XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Йордан Г.М. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ ВИСУШУВАННЯ КЛЕЙОВИХ З´ЄДНАНЬ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ

Йордан Ганна Мирославівна

Галицький інститут ім. В.Чорновола (м. Тернопіль)

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ ВИСУШУВАННЯ КЛЕЙОВИХ З´ЄДНАНЬ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ

Аналіз динаміки випуску книжкових видань в Україні показує тенденцію розвитку технологій, в яких операція висушування займає значну частину виробничого часу [1]. З метою скорочення тривалості виготовлення книжкової продукції необхідно інтенсифікувати операції висушування клейових з'єднань конструктивних елементів друкованих видань для забезпечення їх якісних показників. Тому актуальною є розробка технології і устаткування для інтенсифікації та контролю процесу висушування в брошурувально-палітурному виробництві.

Недостатність теоретичних знань в області висушування поліграфічної продукції на етапі брошурувально-палітурного виробництва не дозволяє визначити оптимальні режимні параметри цього процесу, що призводить до затрат енергії і зниження якості. Цим визначається актуальність завдань для підвищення ефективності процесу висушування напівфабрикатів. Необхідно провести всесторонній аналіз усіх стадій процесу, включаючи висушування, щоб підготувати обґрунтовані рекомендації для проектування устаткування та підвищення якості продукції.

В сучасних технологічних сушильних установках брошурувально-палітурного виробництва застосовується автоматичний та автоматизований контроль різних фізичних величин. Проте, при розгляді питання контролю фізико-хімічних властивостей матеріалів, з яких  виготовляються  книжкові блоки, постає декілька завдань:

•·        вибір оптимальної кількості  параметрів, що характеризують книжковий блок;

•·        визначення обсягу визначальної вибірки;

•·        методи надходження аналітичної форми розподілу, адекватного реальному розподілу значень контрольованого параметра.

При виборі параметрів, за якими проводиться контроль обладнання для висушування в брошурувально-палітурному виробництві, необхідно врахувати, що вони можуть бути прямими і непрямими. Прямими параметрами є показники готової продукції, для отримання яких використовують контрольно-вимірювальні прилади (денситометри, спектрофотометри, різного роду датчики контролю тощо).

При контролі за готовою продукцією не виключається використання інформації від датчиків за параметрами вихідного напівфабрикату і нагрівального агента, а також за температурними, манометричними режимами й іншими показниками роботи сушильного пристрою. Непрямі показники інформації  не  пов¢язані зі  станом  готової  продукції  напряму  і  є таких видів: а) електричні: кондуктометричні (провідність, опір), диелькометричні (НВЧ-метод, ємнісний, барометричний, термоелектричний); б) неелектричні: оптичні, радіометричні, механічні, термічні, ядерного магнітного резонансу.

Основним параметром у сушильних установках є вологовміст продукції на виході з сушарки. Підтримка цього параметру в заданих межах, виходячи з вимог технологічного процесу, є основним завданням систем регулювання сушильних пристроїв, а також для проведення діагностики якості роботи таких систем. Для розв'язання цього завдання необхідно отримати інформацію про вологовміст продукції, яку висушують, тобто мати автоматичний вологомір. Автоматичні вологоміри працюють на основі непрямих методів визначення вологості, які базуються на тому, що вимірюється величина, яка функціонально пов¢язана з вологовмістом матеріалу. Серед непрямих методів вимірювання найрозповсюдженішими є електрометричні методи, в яких вологовміст перетворюється в електричну величину.

         Існують комбіновані методи вимірювання вологості, що реалізовані в вологомірах серійного випуску, в яких вологість є функцією діелектричної проникності досліджуваного напівфабрикату. Переведення відносних одиниць у відсотки вологості здійснюється за спеціальними таблицями або аналітичними залежностями.

         Відомі пристрої, які називаються потоковими вологомірами. Ці прилади використовуються в технологічних процесах безперервного виробництва. Контроль вологості продукції здійснюється в спеціальному штоку, при цьому процес вимірювання пов'язаний з визначенням динамічних характеристик пристрою. Особливість ідентифікації таких характеристик для вологомірів полягає в неможливості поділу динамічних похибок на складові, обумовлені контролюючими перешкоджаючими факторами. Основним джерелом динамічних похибок вологомірів є первинний перетворювач, динамічні характеристики другого до уваги не беруться. В номенклатуру основних нормованих динамічних характеристик потокових вологомірів включається передавальна функція, імпульсна і частотна характеристики. Вони розглядаються як аналоги до класичних вимірювальних засобів. Часто в якості датчика використовують терморезистор [2].

При автоматизації сушильної установки необхідно забезпечити автоматизацію транспортних засобів для завантажування і розвантажування, автоматичне керування режимом висушування, щоб не допустити значної втрати вологи з клейового з¢єднання конструктивних елементів книжкового блока (палітурки). Найвагомішим і складним завданням є завдання автоматизувати керування процесом висушування. Основними критеріями для вибору методики керування процесом висушування є:

•1.     Вибір схеми регулювання, тобто джерела отримання імпульсів, що регулюють параметри і точки прикладання керуючих дій. Основна трудомісткість цього етапу обумовлена необхідністю отримання надійної і неперервної інформації про величину того чи іншого параметра.

•2.     При регулюванні теплового режиму процесу висушування напівфабрикатів брошурувально-палітурного виробництва, впливаючи на параметри теплоносія, інколи необхідно застосувати регулювання за «комплексним параметром».

         Отже, враховуючи переваги і недоліки перелічених методів і пристроїв контролю та керування, вибравши оптимальний варіант, можна керувати технологічним процесом висушування клейових з'єднань конструктивних елементів видань в автоматичному або автоматизованому режимі для забезпечення якісних показників книжкової продукції.

Література:

•1. Брошюровочно-переплетные процессы - тенденции и перспективы // КомпьюАрт. - 2005. - № 2. - C. 57-61.

•2. Кротова Е. И. Разработка метода расчета процесса сушки гранулированных материалов с использованием средств автоматизации [Электронный ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08, 05.13.01. / Кротова Елена Ивановна Ярославль : РГБ, 2007. (Из фондов Российской Государственной Библиотеки). - Режим доступу :

http://diss.rsl.ru/diss/07/0082/070082028.pdf.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>