XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Яремчук Ю.О. ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС АГРАРНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Ю.О. Яремчук, здобувач,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС АГРАРНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

За умов роздержавлення економіки і переходу до ринкових механізмів господарювання одним із головних способів подолання відлучення громадян України від засобів виробництва та реальної власності є підприємництво. Особливого значення набуває підприємницька діяльність в аграрному секторі економіки, тобто з використанням земель сільськогосподарського призначення. [1] Отже, розглянемо правовий статус фізичних осіб - аграрних підприємців детальніше.

Визначальним для отримання статуту підприємця, у тому числі в сфері сільського господарства, сільськогосподарської діяльності, є державна реєстрація відповідної фізичної особи, яка проводиться на підставі приписів Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Після отримання свідоцтва про державну реєстрацію, фізична особа-підприємець має стати на облік в органах державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондах соціального страхування як платників податків та загальнообов'язкових внесків. У разі потреби, фізична особа - аграрний підприємець може отримати відповідний дозвіл та виготовити печатку, а також відкрити в банківській установі для здійснення розрахункових операцій поточний рахунок. За загальним правилом після проходження усіх зазначених процедур фізична особа - підприємець може розпочинати свою господарську діяльність.

У тому ж разі, якщо фізична особа - підприємець буде здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, то така діяльність може здійснюватися лише після отримання у встановленому порядку ліцензії. Згідно статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» до видів сільськогосподарської діяльності фізичних осіб-підприємців, що підлягають ліцензуванню, належать: виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин); культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку; виконання авіаційно-хімічних робіт; оптова торгівля насінням; виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин; проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України «Про карантин рослин», які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони; проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів; діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.

В аграрно-правовій літературі були висловлені думки, що підприємницьку діяльність в сільському господарстві можна вважати окремим, самостійним видом підприємництва, визначальною ознакою якого є використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення як основного засобу виробництва. Право на аграрне підприємництво тісно пов'язано з правом на землю, що, в свої чергу, зумовлює значний вплив природно-кліматичних факторів на підприємницьку діяльність в аграрному секторі економіки. [1]

Викладене додатково підкреслює, що однією з визначальних рис діяльності фізичних осіб-підприємців в сільському господарстві є використання ними при провадженні господарської діяльності земель сільськогосподарського призначення. Такі землі можуть використовуватися фізичними особами - аграрними підприємцями на підставі права власності або ж на підставі права їх оренди.

Найбільш поширеною підставою набуття права власності приватними підприємцями на землі сільськогосподарського призначення є набуття їх у власності на підставі цивільно-правових угод, зокрема, купівлі-продажу. Згідно частини 1 статті 130 Земельного кодексу України покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва. Вважаємо слід погодитися із тим, що таке ведення товарного сільськогосподарського виробництва якраз і має відбуватися шляхом реєстрації громадянина як суб'єкта підприємницької діяльності та ведення відповідної сільськогосподарської виробничої діяльності. [2] Звідси, державна реєстрація та набуття статусу приватного підприємця є однією з передумов набуття права власності на землі сільськогосподарського призначення на підставі цивільно-правових угод.

Проведене дослідження дозволяє підсумувати, що правовий статус фізичних осіб - приватних аграрних підприємців в аграрному секторі економіки, характеризуються наявністю наступних елементів: проходження державної реєстрації як суб'єкта господарювання, облік в органах державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондах соціального страхування як платника податків та загальнообов'язкових внесків, отримання дозволу та виготовлення печатки, відкриття в банківській установі поточного рахунку, отримання ліцензії (у разі потреби), використання при провадженні господарської діяльності земель сільськогосподарського призначення. Остання ознака є визначальною, такою що виокремлює приватних підприємців в аграрному секторі від таких суб'єктів господарювання в інших галузях економіки.

Література:

1.  Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: Науково-навчальний посібник / За ред. Н.І. Титової. - Львів: ПАІС, 2005. - С. 79, 80.

2.Уркевич В.Ю. Фізичні особи як суб'єкти права сільськогосподарського землевикористання // Держ. будівництво та місц. самоврядування: Зб. наук. пр. / Редкол.: Ю.П. Битяк (голов. ред.) та ін. - Х.: Право, 2004. - Вип. 8. - С. 112.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>