XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Якимчук Н.В., Мороз Ю.М. OCOБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ СУЧАСНОЇ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ

асист. Якимчук Н.В.

асист. Мороз Ю.М.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

OCOБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ СУЧАСНОЇ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ

Реклама, поряд з мистецтвом, є універсальним засобом інтеграції культур, особливо зараз, коли культурні зв'язки в Європі з кожним днем стають все тіснішими. У наш час реклама являє собою величезний пласт культури, який формує безмежне середовище сучасної людини.

Реклама не тільки інформує читачів про товари, а й закликає придбати їх. Функція впливу - найважливіша функція рекламного тексту, тому образні засоби являються важливим чинником його реалізації. Більшість образних засобів не тільки дають людині нове пізнання світу, а й інформують про певне ставлення до зображуваного. Даною проблемою займалися такі вчені-лінгвісти як Ю. Б. Корнєва на матеріалі французької мови, О. Є. Ткачук-Мірошниченко на матеріалі англійської мови, Е. С. Кара-Мурза на матеріалі російської мови та багато інших.

Науковий підхід до рішення рекламних задач передбачає аналіз стану ринку, відбір характеристик товару, визначення груп потенційних споживачів, а також каналів розповсюдження реклами, тому що всі ці фактори, зрештою, впливають на вибір мовних засобів, об'єм, структуру, характер тексту, тобто визначають власне лінгвістичний аспект рекламного тексту. Планування мовленнєвої діяльності в рекламі спирається на попередній аналіз немовленнєвої діяльності, в структурі якої формується рекламний текст. Саме це дозволяє кваліфікувати рекламу як різновид дискурсу [1,c.263].

Яскраві, емоційно забарвлені мовні одиниці підсилюють виразність рекламного образу. Цю функцію в газетній рекламі найчастіше виконують лінгвістичні та стилістичні засоби, що визначають предмет чи дію, підкреслюючи в них якусь характерну ознаку. Стилістична функція цих засобів полягає в тому, що вони дають змогу показати предмет зображення з несподіваного боку, викликаючи певне ставлення до об'єкта реклами.

Рекламний текст має складний інтенційний характер. На нашу думку, правомірним буде виділити дві основні кінцеві цілі реклами, які переслідує адресант цього виду тексту: цілі бізнесу та власне цілі реклами. Виходячи з цих цілей, завдання реклами, як було зазначено, є завдання інформування, переконання та нагадування.

 Як основні тактики досягнення цілей рекламного дискурсу можна виділити такі шляхи впливу на реципієнта рекламного тексту: вплив шляхом повідомлення про наявність товарів та послуг; вплив шляхом логічного переконання на підставі раціональної оцінки змісту висловлювання; вплив шляхом навіювання, тобто емоційної презентації предмета реклами.

B іспаномовному рекламному дискурсі інформативна функція мови пов'язана з волюнтативною функцією. В залежності від типу рекламного повідомлення одна із функцій, як правило переважає. Так, наприклад, в іспаномовній комерційній рекламі косметики переважатиме волюнтативна функція, а в рекламі будівельних матеріалів або в оголошеннях про продаж будинку - інформативна. Такий висновок можна зробити проаналізувавши цільову аудиторію першого та другого типу рекламних повідомлень. Реклама косметики націлена на жіночу аудиторію (що згідно  зі загальним стереотипом є більш імпульсивною та схильною купувати спираючись на почуття, а не на здоровий глузд). Наприклад реклама салону краси LINDA:

 El maquillaje con LINDA es su imagen colorido[2, c. 43].

 А от реклама  станцій технічного обслуговування автомобілів більш спрямована на чоловічу аудиторію. Наприклад:

Еl servicio de autos SOTO - "Taller mecánico. Análisis por computadora. Frenos. Tune up. Cambios de aceite"[3, c. 12].

 За каналами розповсюдження реклама косметики є більш масовою (телебачення), ніж реклама станцій технічного обслуговування автомобілів (спеціалізовані видання). Автомобілі не є товарами масового щоденного вжитку, отже їх купують рідше за косметику, що відбивається і в ціновій різниці. З огляду на вище означені факти, можна очікувати, що покупець автомобіля спиратиметься на здоровий глузд, а покупець косметики на власні почуття та емоції.

Особливістю рекламної комунікації є висока інформативна насиченість і яскраво виражена прагматична інтенція, що робить рекламні тексти найбагатшим матеріалом для дослідження функціонування мовленнєвих і мовних механізмів і комунікативних стратегій у складних умовах сучасного спілкування.     

Реклама як багатопланове явище - соціальне, психологічне, лінгвістичне, естетичне, власне економічне - залучає дослідників різноманітних областей людської діяльності. Актуальним є вивчення механізмів впливу реклами, її можливостей переконувати й спонукати аудиторію до дій, її здатності запам'ятовуватися реципієнтом і забезпечувати автоматизм поводження останнього.

Таким чином, актуальність дослідження визначається необхідністю подальшого вивчення реклами в плані уточнення параметрів стилю й способів реалізації прагматичного завдання, а також важливістю більш глибокого розгляду реклами як лінгвістичного явища, що є недостатньо вивченим  та має переспективи для подальшого дослідження.

Література:

•1.                 Лисичкіна І.О. Про складовий стереотип рекламного дискурсу // Нова філологія. - Запоріжжя: ЗДУ. - 2003. - №2 (17). - С. 262-268

•2.                 Макаров М.Л. Основы теории дискурса. - М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. - 280с.

•3.                 Шишкова Т.Н., Попок Х. - К.Л. Стилистика испанского языка: Учебное пособие для институтов и факультетов иностранных языков. Высшая школа, 1999 - 135с.

e-mail: morozmoroz@hotmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>