XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ямшинська Н. В. НАВЧАННЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ямшинська Наталія Валентинівна

Київський Національний Політехнічний Інститут «КПІ»

НАВЧАННЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Зараз ми живемо в епоху суттєвих змін в розвитку суспільства. Все більше завдань стоїть перед людством в вирішенні цілої низки стратегічних завдань. Потреби українського суспільства в галузі підготовки фахівців нового типу в умовах перебудови і реформування відображені в кваліфікаційних характеристиках випускників немовних вищих навчальних закладів (ВНЗ). Однією з головних особливостей вивчення англійської мови у немовних ВНЗ є професійно орієнтований характер, що знаходить своє відображення в учбових цілях та змісті навчання.

Відповідно до вимог діючої програми для немовного вузу, студенти повинні оволодіти комунікативною компетенцією на рівні, що дозволяє використовувати іноземну мову практично, як в мовній професійній (виробничій і науковій) діяльності, так і для цілей самоосвіти. Після закінчення курсу навчання студент повинен читати оригінальну літературу по своїй спеціальності з метою отримання наукової інформації і вести бесіду в межах вивченого мовного матеріалу. [3]

Усвідомлена орієнтація на комунікативне, мотивоване навчання вимагає іншого структурування системи навчання мови. Очевидно, що насущні проблеми сучасної середньої та вищої школи - це виховання мовної культури, створення передумов до зацікавленості учнів у вільному володінні мовою і його ресурсами, формування вміння спілкуватися (не тільки говорити, але й слухати іншого), вести дискусію, висловлювати свою точку зору найбільш виразними і дієвими засобами. Для вирішення цих проблем учень, студент повинен оволодівати всіма сторонами мови (граматичною, лексичною, фонетичною, орфографічною) комплексно.

Проблема формування граматичних навиків є однією з найактуальніших. Граматичний навик за своєю природою неоднорідний і таким чином вимагає до себе комплексного підходу, що зачіпає всі основні його сторони.

 Впродовж багатьох років граматика була предметом інтенсивних обговорень і дискусій. Граматика грала і продовжує виконувати неоднакову роль не тільки при навчанні рідній або іноземним мовам, але і взагалі в системі освіти окремих країн світу.

Сьогодні в школах, інститутах спостерігається тенденція до скорочення ролі граматики при навчанні іноземним мовам. Багато європейських педагогів відзначають, що освітні і розвиваючі цілі в навчанні не бувають досягнуті внаслідок того, що школярі, студенти при вивченні традиційних граматик іноземних мов не розуміють ні практичної значущості вивчення граматичних термінів і понять, ні цілей граматичного аналізу. [1]      

            Для вираження власних думок іноземною мовою студент має оволодіти тими граматичними структурами (ГС), які входять до активного граматичного мінімуму. Але щоб сприймати і розуміти думки інших людей, необхідно володіти, як активним, так і пасивним граматичним мінімумом. До пасивного граматичного мінімуму входять такі граматичні структури, якими студенти можуть користуватися для вираження своїх думок, але які потрібні для сприймання і розуміння мовлення.

            Останнім часом набула поширення точка зору, згідно якої особливе значення відводиться мимовільному запам'ятовуванню граматичних явищ мови, що робить нібито зайвою цілеспрямовану і спеціальну роботу над граматичними явищами.

            В даному випадку має місце неправомірне ототожнення двох процесів: запам'ятовування і оволодіння граматичними явищами. Запам'ятовування є одним з етапів оволодіння, останнє ж можливе лише в результаті спеціальній, цілеспрямованого тренування.

            Оптимальний навчальний і виховний ефект досягається тільки тоді, коли учні переконані в практичному застосуванні одержуваних знань, коли матеріал, що вивчається, пов'язаний з реальними мовними ситуаціями, [4] Тому і граматичні вправи повинні більшою мірою виходити з життєвих ситуацій, їх задача - показати, як явище, що вивчається, використовується в мові, в яких типових ситуаціях, а потім шляхом повторення умов акту мови примусити учня відтворювати його.[2; 22]

            Основні етапи роботи над граматичним матеріалом.

            Сучасний стан теорії формування навичок і умінь в іноземній мові дозволяє виділити чотири основні етапи роботи над граматичним матеріалом.

1. Етап презентації граматичних явищ і створення орієнтовної основи для подальшого формування навику.

2. Формування мовних граматичних навиків шляхом їх автоматизації в усної мови.

3. Включення мовних навиків в різні види мови.

4. Розвиток мовних умінь.

            Основним чинником, що обумовлює успіх навчання мовній діяльності, є вправи, бо у вправах, що моделюють діяльність, формуються, розвиваються і удосконалюються мовні навички і уміння.

Система вправ.

Мовні вправи - вправи на оволодіння мовною граматичною формою і в яких в більшості випадків відсутні ознаки комунікативності. (напр. поставте дієслово в потрібну форму, складіть речення з вказаних слів).

Умовно-мовні вправи - вправи, що імітують мовну комунікацію. Вправи, в яких має місце комунікативне, мотивоване, ситуативне, контекстне використовування матеріалу на знайомій лексиці, тобто задаються умови для використовування: напр. спростуйте вислів, поєднайте речення, вживаючи сполучники, щоб вийшла цікава розповідь.

Достовірно-мовні вправи - вправи в природній комунікації в різних видах мовної діяльності: напр. прослухайте текст і прокоментуйте вчинки дійових осіб, продивіться діафільм без звуку - ініціюйте діалог, висловіть  свою думку про театр, кіно.

В цілому результати досвіду навчання підтверджують припущення про те, що процес навчання граматичній стороні мови як учнів шкіл, так і  студентів стає ефективним, якщо реалізована методика навчання граматичній стороні мови, що обгрунтовує інтеграцію творчого і комунікативного компонентів в процесі оволодіння ними англійською граматикою.

Література:

•1.  Бондарко А.В. Функциональная грамматика/ А.В. Бондарко// Актуальные проблемы современной лингвистики : учеб. пособие / сост. Л. Н.Чурилина. - 3-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2008. -  С. 63-86.

•2.  Витлин. Ж.Л. Современные проблемы обучения грамматике иностранных языков. // ИЯШ, 2000, №5 - С. 22-26.

•3. Титова Ю. В. Функционально-направленное обучение грамматике английского языка как эффективный способ формирования коммуникативной компетенции / Ю. В. Титова  // Технологии обучения иностранным языкам в неязыковых вузах: Материалы  VI Межвузовской  научно-практической конференции 3 февраля 2010 года  //  Сб. науч. тр. / отв. ред. Н. С. Шарафутдинова. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. -  С. 167-171.

•4.  Чермокина, Р.Ш. роль преподавателя в организации учебной деятельности студентов неязыкового вуза (на примере обучения грамматике)[Текст] / Р.Ш. Чермокина // Вестник ИжГТУ. - 2009. - № 4 (44). - С. 220-221.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>