XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вознюк Ю.А., Губанова Л.І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМТСВА В УМОВАХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Вознюк Юлія Анатоліївна

Науковий керівник доц. Губанова Л.І.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМТСВА В УМОВАХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Управління фінансовими ресурсами є одним з найважливіших чинників, які визначають ефективність діяльності підприємства в ринковому середовищі, його фінансову стабільність та конкурентноздатність. Особливої нагальності цей чинник набуває в умовах ринкових перетворень національної економіки України, оскільки характер діяльності підприємств на даний час визначає їх конкурентні якості не лише на вітчизняному ринку, але й на міжнародному.

Функціонування в ринковому середовищі вимагає від українських підприємств не тільки підтримання фінансової стійкості  та платоспроможності, але й ефективного управління процесом  формування та використання  фінансових ресурсів. Ефективне управління фінансовими ресурсами є однією з найважливіших передумов, яка характеризує можливість адаптації підприємств до динамічних умов  ринкового середовища , оскільки вони є джерелом формування всіх інших видів ресурсів.

Пошук потенційних резервів фінансових ресурсів є важливим завданням зі сторони керівництва суб'єкта господарювання для реалізації поставлених виробничих програм та стратегічного розвитку. Управління фінансовими ресурсами на рівні підприємства передбачає ефективне їх використання, правильний вибір напрямків фінансових потоків та раціональне використання за цільовим призначенням.[1]

Значний внесок у розвиток теорії управління фінансовими ресурсами зробили як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, а саме: Гуляєва Н, Бланк І.О., Зятковський І.В., Хотомлянський О.Л., Василик О.Д., Юрій С.І. та ін.

Проте, наукові дослідження, присвячені проблемам розробки адекватних часу механізмів управління фінансовими ресурсами підприємств як складноорганізованих систем із внутрішньою будовою і зовнішніми чинниками є не повністю досконалими і потребують подальшого доопрацювання.

Метою дослідження є економічна постановка окремих теоретичних аспектів стратегічного управління фінансовими ресурсами підприємства як складної системи.

Управлінська діяльність - один з найважливіших факторів функціонування і розвитку підприємств в умовах ринкової економіки. Вона постійно вдосконалюється у відповідності з об'єктивними вимогами виробництва та реалізації, ускладненням господарських зв'язків, підвищенням ролі споживача у формуванні техніко-економічних та інших параметрів продукції.

Управління фінансовими ресурсами підприємств є одиним з ключових чинників організації виробничо-господарської діяльності підприємства, одиним з найважливіших факторів забезпечення ефективної фінансово-господарської діяльності підприємства в сучасних умовах, діяльність, що спрямована на оптимізацію фінансового механізму підприємства, координування фінансових операцій, забезпечення їх впорядкування та точного «балансування». [4]

За своєю сутністю управління фінансовими ресурсами підприємств передбачає прийняття управлінських рішень в умовах швидкої зміни зовнішнього середовища. У зв'язку із цим наука управління фінансовими ресурсами повинна дозволити вдосконалити процес навчання шляхом розробки методів прийняття управлінських рішень в умовах існування зовнішніх збурень. [1]

Управління фінансовими ресурсами підприємств включає виявлення та формулювання проблеми чи задачі управління фінансовими ресурсами підприємств, що повинна бути вирішена на базі використання минулого досвіду та наявних даних, прийняття управлінського рішення щодо використання фінансових ресурсів та його реалізація, аналіз результатів прийнятого рішення з погляду можливих способів його модифікації чи зміни, а також врахування його результатів в процесі нагромадження досвіду, який може бути використаний в майбутньому.

На рівні підприємства управління фінансовими ресурсами повинне розглядатися як адаптивний механізм з допомогою якого воно постійно перебудовується в процесі пошуку найбільш ефективних зв'язків з навколишнім економічним середовищем. [3]

Пріоритетом управління на стратегічному рівні є забезпечення необхідним обсягом фінансових ресурсів найбільш вагомих (у відповідності з встановленими довготерміновими цілями) проектів, заходів та операцій, результатом яких можуть бути значні зміни фінансового стану підприємства, різка зміна структури та величини усіх господарських засобів (активів) та джерел їх утворення (пасивів).

В межах стратегічного управління фінансовими ресурсами підприємств керівники визначають стратегічні показники для усього підприємства, міста, регіону та контролюють виконання бюджетів, планів та прогнозів через систему стратегічних звітів, які містять ряд ключових фінансових показників (стандартів чи нормативів). Відносно цих показників вимірюється ефективність роботи підприємства чи адміністрації з досягнення встановлених стратегічних цілей чи забезпечення виконання бюджетів. [2]

Процес безперервного управління фінансовими ресурсами підприємств повинен здійснюватися в рамках відповідної економічної системи, що обумовлює його перебіг та дає можливість досягнути бажані результати.

Отже, від ефективної організації та правильного управління фінансовими ресурсами підприємства залежить як його фінансово - економічний стан, так і становище на ринку в сучасних конкурентних умовах господарювання.

Література:

1. Бердар, М. М.  Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №5. - С.133-138.

2. Гуляєва, Н.  Фінансові ресурси підприємств // Фінанси України. - 2003. - №12. - С.58-62.

3. Зятковський, І. В.  Фінанси підприємств : Навч. посібник / І. В. Зятковський. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К : Кондор, 2003. - 364с. 

4. Хотомлянський, О. Л.  Теоретичні основи управління фінансовими ресурсами підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - №2. - С.145-151.

www.juliav7777@mail.ru

 

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>