XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English




Научные конференции Наукові конференції

Ящишин І. Ю. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ

Ящишин І. Ю.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

 СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ

Виробничі потужності є важливим і обов'язковим компонентом реалізації будь-якої стратегії і тактики виробничого менеджменту фірми, тому управління ними - одне з найважливіших завдань управління підприємством. У процесі управління виробничими потужностями підприємства менеджер повинен враховувати наявні ресурси і готову продукцію.

Розв'язанню найважливіших проблем підвищення ефективності використання виробничих потужностей промисловості приділяється постійна увага з боку наукових і практичних фахівців. Дослідженню актуальних соціально-економічних проблем формування і функціонування виробничих потужностей, методам їх визначення, ресурсному забезпеченню і ефективності використання присвячено роботи Азарової А.О. [1],         Желюк Н.С. [2], Золотаревського А.В. [3], Кашуби Я.М. [4], Михайловської І. [5], Пушкаря А. [6], Распопова Р. С. [7]. Однак, досліджувана проблема залишається невирішеною і вимагає подальшого вивчення.

Стратегія розвитку виробничих потужностей - це система цілеспрямованих дій щодо забезпечення оптимальної структури, ефективного використання виробничих потужностей на підприємстві [2].

Обґрунтоване формулювання її передбачає аналіз і розрахунок кількості та складу необхідного устаткування на основі його проектної потужності і можливостей його завантаження [8].

При аналізі використання виробничих потужностей послуговуються такими показниками, як ефективність (продуктивність) і навантаження [4].

Стратегія розвитку виробничих потужностей тісно пов'язана з управлінськими і персонал-стратегіями, стратегіями НДПКР, виробничими, фінансовими та маркетинговими стратегіями підприємства [5]. Усі вони формують ситуацію, в якій можлива реалізація умов оновлення та розвитку виробничої підсистеми підприємства.

Вартим уваги є практичний аспект стратегії розвитку виробничих потужностей. Тому доцільним є провести аналіз стану виробничих потужностей ТОВ «ДЕЙ-СОН ЛПК», а також визначити основні пріоритети та доцільність розвитку виробничих потужностей підприємства.

Економічний аналіз починається з опису виробничих потужностей і показників їх використання [4]. Для цього доцільним буде схематично зобразити зміни у виробничих потужностях підприємства за 2009, 2011 роки та за перше півріччя 2012 року (табл. 1).

Таблиця 1

Показники капіталовіддачі та капіталомісткості ТОВ «ДЕЙ-СОН ЛПК»

Показники Одиниця виміру Роки Відхилення
2010 2011 І півріччя 2012 у 2011 до 2010
Випущена продукція тис. грн. 13085.2 75134.4 44917.2 62049.2
Основний капітал тис. грн. 6499.3 14869.3 16780.8 8370
Капіталовіддача - 2.01 3.52 1.42 1.51
Капіталомісткість - 0.5 0.2 0.37 -0.3

З даних таблиці видно, що капіталовіддача в цілому по ТОВ «ДЕЙ-СОН ЛПК» досить висока, що демонструє ефективність основного капіталу. У 2010 році вона різко підвищилася завдяки введення в дію нових виробничих потужностей. Капіталомісткість підприємства показує, скільки воно витратило на основний капітал, випустивши продукції на одну гривню. Можна спостерігати пряму залежність обсягів випуску продукції до змін виробничих потужностей підприємства.

Поглиблений аналіз виробничих потужностей пов'язаний із перевіркою використання фонду робочого часу, виробничих площ, робочих машин та обладнання (табл. 2).

Таким чином, можна зробити висновок, що підприємство повністю використовує не лише активну, але і пасивну частину основного капіталу. Повне використання виробничої потужності приводить до зростання обсягу випуску продукції, до зниження її собівартості, так як на одиницю продукції припадає менше постійних витрат.

Таблиця 2

Показники використання виробничих потужностей

Показники Роки Відхилення
2010 2011 Абсолютне Відносне
Коефіцієнт змінності 1.89 1.93 0.04 -
Коефіцієнт використання планового робочого часу 0.930 0.936 0.006 -
Фонд робочого часу 384562 627986 243424 163.30
Фактичний фонд відпрацьованого часу 357952 587850 229898 164.23
Коефіцієнт використання парку наявного обладнання 0.97 0.98 0.01 -
Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання 0.96 0.98 0.02 -

Провівши аналіз використання виробничої потужності на ТОВ «ДЕЙ-СОН ЛПК» було виявлено незначний недолік, а саме неповне використання виробничої потужності підприємства. Причинами даного явища є постійні зміни у виробничих програмах через розширення виробництва та застосування новітніх технологій, що вимагають високої кваліфікації. Досліджуючи динаміку показників використання виробничої потужності (табл. 1-3) та факторів, що здійснюють безпосередній вплив на її значення можна підсумувати, що ТОВ «ДЕЙ-СОН ЛПК» ефективно використовує наявні виробничі потужності.

Аналіз використання виробничих потужностей на ТОВ «ДЕЙ-СОН ЛПК» показав позитивні результати. Було виявлено ряд резервів використання яких надасть змогу повніше використати виробничі потужності підприємства. Для їх залучення надаються певні рекомендації покращення стратегії розвитку виробничих потужностей на базовому підприємстві:

•- ліквідація виявлених резервів шляхом зниження кількості невстановленого обладнання, заміни і модернізації діючого обладнання, підвищення коефіцієнта використання діючого обладнання, збільшення коефіцієнта інтегрального навантаження устаткування;

•- обов'язкове розширення кола споживачів продукції шляхом підписання договорів купівлі-продажу.

•- підписання договорів про поставку сировини з надійними постачальниками, діяльність яких не викликає сумнівів;

•- вибір напрямків інвестування, тобто виконання інвестицій;

•-  пошук оптимальної виробничої структури виробничих потужностей на підприємстві;

•- поліпшення умов та режиму праці з урахуванням виробничої естетики.

Необхідним вважається розрахувати вплив реалізації даних рекомендацій щодо зростання виробничих потужностей ТОВ «ДЕЙ-СОН ЛПК» на їх  максимальне та фактичне значення та відобразити отримані дані у таблиці (табл. 3).

Таблиця 3

Вплив рекомендацій на використання виробничих потужностей

Показники Період Відхилення
2010 2011 2012 у 2011 до 2010 у 2012 до 2011
Фактична потужність 75790.6 88920.0 115304.3 131219.4 26384.3
Максимальна потужність 77000 90000 116000 13000 26000
Використання потужності 98.42 98.8 99.4 0.38 0.6
Коефіцієнт змінності 1.93 1.96 1.99 0.3 0.4
Коефіцієнт використання планового робочого часу 0.936 0.959 0.984 0.023 0.025
Коефіцієнт використання парку наявного обладнання 0.98 0.99 0.997 0.1 0.007
Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання 0.98 0.988 0.995 0.008 0.007
Капіталовіддача 3.52 2.5 3.12 -1.02 0.62
Капіталомісткість 0.2 0.4 0.32 0.2 -0.08

Отже, з даних таблиці ми бачимо, що дані рекомендації щодо покращення використання виробничих потужностей дають позитивний результат, а саме:

•-   зростання обсягу випуску продукції загалом, що призводить до зростання прибутку підприємства;

•-   зростання максимального значення потужності підприємства та його фактичне використання;

•-   наближення коефіцієнтів використання планового робочого часу, використання парку наявного обладнання, інтенсивного використання обладнання та коефіцієнта змінності до максимальних значень, що є позитивним;

•-   стрибкоподібне значення капіталовіддачі, що є результатом введення в дію нового цеху та обладнання;

•-   спостерігається зменшення показника капіталомісткості, що характеризує скільки підприємство витратило на основний капітал, випустивши продукції на одну гривню.

Таким чином, будь-який комплекс заходів щодо поліпшення використання виробничих потужностей і основного капіталу, розроблювальний у всіх ланках управління промисловістю, повинен передбачати забезпечення зростання обсягів виробництва продукції, насамперед за рахунок більш повного і ефективного використання внутрішньогосподарських резервів та шляхом більш повного використання машин і устаткування, підвищення коефіцієнта змінності, ліквідації простоїв, скорочення термінів освоєння знову введених у дію потужностей, подальшої інтенсифікації виробничих процесів.

Література:

•1.   Азарова А. О. Вибір, планування і реалізація стратегії розвитку підприємництва / А. О. Азарова, Н. С. Желюк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №12. - С. 91-100.

•2.   Желюк Н. С. Основні етапи формування стратегії підприємства / Н. С. Желюк // Людський фактор в економіці та його перспективи в сучасній Україні. - Тернопіль, 2010. - С. 25-26.

•3.   Золотаревський А. В. Створення стратегій економічного розвитку підприємства  / А. В. Золотаревський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - №12. - С. 207-213.

•4.   Кашуба Я. М. Вибір методів та підходів стратегічного управління розвитком підприємництва / Я. М. Кашуба // Економіка та держава. - 2011. - №9. - С. 16-17.

•5.   Михайловська До вибору стратегіїї розвитку виробничого підприємства / І. Михайловська // Вісник КІБіТ. - 2010. - №2. - С. 95-98.

•6.   Пушкар А., Тридед А. Стратегическое управление развитием предприятия / А. Пушкар, А. Тридед // Бизнес-Информ. - 2002.-11-12. - С. 124-129.

•7.   Распопов Р.С. Управління виробничими потужностями на підприємствах кондитерської галузі. / Р. С. Распопов, Швець І. Б. // Вісн. Донец. ун-ту. Сер. В, Економіка і право. - 2008.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>