XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Вульчин Н.Я., Пендюр В.В. УКРАЇНА ЯК ПРАВОВА ДЕРЖАВА, ЇЇ ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ В ГАЛУЗІ ПРАВА

Вульчин Надія Ярославівна
Науковий керівник: Пендюр В.В.
Буковинська державна фінансова академія

УКРАЇНА ЯК ПРАВОВА ДЕРЖАВА, ЇЇ ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ В ГАЛУЗІ ПРАВА

Сьогодні в усьому світі однією з головних тенденцій світового розвитку є рух до громадянського суспільства і соціальної, демократичної правової держави. Розвиток українського суспільства на шляху демократичних перетворень висуває перед українською державою важливе завдання – сформувати та провести в життя правову політику, яка б мала достатньою мірою обґрунтований статус у суспільстві. Визначальну роль має відігравати визначення основних пріоритетів правової політики в Україні, що забезпечить реалізацію державної правової політики.
Оскільки в юридичній науці аж до останнього часу таке явище, як правова політика в цілому практично не вивчалася, то проблема правової політики, а також її пріоритетів в українській державі, природно, не виникала. Разом із тим це питання, при його очевидній мало вивченості, надзвичайно актуальне та значуще як для теорії, так і для практики.
Проблема правової держави та її пріоритетів була в центрі уваги таких вітчизняних та зарубіжних теоретиків, як С. Алексєєв, В. Селиванов, О Коробова, П. Корольов, М. Ісаков, М. Матузов та інші.
Провідна роль у створенні ефективної правової системи належить органам державної влади і, перш за все, законодавчій владі, яка покликана підготувати досконалу законодавчу базу реформування українського суспільства і держави відповідно до загальнолюдських цінностей з урахування історичної й національної самобутності. У правовій державі повинні управляти не окремі особи, а закон, який не тільки за формою та найменуванням, а й за змістом повинен бути правовим.
Необхідною умовою для формування правових законів є підзаконність виконавчої влади та позбавлення її правотворчих функцій [3, 103].
Фундатором правової держави виступає громадянське суспільство, яке, крім того, є основою економічно стабільної і ефективної держави. Громадянське суспільство забезпечує права людини (права окремої людської істоти на життя, свободу, прагнення до щастя), а держава – права громадянина (політичні права) [1, 6-7].
Державна влада, як відомо, тісно пов’язана з політикою, яка здійснюється з приводу і для досягнення влади. Як державна так і політична влада настільки тісно пов’язані, що часто-густо про політичну владу говорять у термінах влади державної, а про державну владу – у термінах політичної [5, 108]. Проте політика є більш широким поняттям, ніж державна влада, у зв’язку з тим, що здійснюється більшим колом суб’єктів політичної системи.
В сучасній суверенній державі, якою є Україна, була, є і буде опосередкована форма політичної влади, тобто єдина державна політика. Її формує, перш за все, той, хто очолює державу.
Згідно із ст. 17 Конституції України забезпечення економічної безпеки України є найважливішою функцією держави. Держава в особі відповідних органів державної влади здійснює від імені Українського народу права власника на природні ресурси, забезпечує захист усіх суб’єктів права власності та господарювання (ст.13), охороняє основне національне багатство – землю (ст.14), забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності (ст.42), розробляє, затверджує та здійснює загальнодержавні програми економічного розвитку України (статті 85, 116), встановлює порядок утворення та функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального (ст.92) тощо [4, 60].
Пріоритети політики – це визначальні напрями, акценти, переваги в діяльності органів державної влади, побудовані відповідно до уявлень про ієрархію соціальних цінностей, що підлягають захисту та забезпеченню правом у першу чергу [2, 100]. Тому пріоритети правової політики можна розглядати як тактику, що створює сприятливі умови для реалізації державної правової політики, як вирішення нею тактичних (проміжних) завдань.
Основними пріоритетами правової політики в сучасній Україні є:
1. Реалізація ідей правової державності.
2. Ліквідація розриву між теорією і практикою додержання прав людини.
3. Наведення порядку у роботі органів державної влади.
4. Подолання правового нігілізму та правового ідеалізму.
5. Правове забезпечення економічного росту [2, 103].
Отже, доки держава не буде реально обмежена правом, правовим законом, вона не може вважатися правовою. В сучасних умовах Українська держава ще не стала повною мірою демократичною, соціальною та правовою державою, деякі норми Конституції залишаються декларативними. Однак закони, якщо вони досконалі, правові, здатні формувати в тому числі і право. Тому необхідно удосконалювати механізм держави, її правову базу.
Література:
1. Атаманчук Ю.М. Правова держава і громадянське суспільство // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – 2008. - №1. – С. 3 – 7.
2. Бідей О. Основні пріоритети правової політики України // Підприємництво. Господарство. Право. – 2007. - №3. – С. 100 – 109.
3. Семеній Ю. Правовий закон в системі нормативно-правового регулювання // Наукові доробки молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції. Збірник наукових статей у 2-х томах. – Харків: Континент. – 2008. - Том 2. – С.102 – 103.
4. Фролов Ю. Держава – основний організаційно-правовий гарант забезпечення реалізації, охорони та захисту економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Підприємництво. Господарство. Право. – 2007. - №4. – С. 57 – 60.
5. Фрицький Ю. Конституційно-правові засади становлення державної влади в Україні // Підприємництво. Господарство. Право. – 2007. - №3. – С. 107 – 109.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>