XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Возгрін С.Ю. СПІВВІДНОШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ЗАСАД

Возгрін Святослав Юрійович

Національний університет  "Юридична академія України імені  Ярослава Мудрого"

СПІВВІДНОШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ЗАСАД

         На сучасному етапі розвитку українського конституціоналізму надзвичайно важливого значення набуває проблема забезпечення стабільності та не порушності конституційного ладу України та його засад. Особливо актуальною вона стає в періоди політичної та економічної нестабільності в державі, а саме така ситуація в Україні буває досить часто.

         Розділ 1 Конституції України має назву "Загальні засади". Лише конституції України та Казахстану застосовують цей термін. У конституціях Вірменії, Білорусі, Російської Федерації він має назву "Засади конституційного ладу". "Засади держави" - таку назву має цей розділ у Конституції Азербайджану. Багато держав, виходячи зі змісту згаданого розділу, застосовують інші назви: "Загальні принципи", "Загальні постанови" (конституції Киргизстану, Молдови, Узбекистану, Литви, Латвії та ін.). Аналіз змісту розділу "Загальні засади" Української Конституції дає підстави стверджувати, що мова в ньому йде саме про засади конституційного ладу, незважаючи на те, що цей термін застосовується лише у п. 3 ст. 5 розділу 1 Конституції України.

         Засади конституційного ладу України, які є вихідною точкою конституційного регулювання найважливіших суспільних відносин, викладені в розділі I Конституції України, а також закріплені в багатьох конституційних законах. Так, у статті 2 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" зафіксовано, що "місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України". Стаття 1 Закону України "Про Збройні сили України" визначає, що "Збройні сили України призначені для збройного захисту незалежності, територіальної цілісності та недоторканності України". Перелік законів України, де закріплюються основи конституційного ладу, можна продовжувати і надалі.

         Засади конституційного ладу - це сукупність найбільш важливих принципів, які мають особливе значення і вищу юридичну силу для організації і діяльності держави і суспільства, навіть у порівнянні з іншими конституційними нормами. Ці принципи визначають форму і засоби організації України, як держави, забезпечують людині та громадянину права і свободи та характеризують її як конституційну державу, тобто таку, яка характеризується обмеженістю державної влади правом на основі принципу суверенітету народу, якому належить вся повнота державної влади, і забезпеченням цієї обмеженості відповідними конституційними гарантіями.

         До засад конституційного ладу Конституція України відносить народовладдя (народний суверенітет); державний суверенітет і незалежність України; республіканську форму правління, яка відповідає вимогам демократії та поділу влади; унітарний устрій України; визнання людини як найвищої соціальної цінності, утвердження і забезпечення її прав і свобод; соціальний захист людини; статус української мови як державної; поділ влади; гарантованість місцевого самоврядування; політичну, економічну та ідеологічну багатоманітність; вищу юридична силу Конституції України і пряму дію її норм; рівність усіх суб'єктів права власності перед законом та інші. 

         На сьогодні в Україні, як і в багатьох державах світу, поняття "конституційний лад" не має легального нормативного визначення. Ознайомлення з працями вітчизняних і закордонних учених дозволяє зробити висновок, що в поняття конституційного ладу вкладається різне значення, що певною мірою ускладнює його аналіз. У зв'язку з цим конституційний лад слід визначати: 1) як конституцію або цілісну систему основних політико-правових, економічних і соціальних відносин, які встановлюються й захищаються конституцією та іншими конституційно-правовими (державно-правовими) нормами; 2) як певний спосіб (форма) організації держави, який (яку) закріплено в його конституції; 3) такий стан відносин (або порядок), що характеризує державу як конституційну, забезпечує підпорядкованість держави праву, сприяє закріпленню в суспільній практиці й правосвідомості справедливих, гуманних і правових взаємозв'язків між людиною, громадянським суспільством і державою або як установлені конституційним правом взаємовідносини між людиною, народом, суспільством і державою, що покликані забезпечити визнання та захист прав і свобод людини і громадянина, народовладдя, громадянського суспільства і демократичної держави.

         Характеристика конституційного ладу передбачає встановлення його співвідношення з терміном «державний лад». Державний лад - це система основних політико-правових, економічних, соціальних відносин, які закріплюються державно-правовими (конституційно-правовими) нормами. Він може бути конституційним, якщо мова йде про конституційну державу, тобто державу, яка впливає на суспільний лад правовим шляхом (установлюючи або санкціонуючи правові норми, забезпечуючи їх реалізацію на основі конституції та інших легітимних джерел права), виконує певні обов'язки перед людиною і суспільством, і неконституційним - державний лад тоталітарної держави. Отже, поняття «державний лад» є ширшим від поняття «конституційний лад».

         Узагальнюючи, приходимо до висновку, що термін "засади конституційного ладу" є більш вузьким по відношенню до терміну "конституційний лад", який включає в себе як самі засади, так і інші норми, які містяться в інших розділах Конституції України, і частково навіть у конституційних законах.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>