XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Возгрін С.Ю. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Возгрін Святослав Юрійович

Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

         В умовах дефіциту розвитку демократії, не високому рівні політичної, духовної, соціальної та економічної культури громадян, не достатньому виконанні державою покладених на неї функцій служіння суспільству, проблема формування та розвитку громадянського суспільства в Україні стає вкрай гостро.

         Проблема громадянського суспільства завжди перебувала в центрі філософської і політичної думки. Так, ще Платон і Арістотель, хоча й ототожнювали суспільство з державою, але водночас розглядали питання взаємовідносин людини і влади. Поняття «громадянське суспільство» з'явилося у XVIII ст., зокрема у працях Г. Гроція, Т. Гоббса, Дж. Локка. Концептуального оформлення ідея громадянського суспільства набула у творчості Т. Гоббса, відповідно до якої громадянське суспільство - це одержавлене суспільство, яке є результатом переходу від природного до суспільно-політичного стану. Держава творить громадянське суспільство, закладаючи його основи, встановлюючи порядок, цивілізуючи суспільство та його членів. Дж. Локк доводив, що, уклавши суспільний договір, держава отримує від людей рівно стільки влади, скільки необхідно й достатньо для створення умов для того, щоб усі й кожен могли забезпечувати свої громадянські інтереси, і не може зазіхати на природні права людей - на життя, свободу, власність тошо. Хоча Дж. Локк ще не розмежовував суспільство й державу, розрізнення ним прав особи й держави мало велике значення для становлення концепції громадянського суспільства. Гегель вже відмежовував суспільство і державу. За Гегелем громадянське суспільство це сфера матеріальних умов життя, в якій індивіди пов'язані інтересами. У взаємовідносинах суспільства і держави Гегель віддавав перевагу останній, спираючись на думку, що в ній представлена загальна воля громадян. К. Маркс, як і Гегель, також вважав, що громадянське суспільство існує поза державою як політичним інститутом. Однак на відміну від Гегеля К. Маркс виходив з ідеї вторинності держави стосовно громадянського суспільства. На його думку, громадянське суспільство, в якому приватній власності належить вирішальна роль, породжує державу.

         На сучасному етапі під громадянським суспільствоом, зазвичай, розуміють систему взаємовідносин в межах права вільних від держави, зрілих, з високим рівнем економічної, соціальної, духовної та політичної культури громадян та їх груп, що виникає внаслідок самоорганізації, самомобілізації і самотворення, з метою реалізації та захисту прав та інтересів громадян, поєднання індивідуального та спільного інтересу, розвитку демократії та ін. Держава безпосередньо не втручається у діяльність громадянського суспільства, але покликана створювати умови для його вільного розвитку.

         Громаднське суспільство не може бути створено прийняттям нормативно-правового акту, хоча законодавство і сприяє його формуванню та розвитку. Суспільство стає громадянським на певному етапі свого розвитку, за наявності сприяючих обставин, як то необхідна в цьому руслі політика держави, високий рівень правосвідомсті, політичної, духовної, соціальної та економічної культури громадян та інших факторів. Проблеми в цих сферах гальмують розвиток громадянського суспільства в Україні та навіть зашкоджують вже здобутому рівню його розвитку. Деформації правосвідомості громадян виникли через правовий нігілізм уряду та інших вищих органів влади, попрання національної самобутності народу. 

         Наявність ефективного законодавства в Україні визначає демократичну спрямованість розвитку правової і політичної систем. Однак не забезпечення державою його виконання є підставою стверджувати,  що права і свободи, не зважаючи на їх закріплення у Конституції та законах України, поки що не стали найвищою соціальною цінністю для держави.

         Як вже зазначалося, громадянське суспільсво вільне від держави, але взаємодіє з нею заради суспільного блага. У цьому контексті, авторитет влади посідає важливе місце. Українське суспільство бажає бачити у ній осіб, які мають високі професійні та моральні якості, хорошу освіту. Безумовно й обов'язково вони повинні бути професіоналами і патріотами. Дефіцит авторитету влади на сьогоднішній день не може не турбувати.

         Утвердження громадянського суспільства в Україні є непростою і тривалою справою. Держава є похідною від громадянського суспільства й повинна зрозуміти це. Подолати проблеми на шляху розвитку громадянського суспільства зможе наявність стабільності в регулюванні суспільних відносин, авторитет державної влади, наявність розвинутої державної структури, здатної забезбечити виконання законів, наявність незалежного суду, вдосконалення системи правоохоронних органів та вирішення інших проблем.

         e-mail: svjatvu@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>