XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Яцко М.В. ДЕФІНІЦІЯ «ІНТЕРЕС КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН УЧАСНИКІВ РИНКУ

Яцко Максим Вікторович

Закарпатський державний університет

Дефініція «інтерес користувачів фінансової звітності» в системі фінансово-інвестиційних відносин учасників ринку

Об'єктом фінансової звітності є вкладений власником (власниками) у бізнес капітал. З економічної точки зору ця категорія відрізняється від категорії «підприємство», оскільки остання передбачає чітко визначені розміри майна та право власності на нього. [2,25]

Метою написання даної роботи є виявлення дефініції «інтерес користувачів фінансової звітності» в системі фінансово-інвестиційних відносин учасників ринку.

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період [1]. Вона містить узагальнені і взаємопов'язані показники про стан та використання основних та оборотних засобів, про джерела формування цих засобів, фінансові результати і напрямки використання прибутку. Також фінансова звітність - це сукупність способів та прийомів узагальнення облікових даних, які є коротким витягом з поточного обліку, що відображає зведені дані про стан та результати діяльності підприємства та його підрозділів за звітний (обліковий) період. 

Усіх споживачів бухгалтерської, а відповідно, і фінансової звітності умовно можна поділити на 2 групи: 

1)   внутрішні (або «свої») - вищі органи, власники, трудові колективи; 

2)   зовнішні (або «чужі») - органи виконавчої влади та інші користувачі [3, 347]. 

Серед внутрішніх користувачів інформаційних ресурсів фінансової звітності господарюючих суб'єктів, які виконують функції менеджменту і безпосередньо зацікавлені в їх ефективній діяльності виділити: власників, виконавчі органи управління і трудовий колектив підприємств [4]. 

У показниках фінансової звітності також зацікавлене широке коло зовнішніх користувачів, яких можна поділити на три групи [4].  

До першої групи належать користувачі інформації, які безпосередньо зацікавлені в ефективній господарській діяльності підприємств, зокрема: 

• потенційні інвестори; 

• позиководавці; 

• кредитори; 

• споживачі об'єктів господарської діяльності підпри­ємств; 

• громадськість; 

• органи державної податкової служби.  

До другої групи зовнішніх користувачів інформації фінансової звітності належать ті суб'єкти, які мають не прямий інтерес до фі­нансового стану респондентів, а використовують її показники для оцінки економічної політики держави та прийняття управлінських рішень в сфері регулювання діяльності економічних систем. Зокрема, це: 

• державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 

• органи державної статистики; 

• місцеві органи державної влади. 

До третьої групи зовнішніх користувачів належать ті суб'єкти, які не мають фінансового інтересу до респондентів. Вони, використовуючи інформаційні ресурси фінансової звітно­сті, здійснюють задоволення власних потреб або визначають її як об'єкт господарської діяльності. До перших можна віднести науково-дослідні установи і навчальні заклади освіти, до других - аудиторів і суб'єкти господарювання з надання інформаційних послуг. 

Основне призначення фінансової звітності - надати внутрішнім і зовнішнім користувачам правдиву, достовірну інформація про майновий та фінансовий стан підприємства, про фінансові результати та ефективність господарювання за звітний період.

З огляду на те, що економічні рішення користувачів фінансової звітності можуть по різному впливати (позитивно або негативно) на діяльність підприємства має місце сумнів щодо правдивості та достовірності інформації у фінансових звітах. Основа цього сумні лежить саме в інтересах різних користувачів. Наприклад, якщо підприємству потрібно кредит від банку, то воно може підвищити своє фінансове положення у фінансових звітах, які надасть банку. А банк, у свою чергу, немає реальної можливості перевірити ці дані.

Фінансовий інтерес є складовою частиною економічного, що є категорією, яка відбиває об'єктивно зумовлені матеріальні потреби людей. Він втілюється в життя через активну діяльність, рушійною силою в досягненні певних економічних результатів. Особисті інтереси членів суспільства задовольняються через систему матеріального стимулювання праці [5, 256]. Економічний інтерес - це, по суті, суспільні потреби різних соціальних груп, господарських суб'єктів у суспільному продукті.

Враховуючи інтереси різних груп користувачів фінансової звітності і реальність їх задоволення можна дійти висновку - задовольнивши інтереси одних користувачів (напр. соціальні потреби робітників підприємства), можливе не задоволення, або часткове незадоволення інтересів інших (напр. 100% передплати за сировину постачальникам). В цьому контексті взаємовідносин користувачів фінансової звітності можливе виникнення конфлікту інтересів, через суб'єктивізм у процесі підготовки, складання і побудові фінансової звітності, який ще потребує свого дослідження.

Отже, враховуючи все вище викладене можна сформувати дефініцію «інтерес користувачів фінансової звітності», як потребу певної групи користувачів у адресній достовірній і правдивій фінансовій інформації для прийняття рішень. Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідки різних економічних рішень.

 

В залежності від конкретної участі користувачів у справах товариства з огляду на їх матеріально зацікавленість інтерес можна поділити на фінансовий і не фінансовий.

Враховуючи те, що внутрішні по відношенню до підприємства користувачі, в будь-якому випадку мають фінансову зацікавленість у роботі підприємства через механізми оплати праці (заробітна плата, премії, тощо), або безпосередньої участі у розподілі прибутку (дивіденди), то не фінансовий інтерес таких користувачів буде мінімальний і його враховувати недоцільно.

Література:

•1.     Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999

•2.     Кучеренко Т. Фінансова звітність як складова економічних наук/ Бухгалтерський облік і аудит №9/2008, ст.21-29

•3.     Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія. Частина 2. - Житомир: ЖДТУ, 2003. - 524с.

•4.     Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 360с.

•5.     Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера/ під ред. Р. Д'яківа, «Міжнародна економічна фундація», К 2000, - 703с.

e-mail: ermac3@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>