XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Яцко М.В., Моісеєв Д.В. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМАХ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Яцко Максим Вікторович

Моісеєв Дмитро Вікторович

Закарпатський державний університет

Фінансова звітність в інноваційних формах інтеграції інформаційних систем в управлінні підприємством

У сучасних умовах господарювання особливого значення набуває ефективне використання облікової інформації для детального аналізу в прийнятті правильних і своєчасних управлінських рішень, які дають змогу оперативно вживати дієвих заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності ринкових структур господарювання на поточний момент і довгострокову перспективу. [1,57]

Саме тому однією з найважливіших функцій системи бухгалтерського обліку, що містить фінансову та управлінську підсистеми, є інформаційна як засіб забезпечення внутрішньогосподарської (управлінської) системи необхідною обліковою інформацією. [2]

Одним із новітніх напрямків інформаційно-економічного розвитку суб'єкта господарювання є контролінг. [4,67]

Контролінг є складним, багатогранним і неоднозначним поняття, різні вчені розуміють його по різному. Але більшість із них сходяться на думці. Що запровадження системи контролінгу на підприємстві несе в собі конкурентні переваги перед іншими.

Під терміном «контролінг» зарубіжний вчений Майєр Є. розуміє спеціально сконструйовану систему на основі інтеграції методів планування обліку, аналізу, нормування, контролю та управління, яка забезпечує отримання, обробку та узагальнення інформації про діяльність підприємства.[5,9]

Пушкар С.М. [3,6] виділяє контролінг як підсистему обліку, яка забезпечує інформацію для стратегічного менеджменту (вищого рівня управління), виділяючи основними елементами контролінгу:

•- траєкторію розвитку підприємництва

•-матеріальні вартісні та соціальні цілі

•- виробничі програми

•- господарські процеси

•- фінансова діяльність

•- економічні показники.

Контролінг - синтетична дисципліна, яка розвивається на основі даних маркетингу, менеджменту, планування, обліку, аналі­зу та контролю.

Зміст контролінгу, як науки, пов'язаний із управлінням і регу­люванням господарської та фінансової діяльності, для чого вико­ристовується система отримання та обробки інформації про техніко-економічні показники роботи підприємства.

Контролінг варто розглядати як систему інформації, що спри­яє забезпеченню тривалого існування підприємства і націлена на майбутнє.

Функції контролінгу надзвичайно різноманітні й включають наступне:

1)  нормування витрат;

2)  розробка заходів щодо поліпшення роботи на підставі ін­формації про відхилення від норм;

3) прогнозування у ціноутворенні;

4)  аналіз тенденції розвитку підприємства;

5)  передбачення господарської і комерційної ситуації в залеж­ності від зміни умов роботи;

6)  координація мети різних рівнів управління для досягнення загальної мети підприємства;

7)  відстеження фінансового стану підприємства.

Контролінг виконує функцію внутрішнього контролю на під­приємстві, визначає економічність роботи його окремих структу­рних підрозділів. Контролінг здійснює сервісне обслуговування апарату управління; забезпечує інформацією, необхідною для при­йняття рішень.

Якщо контроль є однією з функцій управління, то контролінг є концепцією ефективного управління підприємством та забезпечення тривалого його існування в умовах конкуренції. Об'єктами контролінгу виступають:

1)  ресурси підприємства (матеріальні ресурси, засоби підпри­ємства, персонал, Інформаційні ресурси);

2)  господарські процеси (інвестиційна діяльність, постачання, виробництво, збут, науково-дослідні та експериментальні роботи);

3)  фінансова діяльність підприємства;

4)  показники ефективності роботи підприємства.

Найважливіша роль у контролінгу належить інформаційному забезпеченню, при цьому використовується зовнішнє та внутрішнє середовище по відношенню до підприємства. До зовнішнього відносять правові та нормативні акти, статистичні макроекономічні показники та тенденції, маркетингові дослідження та аналіз ринків збуту, виконаний сторонніми організаціями, фінансову звітність конкурентів, продавців та постачальників. Внутрішні джерела інформації включають фінансову звітність підприємства, плани та бюджети, тощо. Інформаційна база контролінгу має відповідати таким вимогам:

•-  аналітичність;

•- об'єктивність;

•- вірогідність;

•- єдність;

•- оперативність;

•- раціональність. [6,57]

Роль фінансової звітності визначається її особливим місцем в системі контролінгу підприємства. (схема 3.3.1.)

Фінансова звітність та бухгалтерський облік виступають основними інформаційними джерелами системи контролінгу і водночас є складовими інших взаємопов'язуючих елементів. Вони служать як передумова економічного та фінансового аналізу та контролю.

Контролінг
Бухгалтерський облік
Інформаційне забезпечення
Контроль
Економічний та фінансовий аналіз
Фінансова звітність

Схема 3.3.1. Система контролінгу на підприємстві

Основним фактором який сьогодні визначає успіх підприємства на ринку є створення стійких конкурентних переваг, що показує наявність на підприємстві системи забезпечення конкурентноздатності. Формування такої системи є однією з функцій контролінгу. Оперативний контролінг забезпечить координацію діяльності оперативного маркетингу, інноваційного менеджменту для створення, збереження і розвитку конкурентних переваг підприємства. Створення таких конкурентних переваг оперативними заходами можливе лише на короткостроковий час, тому формування нових довгострокових конкурентних переваг необхідно досягати за допомогою стратегічного контролінгу. Впровадження системи оперативного контролінгу можна розглядати як основну ланку в системі інтеграції управлінських рішень і аналітичної системи промислового підприємства.[7,97]

Отже, під контролінгом варто розуміти концепцію ефектив­ного управління фірмою і забезпечення її довготермінового існу­вання в якій фінансовій звітності належить особлива роль в забезпеченні безперебійного та ефективного функціонування підприємства.

Література:

•1.     Янчева Л. Фінансова звітність в інформаційній системі управління/ Л. Янчева, І. Чернікова, С. Лшенко //Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - №6. - с.57-61

•2.     Aliber R., Stickney C. Measures of foreign exchange exposure // Accounting Review, January. - 1975. - P. 44-47

•3.     Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 422с.

•4.     Ярощук С. Роль концепції «контролінг» в процесі управління підприємством//Наука молода №3, 2005р. - 67-69с.

•5.     Майер Э. Контроллинг ка система мышления и управления: пер. с нем. Ю.Г. Жукова и С.Н. Зайцева/ Под ред. А.С. Николаевой. - М.: Финансы и статистика, 1993. - 96с.

•6.     Панасенко Л.І., Сологуб О.С. Фінансова звітність як інформаційна база стратегічного аналізу та контролінгу// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Вип. 51. - 56-60с.

•7.     Карман В. Оперативний контролінг в системі аналізу функціонування промислових підприємств//Наукові записки- Вип.15.- 2006.- 95-98с.

e-mail: ermac3@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>