5) Процесуальні санкції, вказівка на які є в регламентах; 6) Розпуск Верховної Ради України; 7) Відставка Кабінету Міністрів УУкраїни; 8) Відставка Прем'єр-Міністра України та інших членів уряду; 9) Заборона діяльності об'єднань громадян та інші.

         Неоднозначність у поглядах на конституційно-правову відповідальність може бути вирішена за допомогою прийняття закону, який нормативно визначить поняття конституційно-правової відповідальності, поняття конституційно-правового делікту, окреслить коло її об'єктів та суб'єктів, надасть перелік підстав ретроспективної відповідальності (оскільки надати такий перелік для позитивної відповідальності не вбачається можливим) та суб'єктів, які можуть застосовувати санкції, а також врегулює інші питання конституційно-правової відповідальності.

Література:

•1.     Наливайко Л. Р. Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики: Автореф. дис.... канд. юрид. наук- К., 2000.

•2.     Кравченко В. В. К77 Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с. 3.Документ HTML. - Режим доступу: http://www.parlament.org.ua/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>