XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Якубенко С.С. СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Якубенко Світлана Степанівна

Буковинська державна фінансова академія

СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Головне питання зараз - з чим виходити з фінансової економічної кризи, як правильно визначити  напрями і «шляхи» економічного зростання і способи їх державної підтримки,  а від чого відмовитися. Традиційні підходи і джерела економічного розвитку себе вичерпали. Тому останніми роками в світі активно розгортається процес становлення інноваційних методів розвитку економіки, тому тема даної статті є актуальною на сучасному етапі національної економіки.     

Тож  сьогодні за об'єктивними умовами стану економіки  і суб'єктивними підходами ми значно далі від інноваційних процесів, ніж на початку становлення незалежної держави - України.

Переконливим підтвердженням таких невтішних висновків стали парламентські слухання на тему «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобальних викликів», а також схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 17 червня 2009 р., в яких, як і прийнятих раніше документах, відсутня необхідна глибина опрацювання даної проблеми, а головне, немає реально них науково обґрунтованих механізмів «запуску» інноваційної моделі, адекватної нинішньому стану економіки [3,7]

Інноваційна складова української економіки з року в рік скорочується і сьогодні не перевищує 6%. При цьому, лише близько 10 % вітчизняних промислових підприємств впроваджує інновації, а понад 95 % підприємств реалізує продукцію, яка не є новою на ринках. Тоді як інноваційна складова в країнах Євросоюзу - 60%, Південна Корея і Японія - 65-67%, США - 78% [1,38].

Ще одна серйозна проблема, коріння якої лежить  у теоретичній площині розуміння інновації як складної полі економічної і філософської категорії.

На рівні державної політики ми не до кінця усвідомили глибинну суть інноваційної моделі розвитку економіки країни.

          Інноваційно-інноваційну модель у нас час часто представляють спрощено: вкласти якомога більше інвестицій і на цій основі забезпечити  якомога більшу частку інноваційної продукції. Це вузький, примітивний підхід до розуміння сучасного інноваційного процесу, підхід вчорашнього дня.

Проблема переходу до інноваційного розвитку економіки - це проблема пошуку і залучення в економіку інтелектуальних та інвестиційних ресурсів, об'єднання їх в єдиний потік.

Можна констатувати, що в Україні до кінця XX ст. склалися деякі необхідні загальноекономічні умови для переходу на інноваційну модель розвитку:

•·       багатоукладна економіка з динамічно зростаючим приватним сектором;

•·       становлення ринкових принципів господарювання на основі ринкового механізму ціноутворення і ринку цінних паперів;

•·       подолання гіперінфляції, з'явилися перші паростки економічного зростання;

•·       збережений і реструктурований науково-технічний потенціал, що відповідає, за багатьма параметрами, європейським стандартам [3, 10].

До найістотніших проблем становлення інноваційної моделі розвитку української економіки можна віднести:

•·       низький рівень державного регулювання економічних процесів;

•·       невідповідність діючої, переважно галузевої, а не функціональної, системи органів державного управління, моделі інноваційного розвитку економіки;

•·       значний розрив в об'ємах ВВП на душу населення України і країнах, що стали на шлях інноваційного розвитку;

•·       низька інвестиційна привабливість української економіки;

•·       відсталі міжгалузева і галузева структура економіки, висока енергомісткість і низька науко місткість продукції;

•·       нерозвинена інноваційна інфраструктура [1, 36].

         Одним із джерел фінансування інноваційних проектів могли б стати субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення інвестиційних проектів, сума яких у 2008 р. склала 1,2 млрд. грн. [2, 106].

         Підсумовуючи вищесказане, слід сказати, що визначення напрямків інноваційного розвитку безпосередньо залежить від успішної інтеграції України в світову господарську систему і, в першу чергу, від євро інтеграційних процесів. Спроби держави серйозно змінити економічну ситуацію всередині країни без урахування глобальних економічних чинників приречені на неуспіх.

        Якими ж бачаться основні механізми запуску моделі для економіки нашої країни: здійснення глобальної корпоратизації національної економіки; кардинальна зміна ролі фундаментальної і прикладної науки, щоб розробки українських учених не лежали на полицях, а втілювалися у виробництво; необхідні глибокі системні перетворення кадрової політики держави, а також усієї структури державного управління економічними процесами [3,14].

        Тільки за умови пріоритетності інноваційного шляху розвитку можна здійснити структурну перебудову української економіки, подолати сировинний вектор її розвитку і утвердити Україну як конкурентоздатну високотехнологічну державу.

Література:

•1.     Бабенко П. К. Розвиток економіки на сучасному етапі // Економіка України - 2009 - №6- с. 30-38.

•2.     Скрипник А. В. Інноваційні перспективи України // Фінанси України - 2008 р. - № 5- с. 103-114

•3.     Симоненко В. П. Становлення інновацій в Україні // Регіональна економіка -2009 - № 3 - с. 7-15

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>