XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Возгрін С.Ю. СУБ’ЄКТИ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

Возгрін Святослав Юрійович

Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»

СУБ'ЄКТИ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

         Важливим правовим інститутом конституційного права України є конституційний лад, під яким звичайно розуміють такий стан відносин (або порядок), що характеризує державу як конституційну, забезпечує підпорядкованість держави праву, сприяє закріпленню в суспільній практиці й правосвідомості справедливих, гуманних і правових взаємозв'язків між людиною, громадянським суспільством і державою або як установлені конституційним правом взаємовідносини між людиною, народом, суспільством і державою, що покликані забезпечити визнання та захист прав і свобод людини і громадянина, народовладдя, громадянського суспільства і демократичної держави.

         Конституційний лад будь-якої країни зберігає непорушність і належним чином функціонує й розвивається лише тоді, коли має надійні відповідні гарантії (нормативно-правові, організаційно-правові та ін.), а також cуб'єкти, які охороняють та захищають конституційний лад. Вони передбачаються зазвичай конституціями і законами. Природньо, що й Конституція України передбачила й закріпила цілісну систему гарантій конституційного ладу, а також ряд суб'єктів його охорони та захисту. Найбільш важливими серед них є народ України; Конституція України і закони України; Україна, як держава загалом; Збройні сили України; Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України; інші органи виконавчої влади України; Конституційний Суд України; суди загальної юрисдикції; Прокуратура України; політичні партії і громадські організації; засоби масової інформації; територіальні громади і органи місцевого самоврядування; міжнародні організації та інші. Отже, гарантами конституційного ладу є практично всі основні суб'єкти конституційно-правових відносин та інші елементи цих відносин. Ці гаранти є загальними для конституційного ладу загалом. Поряд з ними Конституцією України передбачаються гарантії для окремих інститутів конституційного ладу, насамперед державного й суспільного, прав і свобод людини й громадянина тощо.

         Пріоритетне місце в гарантуванні конституційного ладу конституцією відводиться народу України, який є  носієм суверенітету і єдиним джерелом влади та має виключне право визначати і змінювати конституційний лад в Україні (ст. 5 Конституції України). Звичайно, визначення і зміна конституційного ладу здійснюються не довільно, а у визначених конституцією і законами формах, зокрема шляхом виборів, референдумів тощо. Наприклад, право народу визначати і змінювати конституційний лад не може бути узурповане державою, тобто самостійно привласнене нею, її органами або посадовими особами (ст. 5 Конституції України). Крім того, справою всього українського народу є захист суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної та інформаційної безпеки (ст. 17 Конституції України).

         Гарантування Конституцією України і законами України конституційного ладу полягає насамперед у встановленні власного статусу і відповідно статусу тих інститутів, які вона закріплює, у забезпеченні самою конституцією власної стабільності, обмеженні можливостей внесення до неї змін, а також у регулюванні порядку визначення, функціонування, охорони і зміни конституційного ладу. Особливо жорсткі умови щодо порядку внесення змін до тих частин і положень конституції, які стосуються засад конституційного ладу.

         Держава є основним гарантом конституційного ладу. Відповідно до ст. 17 конституції захист суверенітету і територіальної цілісності України, гарантування її економічної та інформаційної безпеки покладається насамперед на державу. Ці напрями діяльності держави є найважливішими її функціями (ст. 17).

         На Збройні сили України покладена оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Гарантування державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом (ст. 17).

         Особлива роль в гарантуванні конституційного ладу Конституцією України відведена Верховній Раді України. Саме з її законодавчої функції випливає пріоритетна роль Верховної Ради у гарантуванні конституційного ладу. Адже за конституцією лише законами України визначаються: засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян; засобів масової інформації; засади зовнішніх зносин, зовнішньополітичної діяльності, митної справи; основ національної безпеки, організації Збройних Сил і забезпечення громадського порядку; територіальний устрій України; правовий режим державного кордону; правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної ситуації, а також статус органів державної влади та місцевого самоврядування та ін. Тобто Верховна Рада України визначає правовий статус інших суб'єктів гарантування конституційного ладу.

         Дуже важлива роль у гарантуванні конституційного ладу належить Президентові України. За своїм статусом, визначеним конституцією, Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина (ст. 102).

         Важлива роль належить Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим центральним органам державної виконавчої влади. Зокрема, Кабінет Міністрів України забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України та здійснює інші повноваження відповідно до ст. 116 Конституції України.

         Важко переоцінити роль Конституційного Суду України у гарантуванні конституційного ладу України. Він вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України відповідно до ст. 147 Конституції України. Він також дає висновки у справах: додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в межах, визначених конституцією; про відповідність Конституції чинних міжнародних договорів України, або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість; щодо відповідності   проекту  закону  про  внесення  змін  до Конституції  України.

         Значна роль у гарантуванні конституційного ладу належить органам правосуддя, які цю функцію вчиняють шляхом розгляду кримінальних справ про злочини проти конституційного ладу, а також прокуратурі і адвокатурі. Важлива роль у здійсненні відповідних функцій належить політичним партіям, засобам масової інформації та іншим суб'єктам громадянського суспільства.

         Слід зазначити, що Конституція України є досить демократичною. Однак Україна, визначена, як правова, соціальна і демократична держава на практиці такою не є, оскільки така визначеність, на жаль, носить лише формальний характер. Іншою проблемою гарантування конституційного ладу є відсутність ефективно діючого громадянського суспільства. Засади конституційного ладу безпосередньо містяться у законодавчих актах нашої держави, дублюючи положення конституції у Розділі І «Загальні засади». Але їх широке тлумачення міститься лише в наукових виданнях, статтях, та, на жаль більшості громадян України невідомо про ці положення.

         Посттоталітарне суспільство в Україні не мало і ще досі не має тієї соціальної сили, яка забезпечила б достатню підтримку проголошеного і навіть конституційно схваленого загального курсу демократичних перетворень в державі, що дозволило б зробилти ці процеси незворотними на шляху до побудови справді демократичної, правової і соціальної держави. Такою соціальною силою в суспільстві може виступати так званий «середній клас», якого в Україні фактично немає. Тому першочерговим завданням на стогодні є укріплення засад демократії та розбудова громадянського суспільства, а тому роль і значення суб'єктів, які покликані охороняти та захищати конституційний лад України не можна недооцінити.

        


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>