XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ящук О. Л. ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ

Ящук О. Л.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ

Навчання іноземної мови сьогодні є одним із невід'ємних компонентів спеціальної освіти, а оволодіння основами міжнародної мови спілкування стає не тільки показником високого культурного рівня людини, а й запорукою її успішної професійної діяльності. Процес навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі має забезпечувати студентів не тільки відповідним рівнем знань мови, вміннями та навичками використовувати її у різноманітних ситуаціях, а й сприяти успішній реалізації потенціалу навчального предмета [1].

В умовах навчального процесу перед ВНЗ постає завдання створення ефективної методики формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей. Складовою комунікативної компетенції, перш за все, є лексична компетенція, без набуття якої повноцінне спілкування стає неможливим.

Тенденція до викладання іноземних мов професійного спрямування реалізується у формуванні навичок спілкування за професійною тематикою, однак такий підхід, як свідчить практика, не дозволяє вирішувати задачу формування умінь та навичок, необхідних студентові для здійснення завдань професійного змісту з використанням засобів іноземної мови. Тому формування іншомовної професійної компетентності, яке передбачає виконання професійних завдань, розглядається як підхід, у межах якого викладання іноземної мови у навчальному плані підготовки майбутнього фахівця, не формально, а змістовно буде спрямовано на досягнення загальної мети навчання студента у вищому навчальному закладі - формування його професійної компетентності.

При навчанні студентів немовних ВНЗ іноземної мови формування комунікативної компетентності повинно відповідати сучасним вимогам до професійної підготовки і підвищувати її ефективність на основі:

•-         розгляду різноманітних підходів і напрямів, що визначають роль комунікативної компетентності в розвитку сучасного суспільства;

•-         визначення вимог до студента як особистості, як фахівця, що володіє іноземною мовою на необхідному рівні;

•-         визначення підходів і методів формування комунікативної компетентності майбутнього фахівця у ВНЗ;

•-         формування розвитку іншомовної комунікативної компетентності за різними видами мовленнєвої діяльності [3].

Засвоєння лексичного матеріалу визначається першим етапом інтерактивної діяльності, який здійснюється при взаємодії студентів з іншомовною лексикою без опори на текст, за допомогою чого мінімізуються труднощі розуміння термінів спеціальності. Другий та третій етапи стосуються продуктивного засвоєння іншомовної фахової лексики, тому взаємодія відбувається між студентом та викладачем при виконанні мовленнєвої діяльності [2].

Далі розглянемо кожен етап більш детально. На першому етапі виконуються вправи на імітацію, називання та визначення лексичних одиниць. На даному етапі засвоєння лексики важливим є використання некомунікативних вправ. Вони можуть непрямо повідомляти значення слова чи словосполучення або містити елемент здогадки і таким чином не тільки сприяти первинному закріпленню лексики, але й проводити зв'язки з іншими аспектами мови.

На другому етапі доцільним є використання умовно-комунікативних завдань на функціонування лексичної навички: вибір одиниці із семантичного ряду, комбінування слів і словосполучень, розгортання ситуативних висловлювань, ситуативні заміни. Вони передбачають наявність мовленнєвого завдання і ситуації, а також можливість використання слухових та зорових опор.

За умов достатньої підготовки та успішного виконання перших двох етапів, на третьому етапі починається вдосконалення лексичних навичок. Студенти готові до виконання вправ на включення лексичної одиниці у висловлювання. На даному етапі відбувається перехід від покращення лексичних навичок до розвитку мовленнєвих вмінь. Усі завдання, які виконуються на цьому етапі, є комунікативними та призначені для індивідуальної та групової роботи. Такі вправи також повинні містити мовленнєву ситуацію і мовленнєве завдання.

Формування іншомовної компетентності для студентів технічних спеціальностей забезпечується через зміст навчання, його тематичну організацію. Систематична робота над покращенням вимови і словникового запасу, міжпредметні зв'язки з фаховими дисциплінами сприяє оволодінню студентами мовним компонентом комунікативної компетенції. Навчання студентів немовних спеціальностей лексики виступає необхідним складником у досягненні головної мети - перетворення англійської мови на засіб професійного спілкування.

Література:

•1.     Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: Учебное пособие для студентов вузов по специальности "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / Т.Н. Персикова. - М.: Логос, 2006. - С. 209.

•2.     Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь // Іноземні мови.  -1999. - № 3. - С. 3-7.

•3.     Пассов Є.І. Комунікативний метод навчання іншомовному мовленню. - К., 2001. - 212 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>