XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ярошук Р. В. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ВІДМОВ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ РСМ-10

Слухач магістратури інженерно-технічного факультету Ярошук Р.В.

Житомирський національний агроекологічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ВІДМОВ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ РСМ-10

Для дослідження технічних відмов комбайнів було проаналізовано дані з журналів обліку роботи збиральних загонів ТОВ «Агро-Нива» балтського району Одеської області. Парк комбайнів, який підлягав оцінюванню складався з десятим комбайнів РСМ-10В.

Відмови, зафіксовані в журналах, були згруповані нами по причинах їх виникнення і систематизовані по видах та групах складності.

За характером виникнення відмови розподіляються на раптові, поступові, змішані, стійкі, самоусуваючі та збої в роботі. Для сільськогосподарської техніки найбільш характерними є раптові та поступові відмови.

За причинами виникнення раптові та поступові відмови розподіляються на конструктивні, технологічні та експлуатаційні. Розглянемо деякі типові приклади таких відмов. До конструктивних відносять відмови які є наслідком нераціонального, недосконалого конструктивного опрацювання деталей, з'єднань, механізмів, пасових передач.

Прикладом конструктивних відмов може бути неспіввісність клинопасових передач через низьку якість складання та комплектуючих, підтікання гідравлічної оливи та палива через нещільність з'єднань, тріщини рами комбайна під бункером, через недоліки конструкції, тріщини рами подрібнювача соломи внаслідок динамічних навантажень.

До технологічних відмов відносять відмови, що є наслідками неправильно вибраного матеріалу деталей, конструкцій, недотримання технологічних процесів, недосконалості або порушення технологій вузлів, агрегатів та машини в цілому.

Експлуатаційні відмови виникають внаслідок порушення режимів та умов експлуатації. Наприклад, поломка гребінок решета, попадання сторонніх предметів в молотильний барабан привело до деформації підбарабання і бича барабана, попадання сторонніх предметів привело до деформації барабана шнека жатки та граблин і пальців мотовила.

Розподіл відмов комбайнів за сім років експлуатації відображена нами в табл. 1.

Таблиця 1

Розподіл відмов парку 10-ти комбайнів РСМ-10 по роках експлуатації, %

Характер відмови 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Середньорічна зміна, %
Раптові 67 63 54 48 45 42 39 £5,6
Поступові 33 37 46 52 55 58 61 ³5,6
із них:                
Технологічні 40 43 45 48 49 49 51 ³2,2
Конструктивні 33 32 27 27 26 28 25 £1,6
Експлуатаційні 27 25 28 25 24 23 24 £0,42

 

Раптові відмови на першому році експлуатації складають 67% загальної кількості відмов. По мірі збільшення терміну експлуатації кількість раптових відмов знижується до 39%. Щорічне зниження кількості раптових відмов складає біля 5,6%, і, відповідно, щорічно кількість поступових відмов, як наслідок зношування деталей, з'єднань, вузлів зростає в середньому на 5,6%.

На першому році експлуатації технологічні відмови склали 40%, конструктивні - 33% та експлуатаційні - 27%. По мірі зростання терміну експлуатації кількість технологічних відмов, як наслідок недосконалості технологічних процесів виготовлення деталей, технології складання  комбайнів зростає від 40 до 51%. Зростання технологічних відмов, по мірі збільшення терміну експлуатації, можна пояснити обмеженими можливостями вибору конструктивних матеріалів, недотриманням допусків, режимів термообробки деталей та технологій складання. Не дивлячись на відносне зниження експлуатаційних відмов їх загальна кількість залишається досить високою - до 24% від загальної кількості. Незначне їх зниження ми пояснюємо загальним підвищенням рівня кваліфікації комбайнерів.

Таблиця 2

Розподіл відмов по групах складності в залежності від строку експлуатації комбайнів РСМ-10

Рік експлу-тації,. Виробіток,

мото.-год

Відмови Кількість відмов, од. Кількість відмов, % Час простою, год. Середній час простою однієї відмови, год Час простоїв, % Наробіток на відмову, мото-год
2006 1800 1 група

2 група

3 група

Всього

78

54

17

149

52,3

36,2

12,5

100,0

218,4

480,0

440,6

1139

2,8

8,9

26,2

19,2

42,2

38,6

100,0

23

33

106

12

2007 2671 1 група

2 група

3 група

Всього

69

33

7

109

62,3

31,2

6,5

100,0

135

147

144

426,0

2,0

4,5

21,0

31,69

34,50

33,80

100,0

39

81

382

25

2008 2514 1 група

2 група

3 група

Всього

71

36

8

115

61,7

31,3

7,0

100,0

163,3

219,6

192,0

576

2,3

6,1

24,0

28,35

38,30

33,35

100,0

35

70

314

22

2009 2296 1 група

2 група

3 група

Всього

85

46

13

144

59,0

32,0

9,0

100,0

202,5

285,2

316,3

804

2,5

6,2

24,3

25,2

35,5

39,3

100,0

27

50

177

16

2010 2174 1 група

2 група

3 група

Всього

107

51

14

172

62,2

29,7

8,1

100,0

266,3

351,5

356,2

916

2,3

6,5

23,6

27,0

37,0

36,0

100,0

20

43

155

13

2011 2118 1 група

2 група

3 група

Всього

100

53

16

169

59,2

31,4

9,4

100,0

250

350

372

972

2,5

6,6

23,2

25,7

36,0

38,3

100,0

21

40

132

12,5

2012 1967 1 група

2 група

3 група

Всього

111

55

19

186

59,7

29,6

10,7

100,0

255

363

417

1044

2,3

6,6

22,0

24,6

35,0

40,4

100,0

18

38

104

11

 

За групами складності відмови розподілено на 1, 2 та 3 групу. 1-ша група складності - це відмови, що усуваються ремонтом або заміною деталей, розміщених зовні збірних одиниць і агрегатів без розбирання останніх, а також відмови, усунення яких вимагає позачергового проведення операцій технічного обслуговування. 2-га група складності - це відмови, які усуваються ремонтом або заміною легкодоступних збірних одиниць, усунення яких потребує розкриття внутрішніх порожнин основних агрегатів без їх розбирання або позачергового проведення операцій ТО. 3-тя група складності - відмови, для усунення яких необхідне розбирання або розчленування основних агрегатів (табл. 2).

Із збільшенням строків експлуатації комбайнів кількість відмов зростає. Відмов 1-ї групи складності під час терміну жнив другого року було зафіксовано 69 а на сьомому - 111, тобто збільшилося на 60,8%, або біля 12,10% (щорічно), 2-ї групи складності відповідно 33 і 55 (66,66%) або >на 4,4 відмови (13,33%) щорічно. Відмови 3-ї групи складності збільшилися від 7 до 19 (171,4%), або на 2,4 відмови щорічно.

Сумарні простої з причин реалізації відмов 1-ї групи складності на другому році складали 135 годин, а на сьомому 285 годин, тобто збільшилися за п'ять сезонів на 89% або на 17,8% в середньому щорічно (24 години). Простої з причини відмов 2-ї групи складності збільшилися відповідно від 147,0 годин до 393 годин, в відносному виразі 147%. Збільшення простоїв з причин усунення відмов 2-ї групи складності в середньому складало 29,4%, або на 43 годин щорічно. Сумарні простої з причин усунення відмов 3-ї групи складності збільшилися від 144 годин (другий рік) до 417 годин, тобто на 189%, що складає 37,8% щорічно, або 54,6 годин. Сумарна кількість простоїв за всі роки по групах складності та час простоїв на їх усунення наведені в табл. 3.

Таблиця 3

Кількість відмов, тривалість простоїв по усуненню відмов залежно від груп складності за сім сезонів експлуатації комбайнів

Класифікація відмов по групах складності Кількість відмов по групах складності, од. % Тривалість простоїв по групах складності, год. % Середня тривалість простоїв, год.
1-ша група 622 59,58 1478 25,32 2,40
2-га група 328 31,42 2196 37,34 6,70
3-тя група 94 9,00 2195 37,34 23,35
  1044 100% 5879 100% 6,76

Аналіз показників середньої тривалості простоїв по усуненню відмов збірних одиниць, агрегатів, систем, їх трудомісткості усунення дозволяє зробити висновок, що переважна більшість відмов електронних систем (за простоями - 2,8 год.) і трудомісткістю усунення - 3,36 люд.-год., „пасів" - 4,08 год. і 3,74 люд.-год., гідросистеми -4,6 год. І 5,71 люд.-год. можна віднести до 1-ї групи складності.

З відмов пасів, ланцюгів, транспортерів комбайни зупинялися 140 разів, простояли по усуненню їх 572 години або 9,73% загального часу простоїв. Трудомісткість усунення відмов склала 524 люд.-год. По ходовій системі було зафіксовано 53 відмови 5% і 418 годин простоїв (7,11%). Трудомісткість усунення відмов склала 372 люд.-год.

Література:

1. Жданов В.Н., Путилина В.Е. Влияние сроков эксплуатации на эффективность использования зерноуборочных комбайнов. Проблемы эффективного использования, технического обслуживания, ремонта и хранения сельскохозяйственной техники. Часть 1.- Москва, 1984. -с.38-39.

2. Опыт использования зерноуборочных комбайнов ДОН-1500Б в машинно-технологической станции "Башкирская"., Республики Башкарстан.-Москва., 2001.- 31 с.

3. Ермолов Л.С., Кряжков В.М., Черкун В.Е. Основы надежности сельскохозяйственной техники.- М.: «Колос», 1982.- 267с.

4. Грошев Л.М., Дмитриченко Н.Ф., Рыбак Т.И. Надежность сельскохозяйственной техники.- Киев.: «Урожай», 1990.- 188с.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>