XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ящук О.Л. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СИНОНІМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ

Ящук Олена Леонідівна

НТУУ «КПІ»

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СИНОНІМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ

За останні роки в нашій лінгвістичній літературі з'явилася велика кількість робіт в області англійської фразеології, які дозволяють визначити основні проблеми фразеологічної синонімії сучасної англійської мови.

Синонімія пронизує всі основні одиниці мови, що володіють тією чи іншою мірою семантичної визначеності або значенням: морфеми, слова, речення. Властива синонімія  і фразеологізмам, які у функціональному відношенні багато в чому наближуються до слова.

Під фразеологічними синонімами розуміють фразеологізми з близьким значенням, як правило, співвідносні з тією ж частиною мови, що володіють частково подібною або однаковою лексико-фразеологічною сполучуваністю, але відрізняються один від одного відтінками значення, стилістичним забарвленням, а іноді тим і іншим одночасно [6].

Фразеологічні синоніми, схожі з лексичними, характеризуються наступними якостями: 1. семантично зближуючись, вони як правило, мають відмінності у відтінках значення, сфері вживання, стильовій приналежності, експресивно-стилістичній ролі; 2.         співвідносяться з однією й тією ж частиною мови; 3.бувають подібні та різні за структурно-граматичними ознаками; 4.відрізняються однаковою або подібною лексичною сполучуваністю [5].

Фразеологізми, що мають близьке або наближене значення, вступають в синонімічні відносини, наприклад: to know one which side one bread is buttered, to know what's what, to know how many beans make fire - розбиратись в чомусь.

Подібно лексичним одиницям такі фразеологізми утворюють синонімічні ряди, в які можуть входити відповідні лексичні синоніми одного ряду, наприклад: grasp all, lose all, if you run after two hares you will catch neither - втратити все, погнатись за двома зайцями і в результаті втратити все.

Багатство фразеологічних, як і лексичних синонімів створює великі виражальні можливості англійської мови. Фразеологічні синоніми можуть відрізнятись один від одного стилістичним забарвленням, наприклад: far away (загальновживане), where the devil lives (розмовне).

Фразеологічні синоніми, як і лексичні можуть відрізнятись і ступенем інтенсивності дії, прояву ознаки, наприклад: to cry over - лити сльози, to cry one's eyes - обливатись сльозами, to cry all through - тонути в сльозах. Кожен наступний синонім з цього прикладу називає більш інтенсивну дію в порівнянні з попереднім [4].

Синонімія фразеологізмів настільки поширене явище, що існують спроби класифікувати фразеологізми-синоніми. Виділяють такі групи фразеологічних одиниць-синонімів: рівнозначні чи дублети; семантичні або ідеографічні; стилістичні; експресивно-емоційні; семантико-стилістично-емоційні [2].

Також існує класифікація фразеологічних синонімів за якою їх поділяють на ідеографічні синоніми, стилістичні та стилістико-ідеографічні [3].

Ідеографічні синоніми відрізняються відтінками значення. При співпадінні архисем, тобто родових сем, вони відрізняються диференційними семами з однаковою та різною образністю. Прикладом можуть слугувати напівкомпаративні фразеологічні синоніми типу as hell - like hell. As hell (розм.) - пекельно, диявольськи; like hell (розм.) - 1) спіхом, дуже поспішаючи; = як божевільний; 2) жахливо, огидно, дуже погано.

Стилістичні синоніми позначають одне й те ж поняття, але відрізняються стилістичною приналежністю. Так, поняття «помирати» виражають багато фразеологічних одиниць, що відрізняються стилістичними відносинами. На це вказують стилістичні ознаки: go the way of all flesh (книж.); go to one's last home (эвф.); to pass away (літер.), go up the flume (амер. жарг.); kick the bucket (розм.); укр.: відійти у вічність (книж.); врізати дуба (прост.).

Стилістико-ідеографічні синоніми мають як лише семантичні, так і стилістичні відмінності, наприклад, (right) under smb's nose - під самим носом в когось;  within a stone's throw of smbd. - поблизу від [1].

Фразеологічні синоніми входять в склад синонімічних гнізд, синонімічних рядів і синонімічних груп, також в змішані синонімічно-антонімічні групи. Це явище регулярне і є одним з проявів системності фразеології:

1. До складу синонімічних гнізд входять фразеологічні синоніми, що містять загальні компоненти, але не містять синонімічних компонентів: have a head on one's shoulders - have one's head screwed on (the) right way - мати голову на плечах, бути розумним, кмітливим (перша фразеологічна одиниця часто застосовується в сфері бізнесу).

2. В склад синонімічного ряду входять фразеологічні синоніми, що містять як синонімічні, так і не синонімічні компоненти: (as) clear as day (day-light) - (as) plain as a pikestaff (as the nose on your face) - повністю очевидно,беззаперечно, ясно як день, простіше простого; (as) crazy as a fox - (as) mad as a march hare (as a hatter) - зовсім збожеволів, здурів, сказився, зовсім з глузду з'їхав.

3. В склад синонімічної групи входять фразеологічні синоніми, що не мають ні синонімічних, ні загальних компонентів: down at heel - out at elbow - вбого неохайно одягнений, обношений [1].

Література:

•1.    Аюпова Р.А.Проблемы сопоставительной фразеологии английского и руського языков. Казань. 2004.- 27 с

•2.    Демський М.Г. Системні зв'язки у сфері фраземіки // Мовознавство. - 1991. - № 2. - 36-43 с.

•3.    Кузьмин С.С. Идиоматический перевод с русского на английский  - М. 2004. - 312 с.

•4.    Латышев Л.К. Курс перевода (эквивалентность перевода и способы ее до-стижения). - М., 1981. - 256 c.

•5.    Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. - К., 1973. - 280 с.

•6.    Соловьева. Т.С. Английский язык. Конспект лекций по фразеологии. - Петропавловск-Камчатский, 2007. - 102 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>