XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Яресько Л. О. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ Й ОСОБЛИВОСТІ ДОХІДНОЇ ТА ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИН

Студентка Полтавського юридичного інституту НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого»

Яресько Ліна Олексіївна

ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ  Й ОСОБЛИВОСТІ ДОХІДНОЇ ТА ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИН

Державний бюджет являє собою основний фінансовий план,що відображає економічну діяльність держави. У цьому значенні він займає основне місце в діяльності України, адже визначає її пріоритети та можливості, завдання і функцій. На практиці бюджет, що представляє собою баланс доходів і видатків, відображає соціально-економічну, оборону, міжнародну та фінансову політику.

Сьогодні значної актуальності набуває питання побудови досконалої та ефективної системи формування дохідної та видаткової частин державного бюджету, заради  забезпечення повного та завчасного надходження доходів і цільового раціонального їх використання.

Багато вітчизняних науковців досліджували у своїх працях особливості та питання формування дохідної та видаткової частин державного бюджету,  а також проблеми у сфері вдосконалення державної політики фінансування економічного розвитку та соціальних потреб через механізм формування відповідних видатків, зокрема, Л. Л. Нікітіна, І. В. Алексєєва, Є. О. Балацького, І. В. Луніної,  О. Д. Василика, І. В. Запатріної, Л. М. Іванової, О. В. Кальмука,      М. П. Мельника, Ю. В. Пасічника, В. І. Островецького, Л. Д. Сафонової,           К. В. Павлюка, Д. В. Полозенко, І. Г. Лук'яненка.

   Державний бюджет - це система економічних відносин, що виникає між державою і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з метою формування та використання загального централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб. В Україні за структурою бюджетна система складається з республіканського бюджету та бюджету адміністративно-територіальних одиниць. Саме з нього фінансуються витрати на здійснення державних програм у галузях утримання центральних органів державної влади й управління, соціального захисту, будівництва тощо. Державний бюджет має дві частини: доходи й видатки.

Дохідна частина державного бюджету є фінансовою основою діяльності держави в цілому. Її склад та структура залежать від економічних завдань, які виникають в суспільстві в той чи інший період часу[1].

Стосовно особливостей доходів загального фонду Державного бюджету, то вони призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не спрямовуються на конкретну ціль. Як і доходи спеціального фонду,  вони за своєю класифікацією поділяють на 4 окремі групи: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та трансферти.

Потрібно здійснити невідкладні реформи у бюджетній системі, зокрема щодо формування доходної частини Державного бюджету, зміщення акценту з оподаткування переважно непрямими податками в сторону прямих.

Якщо розглядати проблему соціальної справедливості - платниками податків мають бути всі члени суспільства, котрі отримують доходи. При цьому прямі та непрямі податки у вирішенні даної проблеми мають різне значення. Непрямі податки вважаються регресивними в соціальному плані. У кінцевому підсумку сім'ї з невисокими доходами сплачують відносно більшу частину податків, ніж сім'ї з середніми та високими доходами. Особливість прямих податків полягає у розв'язанні проблем соціальної справедливості пояснюються тим, що рівень оподаткування у цьому разі безпосередньо пов'язаний з доходами, які отримують фізичні та юридичні особи. З точки зору соціальної справедливості, громадяни, що мають високий рівень доходів, можуть сплачувати до бюджету відносно більшу частину доходів, при цьому відбувається перерозподіл коштів між населенням. За досить високої прогресії в оподаткуванні виникають такі негативні наслідки як втрата платниками стимулів до інтенсивної праці та намагання ухилитися від сплати податків.

Відповідно до Бюджетного кодексу видатки бюджету являють собою кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум. Вони націлені на виконання завдань та функцій державної влади й органів місцевого самоврядування. Видатки відображають відносини, які виникають через використання фінансових ресурсів держави. Вони здійснюються за допомогою витрат, котрі представляють механізм обміну грошового фонду держави на конкретні суспільні послуги  та програми для досягнення добробуту населення.

Виокремлення основних напрямів й обсягів видатків базується на принципах раціональності, ефективності, цілеспрямованості та доцільності й відповідає стратегії соціально-економічного розвитку держави в цілому.

Сучасний етап розвитку бюджетних відносин в Україні характеризується зростанням ролі бюджетних видатків у процесі регулювання соціально-економічного розвитку держави та її регіонів. Наявні програми і реальний порядок їх фінансування поки що не виконують функцій раціоналізації та підвищення ефективності державних видатків[2].

Таким чином, основними напрямами розвитку системи формування Державного бюджету України є вдосконалення його структурних частин, враховуючи принцип соціальної справедливості. Cтимулювання інноваційної та інвестиційної діяльності, підтримка вільних економічних зон і скасування різноманітних галузевих пільг також сприятиме ефективнішому формуванню дохідної частини бюджету держави. Витрати бюджету повинні спрямовуватись у сферу виробництва, на підтримку фінансування капітальних видатків та підтримку малого і середнього бізнесу.

Література:

1. Білінський  Д. О. Про значення державного бюджету для функціонування фінансової системи [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ms/2012_1_2/122.pdf.

2. Ковтун О.А. Роль видатків бюджету в забезпеченні соціально-економічного розвитку України / Національна бібліотека імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/eco/2011_2/223-227.pdf.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>