XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Возгрін С.Ю. ЩОДО ПИТАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Возгрін Святослав Юрійович

Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»

ЩОДО ПИТАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

         Конституційні прагнення розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу неможливо реалізувати в Україні без утвердження політичних прав та свобод людини. Політичні права громадян закладають підвалини існування та функціонування демократії і виступають як система цінностей, що мають обмежувати владу, і на які влада повинна орієнтуватися. В зв'язку з цим, розгляд рівня та ефективності механізму забезпечення та реалізації політичних прав громадян заслуговує серйозної уваги.

         Політичні права і свободи - це права, які належать людині як члену політичного співтовариства, коли вона виступає насамперед як громадянин держави. В історії України були часи, коли застосування політичних прав та свобод у повній мірі не було можливим. Лише проголошення незалежності України породило реальні можливості використання людиною політичних прав та свобод. Значною мірою отримав також і розвиток інститут народовладдя. 

            До політичних прав відносяться: право на свободу слова (ст. 34 Конституції України); право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації (ст. 36 Конституції України); право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ст. 38 Конституції України); право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації (ст. 39 Конституції України); право  направляти  індивідуальні  чи
колективні письмові звернення або особисто звертатися  до  органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових  і
службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення  і
дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (ст. 40 Конституції України).

         Перелік політичних прав, які закріплені в основному законі держави є досить важливим. Але не менш важливим для громадян і суспільства є також і реальна здатність реалізувати ці права. І тут надзвичайно важливого значення набуває створення в державі надійного механізму реалізації цих прав і свобод.

         Наряду з іншими елементами, в цьому механізмі дуже актуальними виступають гарантії реалізації прав і свобод громадян. Їх відсутність чи наявність безпосереднім чином впливає на можливість громадян скористатися своїми конституційними правами і свободами, зокрема політичними. В зв'язку з цим слід відмітити, що ефективність національних гарантій, на жаль, залишається на невисокому рівні. Перш за все мова йде про економічні, матеріальні, організаційні та ідеологічні гарантії забезпечення політичних прав. 

 Значно кращою є ситуація із дією міжнародних гарантій. Важливим у цьому сенсі є наявність та діяльність цілого ряду міжнародних організацій, які покликані захищати права людини та громадянина. Неможливо залишити поза увагою безвідповідальність та безкарність посадових осіб, яка призводить до масових порушень політичних прав громадян України.

         Важливою умовою реалізації громадянами своїх прав ісвобод є наявність ефективного законодавства в цій сфері. В Україні прийняті і діють велика кількість законодавчих актів, які по суті визначають механізм реалізації політичних прав і свобод. Щодо деяких прав, з метою детальної рагламентації їх реалізації прийняті відповідні закони. Порядок утворення та діяльності політичних партій і громадських організацій регулюється законами "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 року та "Про політичні партії в Україні" від 5 квітня 2001 року. Виборчі права - численими законами про вибори тощо. Однак існують і прогалини в законодавстві. Реалізація права на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації детально не регламентована. Логічно було б у цьому контексті прийняти Закон України "Про масові маніфестації в Україні", про що вже неодноразово згадувалося в науковій літературі.

         До недавнього часу, було нормативно закріплене право громадян голосувати "проти всіх" у рамках президентських та парламентських виборів в Україні. Відповідно до законопроекту «Про вибори народних депутатів України» згідно з рекомендаціями ОБСЄ з тексту виборчого бюлетеня усунуто графу „проти всіх". В країнах Західної Європи графа «проти всіх», як правило, не використовується. Мотивується така позиція тим, що сама наявність цієї графи провокує протестне голосування, знижуючи рівень громадянської відповідальності. В якості аргументу також часто зазначається, що людина, яка голосує «проти всіх», просто не вважає за потрібне робити усвідомлений вибір,  не бажає розбиратися та приймати участь у житті країни. Однак, аргумент, що ліквідувавши цю графу у виборчому бюлетені, Україна наблизилася до демократичних стандартів європейських країн, є спірним. Він не враховує реалій політичної ситуації, за яких саме голосування проти всіх є однією з реакцій громадян, що виражає загальне невдоволення діяльністю органів влади. Звичайно, у країнах Західної Європи, де рівень довіри до органів влади, у більшості випадків, достатньо високий, питання голосування «проти всіх» не є надто актуальним, адже до виборчого списку потрапляють реальні представники політичних партій з диференційованими політичними програмами і питання зводиться до усвідомленого вибору. В Україні ситуація інша, на виборах представлені окремі індивіди та їх групи, які приходять до влади, використовуючи фінансовий, адміністративний ресурс та числені фальсифікації.

         На завершення хотілось би зазначити, що політичні права відіграють дуже важливу роль у зміцненні української державності, а тому зазначені, та ціла низка інших проблем потребують свого вирішення, з метою підвищення ефективності рівня забезпечення та реалізації політичних прав, що зумовить більш швидкий рух України до демократичної, соціальної та правової держави.

         e-mail: svjatvu@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>