XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ямшинська Н.В. ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ямшинська Н.В.,

викладач НТУУ КПІ, Київ,

ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Україна, як досить молода країна, прагне заявити про себе, як про високо розвинуту країну і органічно влитись в Європейську спільноту. Для досягнення поставлених цілей урядом країни проводяться реформи, що стосуються практично всіх галузей, і ці реформи призводять інколи до радикальних змін, але їх мета привести країну до рівня європейської країни.

Відповідно до поставлених цілей змінюються пріоритети, мислення і погляди серед нашої молоді, вона повинна бути готовою відповідати вимогам, що диктує сьогодення. Викладачі , як середньої школи, так і вищих навчальних закладів повинні бути готовими до прийняття таких змін, повинні допомогти молоді адаптуватись в новому суспільстві, що створюється.

Вимоги часу й розпочата радикальна реформа системи освіти в Україні орієнтують нинішніх і майбутніх вчителів та викладачів на відмові від авторитарного стилю навчання на користь гуманістичного підходу, на застосування методів, які сприяють розвитку творчих засад особистості з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

Основним засобом людського спілкування є мова, а в багатомовному просторі - декілька мов. Ось чому вивчення іноземних мов набуває особливого статусу в нашій країні.

На сьогоднішній день перед викладачами іноземної мови в немовному вузі гостро стоїть проблема пошуку шляхів підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення мови, зміцнення їх позитивної мотивації в навчанні. Однією з можливостей рішення даної проблеми є використовування технології інтерактивного навчання. Технологію інтерактивного навчання можна визначити як сукупність способів цілеспрямованої посиленої міжсуб'єктної взаємодії педагога і тих, хто навчається, послідовна реалізація яких створює оптимальні умови для їх розвитку.

Слово «інтерактивний» походить від слова «інтеракція» - взаємодія (вчителів і тих, хто навчається, учнів один з одним і т.п.) Технологія навчання у взаємодії заснована на використовуванні різних методичних стратегій і прийомів моделювання ситуацій реального спілкування і організації взаємодії студентів в групі (у парах, в малих групах) з метою спільного рішення комунікативних задач.

Застосування інтерактивних форм уроку збагачує не тільки учня, студента але і викладача, розширює його методичний інструментарій, стимулює пошук, ініціативу, примушує його йти в ногу з часом. Метою застосування інтерактивного методу навчання є формування мотивованого інтересу до англійської мови, створення умови для розвитку мовної компетенції учнів в різних видах мовної діяльності, яка веде до взаєморозуміння, взаємодії, до сумісного рішення загальних питань. Задача полягає в тому, щоб зробити кожне заняття цікавим, захоплюючим і домагатись того, щоб воно розвивало пізнавальний інтерес, спонукало учнів до активної участі в учбовому процесі.

Технологія інтерактивного навчання може бути технологічною характеристикою окремого уроку, заняття, позакласного заходу. В той же час в інтерактивному режимі можна проводити серію або всі уроки, семінари або заняття по якій-небудь учбовій дисципліні.

Найбільш відомі форми парної і групової роботи:

 

·        внутрішні (зовнішні) кола (inside/outside circles);

·        мозковий штурм (brain storm);

·        читання зигзагом (jigsaw reading);

·        обмін думками (think-pair-share);

·        парні інтерв'ю (pair-interviews) та інші [6].

·        проектна робота

В своїй роботі я спробувала протягом 2 місяців з 3 експериментальними групами студентів застосовувати інтерактивні методи навчання на заняттях. Зараз я наведу приклади таких видів робіт.

1) Студентам давалась стаття для обговорення, т.ч організовувались внутрішні кола. Кожен із студентів висловлював свою думку з приводу теми статті.

2) Студенти були поділені на групи. Кожній групі давалось завдання представити той чи інший прилад ( факультет приладо-будівний ) на виставці, або написати рецензію на той чи інший винахід. Студенти були поділені на групи і таким чином організовувалась колективна робота.

3) Студентам надавалась можливість взяти інтерв'ю у свого одногрупника, який, за моєю версією, працює на заводі провідним інженером. Студенти повинні були підготувати питання до нього і отримати якомога детальнішу  інформацію про специфіку його роботи.

         4)  Ознайомлення і вивчення нового граматичного матеріалу мною було організовано методом Student Team Learning (STL, навчання в команді), коли після пояснення мною матеріалу студентам пропонувалось його закріпити в групах під час виконання певних граматичних вправ, які виконувались або по частинам ( коли кожен виконує свою частину, або коли кожне наступне завдання виконується наступним студентом. При цьому кожне завдання пояснюється студентом і контролюється групою. В кінці, коли матеріал був засвоєним кожним студентом, проводилось тестування, при якому оцінювались результати кожного окремого студента.

Після певного періоду застосування інтерактивних методів навчання на своїх заняттях в декількох групах мною було проведено опитування серед  студентів з метою з'ясування наскільки для них були ефективні такі заняття. Студентам було запропоновано дати відповідь на декілька запитань, які б допомогли проаналізувати чи дійсно використання інтерактивних методів є ефективним не тільки для викладача, який бачить очевидні позитивні зміни, а і для самих  студентів.

Результати опитування довели ефективність запропонованих методів навчання на заняттях з іноземної мови.

Питання

Кількість позитивних   відповідей у %

Кількість негативних відповідей у %

Чи були ефективними для вас такі заняття?

82%

 

 

18%

 

 

Чи сподобалась вам спільна колективна співпраця?

80%

20%

Чи вважаєте ви такі методи навчання більш ефективними, ніж  традиційні методи?

85%

15%

Чи хотіли би ви продовжити навчання з використанням таких методів?

85%

15%

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність комунікативно спрямованого навчання іноземних мов у вищій школі залежатиме від бажання і здатності вчителів і викладачів скористатися позитивним досвідом вітчизняних і іноземних учених і практиків щодо гуманістичного підходу у навчанні, розуміння необхідності відмовитися від авторитарних і схоластичних методів і застосовувати нові, більш ефективні методи навчання. Методи навчання іноземних мов, які ґрунтуються на гуманістичному підході, допомагають розкрити творчий потенціал студентів і сприяють розвитку та самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу, формуванню молоді, яка вільно почувається в новому с4успільстві. А це забезпечує входження України до європейського освітянського простору.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>